недеља, 15. септембар 2019.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са партнерским институцијама, спровела је пилот истраживање у склопу „Истраживања прехрамбених навика становништва БиХ у складу са EU MENU методологијом“ којe је подржанo финансијским средствима Европске агенције за безбједност хране (EFSA).

У склопу пилот истраживања, кроз кућне посјете, анкетиран је 121 испитаник. Поновљено испитивање испитаника спровођено је након седам дана поновном посјетом или телефонским контактом (Computer Assisted Telefon Interview, CATI) зависно од договора са испитаником.

На терену су се попуњавале принтане форме анкетних упитника. Уз надзор ментора прикупљени подаци унесени су у специјализовани софтвер (Diet Assess & Plan software, DAP) који је развијен у складу са смјерницама EFSA-e.

Теренско истраживање спроводили су представници шест факултета који су партнери Агенције у овом истраживању (Агрономски и прехрамбено-технолошки факултет Свеучилишта у Мостару, Биотехнички факултет Универзитета у Бихаћу, Пољопривредно-прехрамбени факултет Универзитета у Сарајеву, Технолошки факултет у Зворнику, Технолошки факултет Универзитета у Бања Луци и Технолошки факултет Универзитета у Тузли).

Циљ пилот пројекта је тестирање упитника и протокола анкетирања као и уноса података у софтвер. Подаци прикупљени у Босни и Херцеговини бит ће хармонизовани са подацима земаља чланица ЕУ те тако постати дио опште европске базе података о прехрамбеним навикама становника Европе.

Осим факултета, партнери Агенције за безбједност хране БиХ као водеће институције у овом истраживању су Институт за јавно здравље РС и Завод за јавно здравство ФБиХ. Учешће представника наведених институција у истраживању је од великог значаја, посебно у процесу припреме националних протокола, обука истраживача, изради рецептура, контроле уноса података у софтвер као и изради извјештаја и процедура заједно са другим члановима Тима за истраживање прехрамбених навика становништва БиХ.

На састанку који је одржан 10. маја 2018. године у Сарајеву партнерске институције упознате су са досадашњим активностима на реализацији пројекта. Представљени су подаци из пилот истраживања који су унесени у DAP. DAP платформа је интернет апликација, којој се приступа путем интернета и која омогућава корисницима стандардизовано и хармонизовано прикупљање података о конзумацији хране и комплексно процјењивање дијетарног уноса. Тренутно се ова база пуни јелима која су специфична у БиХ. За сваку намирницу одређује се и конзумирана количина, онако како је то процијењено током интервјуа.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у оквиру пројекта USAID/Sweden FARMA II и у сарадњи са надлежним органима Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, спроводи активности на изради измјена и допуна Правилника о микробиолошким критеријумима за храну и Водича за микробиолошке критеријуме за храну.

Први дио пројектних активности спроведен је у периоду од 16. – 20. априла 2018. године уз стручну подршку експерта из Аустрије који је заједно са представницима надлежних органа у Босни и Херцеговини анализирао тренутно стање усаглашености важећих прописа о микробиолошким критеријумима за храну у Босни и Херцеговини са прописима ЕУ. Такође је презентовао најбоље праксе ЕУ у погледу имплементације прописа. Пројектне активности спроведене су у Мостару, Сарајеву и Бања Луци, а у исте су, осим представника Агенције, били укључени представници надлежних ентитетских министарстава, републички, федерални, кантонални, градски, општински и инспектори Брчко дистрикта БиХ, као и представници ветеринарских комора и лабораторија.

usaid mo

Usaid Sa

usaid bl

Наставак активности планиран је за период од 7. – 11. маја 2018. године, када ће се у исте укључити и субјекти у пословању са храном којима ће бити презентовани нови захтјеви за микробиолошке критеријуме.

USAID и Влада Шведске обезбједили су финансијска средства за имплементацију пројекта FARMA II у Босни и Херцеговини. Пројекат се састоји од двије компоненте од којих се једна односи на омогућавање пословних прилика за фармере и пољопривредне предузетнике, а друга на јачање капацитета у јавном сектору за преузимање и имплементацију легислативе и стандарда ЕУ у различитим специфичним областима, међу којима је и безбједност хране.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (EU RASFF) обавијештена да је на тржиште више земаља ЕУ стављен производ поријеклом из Босне и Херцеговине који садржи недекларисану соју те није у складу са важећим законодавством ЕУ.

Детаљи о производу:

Назив производа на ознаци: TIMA Oblatne vafel listovi – Waffelblätter

Остале ознаке/пошиљка/лот: сви артикли с роком употребе од 17.04.2018. -  30.06.2020. године

Паковање: 200.0 g

Произвођач: Воћар д.о.о., Горњи Рахић 112, 76207 Горњи Рахић, БиХ

Утврђена опасност: недекларисана соја

Озбиљан ризик: ДА – недекларисани алерген соја

Утицај: људско здравље

У складу са одредбама Уредбе (ЕУ) 1169/2011 Европског парламента и Савјета од 25. октобра 2011. о информисању потрошача о храни, као и Правилника о пружању информација потрошачима о храни („Службени гласник БиХ“, број 68/13), на декларацији хране обавезно је навођење сваког састојка или помоћног технолошког средства у производњи које може проузрочити алергијске реакције или интолеранције, а које се користи у производњи или преради хране и које је присутно у готовом производу, чак и у промијењеном облику.

Агенција је расположиве информације потребне за идентификацију производа и утврђивање сљедивости доставила на даље поступање надлежним инспекцијским органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ.

Studenti dodiplomskog studija Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, smjer „Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi“ u pratnji profesora, posjetili su 25. aprila 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Posjeta Agenciji nastavak je saradnje Agencije i Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“, a realizirana je u okviru praktične nastave.

Uvodnim obraćanjem studentima je dobrodošlicu poželio mr.sci Dragan Brenjo, zamjenik direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a nakon toga su održane sljedeće prezentacije službenika Agencije:

  • „Zakonodavstvo iz oblasti GMO u Bosni i Hercegovini“ – Armin Čolaković, šef Odsjeka za razvoj i saradnju sa laboratorijama i
  • „ Uloga i saradnja sa Evropskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA)“ - Nadža Ustamujić – viši stručni saradnik.

DSC 0097

DSC 0096

DSC 0095

Agencija je 27. aprila 2011. godine potpisala Sporazum o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji sa Agromediteranskim fakultetom Univerziteta Džemal Bijedić, koji omogućava edukaciju naučnog i stručnog kadra obje institucije u oblasti sigurnosti hrane, zajedničke naučno-istraživačke projekte i istraživanja, organiziranje aktuelnih tematskih predavanja, radionica, seminara, okruglih stolova i simpozija.

Инспекторат Брчко дистрикта БиХ обавијестио је Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине да се због утврђеног присуства генетички модификованих организама са тржишта повлачи сљедећи производ:

Назив производа: Палента кукурузна крупица

Произвођач: Бриж д.о.о. Брчко, Босна и Херцеговина

Број лота: Л050 (рок трајања: 10.7.2018.); Л052 (рок трајања: 10.11.2018.); Л051 и Л053.

 

Лабораторијским анализама спроведеним у овлаштеној лабораторији за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потјечу од ГМО-а утврђено је присуство ГМО у лоту Л052, а с обзиром да је сировина набављена од истог добављача, Бриж д.о.о добровољно повлачи и остала три претходно наведена лота.

 

Агенција је сву расположиву документацију доставила на даље поступање Федералној управи за инспекцијске послове Ф БиХ и Републичкој управи за инспекцијске послове РС.

 

Ниједан генетички модификовани организам нема Рјешење о одобрењу за употребу у храни за исхрану људи на тржишту Босне и Херцеговине. То значи да се на тржиште Босне и Херцеговине тренутно не може стављати храна намијењена за исхрану људи која се састоји, садржи или води поријекло од ГМО-а.

Компанија „дм дрогерие маркт д.о.о.“ обавијестила је 16. априла 2018. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине о добровољном повлачењу са тржишта и опозиву сљедећег производа:

назив производа: дмБио напитак од соје сa калцијем

паковање: 1 литар

рок трајања: 18.1.2019.

Разлог повлачења производа са тржишта и опозива од потрошача је утврђено микробиолошко одступање које може довести до промјене у конзистенцији производа.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је све расположиве информације доставила на даље поступање надлежним инспекцијским органима. Детаљније информације бит ће доступне по завршетку инспекцијске контроле и пријему повратне информације.

На основу резултата Мониторинга квалитета меда на тржишту Босне и Херцеговине у 2017. години, који је Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине спровела у сарадњи са надлежним инспекцијским органима, настављене су активности на заштити интереса потрошача кроз службене контроле квалитета меда.

Како је саопштила Федерална управа за инспекцијске послове, Федерални ветеринарски инспекторат контролисао је складишта и пунионице меда привредних друштава за чије производе је мониторингом утврђено да не испуњавају прописане услове квалитета.

Два привредна друштва код којих су проведене инспекцијске контроле, у складу са сопственим процедурама, обуставила су даљу продају и предузела активности у вези повлачења са тржишта производа који не одговарају прописаним условима квалитета.

Детаљније информације доступне су у саопштењу Федералне управе за инспекцијске послове од 12. априла 2018. године.

Федерална управа за инспекцијске послове је, на основу препорука Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, након спроведеног Истраживања квалитета соли на тржишту Босне и Херцеговине у 2017. години, у оквиру службених контрола при увозу у Босну и Херцеговину, наредила поврат 24.000 кг хималајске соли поријеклом из Пакистана, набавне вриједности око 17.000,00 КМ, јер је лабораторијским анализама параметара квалитета установљено да иста не задовољава услове за стављање на тржиште БиХ.

Са тржишта Босне и Херцеговине повлаче се сљедећи производи произвођача ДИМ Комерц, Валандово, Македонија, свих рокова трајања:

  • К ПЛУС ФЕФЕРОНИ БЛАГИ, стакленка, 370 мл (160 г) и
  • К ПЛУС ФЕФЕРОНИ ЉУТИ, стакленка, 370 мл (160 г).

На унутрашњој страни металних затварача стакленки ових производа уочена је корозија те исти не задовољавају прописане условe за материјале и предмете у контакту са храном.

Према информацији коју је Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине доставила Кантонална управа за инспекцијске послове Кантона Сарајево, генерални дистрибутер наведених производа за Босну и Херцеговину обавијестио је све купце и започео повлачење производа са тржишта.

Информација за потрошаче

петак, 30 март 2018 12:31

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине затражила је од надлежних инспекцијских органа у Босни и Херцеговини да утврде да ли се на тржишту Босне и Херцеговине налази производ „ВИНДОН“ мљевено пуреће месо, 500г, ЛОТ 300318, баркод 3850339413043, рока трајања до 30.3.2018., произвођача Виндон д.о.о., Бјелиш бб, Славонски Брод.

Овај производ повлачи се са тржишта Републике Хрватске због утврђеног присуства бактерије из рода Salmonella spp.

Упоредо сa овим активностима, од увозника производа Виндон за БиХ затражено је да се очитује о евентуалном увозу спорног лота у Босну и Херцеговину.

По завршетку инспекцијске контроле и пријему повратних информација, Агенција ће информисати јавност о предузетим мјерама и резултатима инспекцијске контроле.

*Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је од стране Виндије д.о.о. Сарајево, увозника и дистрибутера производа Виндон, дана 2.4.2018. године обавијештена да производ из шарже која је била предмет повлачења и опозива са тржишта Републике Хрватске због утврђене присутности бактерије Salmonella spp., није увезен и стављен на тржиште Босне и Херцеговине.

Ова информација достављена је на знање и даље поступање надлежним инспекцијским органима.

На основу Одлуке о продаји службеног возила Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине број: 01-1-16-3-250-1/18 од 09.02.2018. године, а у вези са чланом 12. став (3) Правилника о условима набавке и начину кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17 и 62/17) и Инструкције о начину и правилима провођења јавног надметања-лицитације за продају моторних возила буџетских корисника – институција Босне и Херцеговине, број: 08-02-2-9207/16 од 31.10.2016. године, Комисија за провођење процедуре продаје службеног возила Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине број: 01-1-16-3-250-2/18 од 09.02.2018. године објављује: Јавна лицитација за продају моторног возила Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, који можете преузети на овом linku.

Образац за цијену понуде можете погледати на овом linku.

Календар саопштења

« September 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

ZOP ZOGP GTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba