Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine +++ tel: 00 387 36 336 950 +++fax 00 387 36 336 990

104. sjednica Vijeća ministara BiH: Doneseno 16 propisa o hrani

Usvojena Infomacija...Propisi o hrani koje je na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na 104. sjednici održanoj 08. srpnja .2014. godine donijelo Vijeće ministara BiH su veoma značajni s aspekta zaštite zdravlja i interesa potrošača i proizvođača, te funkcioniranja unutarnjeg tržišta Bosne i Hercegovine, (Saznaj više…)

Informacija o propisima koji su dostavljeni na donošenje Vijeću ministara BiH

Usvojena Infomacija...Sukladno odredbama Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u suradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH završila proces izrade i pripreme ukupno 20 propisa o hrani i hrani za životinje, te je iste dostavila Vijeću ministara BiH na donošenje. Radi se o sljedećim propisima: (Saznaj više…)

Urgencija Vijeću ministara BiH za rješavanja statusa Upravnog odbora Agencije

Vlasic_sastanakImajući u vidu značaj i ulogu Upravnog odbora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u pogledu realizacije aktivnosti na temelju u članka 60. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), Agencija je poduzela niz aktivnosti kako bi se Upravni odbor formirao u najkraćem mogućem roku i radio u punom kapacitetu.  (Saznaj više…)

Sigurnost hrane i vode za piće tijekom poplava

Vlasic_sastanakŠto potrošači trebaju znati?

U slučaju kriznih situacija najbolje  je imati utvrđen plan za postupanje, koji uključuje odgovarajuće mjere predostrožnosti za osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane i vode za piće u slučaju poplave i nestanka električne energije. (Saznaj više…)

Preporuke potrošačima u područjima zahvaćenim poplavama

vodaPoplave nose rizik od pojave infektivnih oboljenja zbog loših higijensko-sanitarnih uvjeta koji nastaju zbog otežane vodopskrbe i neadekvatne dispozicije otpadnih materija, kao i moguće kontaminacije hrane i vode za piće. Hrana i voda za piće mogu biti uzroci i prijenosnici niza crijevnih zaraznih oboljenja koji mogu poprimiti epidemijski karakter. Najvećem riziku izložene su najosjetljivije populacijske skupine – djeca, stare i bolesne osobe. (Saznaj više…)

Preporuke potrošačima u cilju prevencije oboljenja čiji je uzrok/put prijenosa hrana

5kljucevaTemperatura zraka u proljetnom i ljetnom razdoblju, uz povećanu vlažnost, pogodna je za rast i razmnožavanje bakterija koje mogu kontaminirati hranu, što povećava rizik od bolesti koje se prenose putem hrane. Trovanje hranom se može spriječiti ako se spriječi zagađenje hrane bakterijama i ako se sa hranom postupa tako da bakterije ne mogu rasti i razmnožavati se. (Saznaj više…)