уторак, 15. октобар 2019.

У периоду од 18.- 22. јула 2016. године у Мостару је одржана експертска мисија на тему “Процјена ризика у области безбједности хране“, коју су користећи Инструмент техничке помоћи и размјене информација (ТАIЕX) организовали Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине и Генерална дирекција за проширење Европске комисије.

Службеници Агенције су са представницима Европске агенције за безбједност хране (ЕFSА) и Грчке агенције за безбједност хране (ЕFЕТ) размотрили тренутно стање у области процјене ризика поријеклом из хране у Босни и Херцеговини, те могућности за унапрјеђење система безбједности хране. Методологија процјене ризика, прикупљање и анализа података, те комуникација ризика биле су у фокусу експертске мисије.

Да би се постигао главни циљ, односно висок ниво заштите живота и здравља људи, мјере које се примјењују сходно прописима о храни заснивају се на процјени ризика, осим када то није примјерено околностима или нарави саме мјере. Процјена ризика заснива се на доступним научним доказима и врши се на независан, објективан и транспарентан начин.

Вијест о експертској мисији објављена је и на званичној веб страници EFSA:

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160725 

Извјештај о раду Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2015. годину усвојен је на 62. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине одржаној 29. јуна 2016. године. Извјештај обухваћа активности реализоване сходно Програму рада Агенције за 2015. годину, обавезе настале на основу захтјева и закључака Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и Савјета министара Босне и Херцеговине, испуњавања обавеза из надлежности Агенције на основу Споразума о стабилизацији и придруживању, као и остале активности проистекле из законских и подзаконских аката из области безбједности хране.

На основу члана 68. Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04) директор Агенције дужан је да за сваку годину поднесе извјештај о раду Савјету министара Босне и Херцеговине.

Мр.сци Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у својству делегата Босне и Херцеговине, учествовао је на 39. сесији Комисије Кодекс Алиментариус, која је одржана у периоду од 27. јуна – 1. јула 2016. године у Риму. 

Осим усвајања нових и ревизије постојећих стандарда безбједности и квалитета хране, на 39. сесији Комисије је донесена одлука о формирању привремене међувладине радне групе за антимикробну резистенцију.

На дневном реду је, такође, био избор предсједавајућег и замјеника предсједавајућег Комисије, те је за предсједавајућу поново изабрана Аwило Оцхиенг Пернет (Швajцарска), а за замјенике предсједавајуће Гуилхерме Антонио да Цоста Јр. (Бразил), Yаyои Тсујиyама (Јапан) и Махамадоу Сако (Мали).

С обзиром да се Босна и Херцеговина у процесу европских интеграција, сходно Копенхагенским критеријима, обавезала да ће преузети и имплементирати цјелокупну правну стечевине Европске уније (acquis communautaire), које је засновано на стандардима Кодекс Алиментариуса, директор Агенције је на 39. засједању подржао ставове и позиције представника Европске уније.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, у сарадњи са ТАIЕX-ом (Technical Assistance and Information Exchange), инструментом Европске комисије за техничку подршку и размјену информација, у периоду од 20.-24.06.2016. године у Мостару одржала експертску мисију на тему „Лабораторијска анализа присуства пестицида и контаминаната у храни“.

Организација мисије је имала за циљ пружање помоћи надлежним органима у БиХ и лабораторијском особљу приликом спровођења службених контрола присуства пестицида и контаминаната у храни, укључујући процедуре узорковања и методе анализе пестицида, а иста се реализовала путем предавања, односно презентација, те путем посјете лабораторијама за контролу хране. Експертској мисији су присуствовали представници надлежних институција БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ.

У склопу експертске мисије извршена је посјета лабораторијима Федералног агромедитеранског завода у Мостару и Пољопривредног института Републике Српске у Бањалуци, током које се експерт Европске комисије упознао са стањем у овим лабораторијима, опремом и кадром које они посједују, те идентификовао проблеме с којим се сусрећу у свом раду.

Како би се утврдио ниво резидуа пестицида у производима биљног поријекла на тржишту Босне и Херцеговине, провјерило да ли исти одговара важећим прописима, те предузеле одговарајуће мјере у циљу заштите здравља потрошача Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним ентитетским, кантоналним, градским, општинским, те инспекцијским органима Брчко дистрикта БиХ у периоду од 1.6. – 15.10.2016. године спроводи Програм контроле резидуа пестицида у и на храни биљног поријекла у БиХ за 2016. годину, и то код субјеката у пословању са храном који врше откуп, прераду, увоз или извоз пољопривредно-прехрамбених производа. Узорци 10 врста воћа и поврћа анализирају се на 190 активних материја, а оквирни број лабораторијских анализа је 25 399.

План праћења резидуа пестицида у и на храни у Босни и Херцеговини је спроведен и у 2015. години, те у 2014. години када су анализирани узорци са подручја која су била захваћена поплавама. У свим анализираним узорцима воћа и поврћа (100 узорака у 2015. и 154 узорка у 2014. години), утврђени ниво резидуа пестицида била је у дозвољеним оквирима, што значи да није било ризика по здравље потрошача. Поред тога, на основу података о анализама хране које Агенцији достављају лабораторије, у Босни и Херцеговини су у 2015. години урађене лабораторијске анализе 533 узорка воћа и поврћа на присуство резидуа пестицида.

Према процјенама релевантних међународних организација, у условима модерне пољопривредне производње из различитих разлога 35 % свјетске производње хране не дође до потрошача, додатних 20% пропадне у процесу складиштења, а без одговарајуће примјене средстава за заштиту биља, губици би били далеко већи.

Примјена фитофармацеутских средстава, која су одобрена за кориштење у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини и добром пољопривредном праксом (GАP) неће довести до прекорачења максимално дозвољеног нивоа резидуа пестицида у храни нити ће имати штетне посљедице по здравље потрошача. Стога препоручујемо субјектима у пословању са храном, који су према Закону о храни („Службени гласник БиХ,“ број 50/04) одговорни за здравствену исправност хране коју стављају на тржиште, да се стриктно придржавају важећих прописа и добре пољопривредне праксе, која подразумијева национално препоручену, допуштену или регистровану сигурну употребу средстава за заштиту биља у стварним условима у било којој фази производње, складиштења, пријевоза, дистрибуције и прераде хране.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине континуирано ради на унапрјеђењу контроле резидуа пестицида у храни, па је између осталог лабораторијама у БиХ путем ИПА пројекта 2008 обезбједила и додијелила опрему за анализе резидуа пестицида, чија је тржишна вриједност oко 300.000 евра. Такође су у протеклом периоду континуирано спровођене теоретске и практичне обуке представника лабораторија и надлежних инспекцијских органа, а тренутно се уз подршку ТАIЕX-а у Босни и Херцеговини одржава експертска мисија о лабораторијским анализама пестицида и контаминаната у храни.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је у петак, 17. јуна 2016. године од стране представника Европске агенције за безбједност хране (ЕFSА) обавијештена да, због логистичких потешкоћа, службеник ЕFSА-е није у могућности да у предвиђеним терминима одржи предавање намијењено студентима заинтересованим за рад у ЕFSА-и. (http://www.fsa.gov.ba/fsa/sr/novosti/item/306-najava-predavanje-studentima-zainteresiranim-za-rad-u-efsa-i)

О новим терминима предавања Агенција ће Вас благовремено обавијестити, а препоручујемо Вам да путем сљедећег линка сазнате детаље о условима, критеријима за избор кандидата, року и начину пријаве за рад у ЕFSА-и.

У циљу пружања подршке Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине и другим надлежним институцијама у Босни и Херцеговини у процесу израде „Плана управљања кризом за храну и храну за животиње са оперативним хитним мјерама“, у периоду од 13. – 17. јуна 2016. године у Мостару је одржана „ТАIЕX експертска мисија за израду Плана управљања кризом за храну и храну за животиње.“

У оквиру експертске мисије разматрана је радна верзија "Плана управљања кризом за храну и храну за животиње са оперативним хитним мјерама" која је припремљена у оквиру Радне групе за израду Плана управљања кризом за храну и храну за животиње са оперативним хитним мјерама у чијем су раду учествовали представници Агенције, те других надлежних институција Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ.

Циљ наведеног документа је утврђивање мјера које се без одгађања примјењују када се утврди да храна или храна за животиње представља озбиљан ризик за људе или животиње, било директно или путем околиша, а исти одређује институције које ће бити укључене, њихова овлаштења и дужности, те начин и поступке размјене информација између релевантних страна.

У складу са Акцијским планом за реализацију приоритета из Извјештаја Европске комисије о Босни и Херцеговини за 2015. годину, рок за реализацију активности је децембар 2016. године.

Хана Мушиновић, представница Одсјека за комуникације и међународне односе Европске агенције за безбједност хране (European Food Safety Authority, ЕFSА) одржат ће 27. и 28.6.2016. године у Сарајеву и Мостару предавања на којима ће представити улогу и рад ове институције у систему безбједности хране Европске уније. ЕFSА даје независне научне савјете о ризицима повезаним са храном, који се узимају у обзир при доношењу европских прописа, правила и политика, те на тај начин помаже у заштити потрошача од ризика у прехрамбеном ланцу.

Предавања ће бити одржана у оквиру кампање привлачења младих талената, студената и научника на почетку каријере за рад у ЕFSА-и. Из властитог искуства, као један од полазника прошлогодишње стручне праксе, а данас млађи научни службеник ЕFSА-е, Хана Мушиновић ће студентима дати информације о могућностима које ЕFSА нуди у погледу стручне праксе, студијских посјета и запошљавања. Предавања ће бити одржана у сарадњи са Агенцијом за безбједност хране Босне и Херцеговине према сљедећем распореду:

  • понедјељак, 27.6.2016. године у 11,00х, Ветеринарски факултет Универзитета у Сарајеву, Улица Змаја од Босне 90 и
  • уторак, 28.6.2016. године у 10,00х, Агрономски и прехрамбено-технолошки факултет Свеучилишта у Мостару, Улица бискупа Чуле бб.

Предавања су отворена за све студенте и научнике на почетку каријере. Додатне информације могу се добити у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине позивом на број 036 336 950 или путем е-маила аОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. и vidacak@fsа.gov.ba.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, у сарадњи са инструментом Европске комисије за техничку подршку и размјену информација (Technical Assistance and Information Exchange, TAIEX), организовала одржавање Експертске мисије на тему „Службене контроле воде за пиће и природних минералних вода“, од 17.-19.05.2016. године у Мостару.

Организација одржавања мисије је имала за циљ јачање капацитета надлежних органа у обављању инспекцијских контрола воде за пиће и природних минералних вода, те увид у теоријске и практичне поступке и примјере за службене контроле и програме мониторинга воде за пиће и природних минералних вода.

Експертској мисији су присуствовали представници надлежних институција БиХ, ентитета и Брчко дистрика БиХ.

Током мисије је извршен обилазак водовода „Мостар“, изворишта Радобоље, приликом које је руководиоц Пословне Јединице 1 упознао присутне са комплетним системом водоснабдијевања, узимања узорака за анализу, мониторингом и менаџментом безбједности воде за пиће, као и функционисањем цијеле мреже водоснабдијевања Града Мостара.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине данас је, од стране Нестле Адриатиц БХ Сарајево д.о.о., обавијештена о добровољном повлачењу производа „Житне пахуљице 8 житарица с додатком културе Бифидобацтериум лацтис“, произвођача Нестле Еспана С.А., 39650, Ла Пенила де Цаноyон, Шпанија. Према наводима увозника, ради се о прерађеној храни на бази житарица за дојенчад и малу дјецу која се повлачи из мјера предострожности због сумње у присуство повишених количина тропанских алакалоида. Предмет повлачења су сљедећи производи:

  • Nestle BL 8 Cereals NSA GAB001 6x600gES, серија: 52780291 и
  • Nestle BL 8 Cereals NSA GAB001 6x600gES, серија: 52870291.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је предметну обавијест доставила на даље поступање надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини. Због потенцијалног ризика по здравље, препоручујемо да се наведени производи не конзумирају.

Тропански алкалоиди су секундарни метаболити који су у природном облику присутни у неким породицама биљака, укључујући купусњаче (Brassicaceae) и помоћнице или крумпировке (Solanaceae). Иако је досад идентифицирано више од 200 врста тропанских алкалоида, према мишљењу Еуропске агенције за безбједност хране (ЕFSА), подаци о њиховом присуству у храни и токсичности још увијек су ограничени.

Фотографија производа:

DSC05807

Календар саопштења

« October 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

ZOP ZOGP GTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba