четвртак, 21. јун 2018.

У „Службеном гласнику БиХ“ број 33/18 од 22. маја 2018. године објављен је Правилник о прехрамбеним адитивима који је донесен на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 133. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине.

Правилником се прописује дозвољеност употребе и други захтјеви за прехрамбене адитиве који се користе у храни са циљем осигуравања ефикасног функционисања тржишта, високог нивоа заштите здравља људи, заштите интереса потрошача, према потреби заштите околиша и поштено понашање у промету храном. Овим прописом утврђују се:

а) листе одобрених прехрамбених адитива утврђених у Анексима II и III овог Правилника, 

б) услови кориштења прехрамбених адитива у храни, укључујући у прехрамбеним адитивима, у прехрамбеним ензимима у складу са посебним прописом и у прехрамбеним аромама у складу са посебним прописом,

ц) начин означивања прехрамбених адитива који се стављају на тржиште као такви, 

д) спецификације прехрамбених адитива.

Правилник је усклађиван са легислативом Европске уније. Ступањем на снагу новог Правилника о прехрамбеним адитивима ван снаге стављају се четири правилника којима је досад била регулисана област адитива и то:

  • Правилник о условима употребе прехрамбених адитива у храни намијењеној за исхрану људи („Службени гласник БиХ“, број 83/08),
  • Правилник о употреби прехрамбених адитива, осим боја и заслађивача у храни („Службениг ласник БиХ“, број 83/08),
  • Правилник о употреби заслађивача у храни („Службени гласникБиХ“, бр. 83/08, 30/11 и 68/14) и
  • Правилник о употреби боја у храни („СлужбенигласникБиХ“, бр. 85/08, 30/11 и 63/14).

Правилник о прехрамбеним адитивима ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а доступан је на сљедећем линку.

У наставку активности у склопу пројекта USAID/Sweden FARMA II које је Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине организовала у периоду од 7.-11. маја 2018. године израђен је и преведен на језике у службеној употреби у БиХ Нацрт водича за узорковање ради провјере на Campylobacter. Водич је намијењен субјектима у пословању са храном са циљем подршке прилагодби новим захтјевима и бољој имплементацији новог прописа о микробиолошким критеријумима за храну који је тренутно у фази доношења.

Након завршетка процедуре доношења и објаве Правилника о измјенама и допунама правилника о микробиолошким критеријумима за храну водич ће бити стављен на располагање субјектима у пословању са храном.

Др. Андреас Вунш, експерт из Аустрије,  заједно са представницима Агенције за безбједност хране БиХ, надлежних ентитетских министарстава те инспекцијских органа на нивоу ентитета, кантона и Брчко дистрикта БиХ припремао је Програм праћења за Campylobacter на нивоу производног процеса (клаонице). Представницима лабораторија и субјеката у пословању са храном представљени су нови захтјеви у погледу микробиолошког критеријума за Campylobacter.

usaid svibanj2

Такође је представљен аустријски Водич добре хигијенске праксе у области перадарства, укључујући и одговарајуће микробиолошке критеријуме те водичи који се односе на добру хигијенску праксу и микробиолошке критерије за  црвено месо и месо дивљачи. Размотрени су и најбољи модели секторски оријентисаних водича добре хигијенске праксе у земљама ЕУ у које су уврштени и одговарајући микробиолошки критеријуми.

Информације о првом дијелу активности можете погледати на сљедећем линку.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (EU RASFF), обавијештена је да је у Босну и Херцеговину испоручен производ у којем је утврђена недозвољена количина резидуа пестицида.

Подаци о производу:

Назив производа:Басмати рижа; 1121 Basmati Wunderreis vom Himalaya; 7080 Scheherazade Red

Назив бренда: Atry

Земља поријекла: Индија

Увозник у БиХ: Инвестор д.о.о. (8323), Доња Биоча бб, 71380 Илијаш

Лот: 07-05-18/21-03-18

Рок употребе: 20.12.2019.

Утврђена опасност: висок ниво резидуа пестицида

Ризик: озбиљан

Утицај: на људско здравље

 

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је процјеном ризика утврдила да, у случају акутне изложености уносу резидуа хлорпирифоса у утврђеним концентрацијама, наведени производ представља висок ризик по здравље дјеце.

У циљу заштите здравља, потрошачима који су купили наведени производ препоручујемо да исти не конзумирају.

Агенција је сву расположиву документацију доставила на даље поступање надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини од којих је затражено да спроведу мјере контроле, утврде сљедивост производа и доставе Агенцији повратну информацију о предузетим мјерама и резултатима контроле.

Детаљније информације бит ће познате након пријема повратне информације од надлежних инспекцијских органа.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са партнерским институцијама, спровела је пилот истраживање у склопу „Истраживања прехрамбених навика становништва БиХ у складу са EU MENU методологијом“ којe је подржанo финансијским средствима Европске агенције за безбједност хране (EFSA).

У склопу пилот истраживања, кроз кућне посјете, анкетиран је 121 испитаник. Поновљено испитивање испитаника спровођено је након седам дана поновном посјетом или телефонским контактом (Computer Assisted Telefon Interview, CATI) зависно од договора са испитаником.

На терену су се попуњавале принтане форме анкетних упитника. Уз надзор ментора прикупљени подаци унесени су у специјализовани софтвер (Diet Assess & Plan software, DAP) који је развијен у складу са смјерницама EFSA-e.

Теренско истраживање спроводили су представници шест факултета који су партнери Агенције у овом истраживању (Агрономски и прехрамбено-технолошки факултет Свеучилишта у Мостару, Биотехнички факултет Универзитета у Бихаћу, Пољопривредно-прехрамбени факултет Универзитета у Сарајеву, Технолошки факултет у Зворнику, Технолошки факултет Универзитета у Бања Луци и Технолошки факултет Универзитета у Тузли).

Циљ пилот пројекта је тестирање упитника и протокола анкетирања као и уноса података у софтвер. Подаци прикупљени у Босни и Херцеговини бит ће хармонизовани са подацима земаља чланица ЕУ те тако постати дио опште европске базе података о прехрамбеним навикама становника Европе.

Осим факултета, партнери Агенције за безбједност хране БиХ као водеће институције у овом истраживању су Институт за јавно здравље РС и Завод за јавно здравство ФБиХ. Учешће представника наведених институција у истраживању је од великог значаја, посебно у процесу припреме националних протокола, обука истраживача, изради рецептура, контроле уноса података у софтвер као и изради извјештаја и процедура заједно са другим члановима Тима за истраживање прехрамбених навика становништва БиХ.

На састанку који је одржан 10. маја 2018. године у Сарајеву партнерске институције упознате су са досадашњим активностима на реализацији пројекта. Представљени су подаци из пилот истраживања који су унесени у DAP. DAP платформа је интернет апликација, којој се приступа путем интернета и која омогућава корисницима стандардизовано и хармонизовано прикупљање података о конзумацији хране и комплексно процјењивање дијетарног уноса. Тренутно се ова база пуни јелима која су специфична у БиХ. За сваку намирницу одређује се и конзумирана количина, онако како је то процијењено током интервјуа.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у оквиру пројекта USAID/Sweden FARMA II и у сарадњи са надлежним органима Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, спроводи активности на изради измјена и допуна Правилника о микробиолошким критеријумима за храну и Водича за микробиолошке критеријуме за храну.

Први дио пројектних активности спроведен је у периоду од 16. – 20. априла 2018. године уз стручну подршку експерта из Аустрије који је заједно са представницима надлежних органа у Босни и Херцеговини анализирао тренутно стање усаглашености важећих прописа о микробиолошким критеријумима за храну у Босни и Херцеговини са прописима ЕУ. Такође је презентовао најбоље праксе ЕУ у погледу имплементације прописа. Пројектне активности спроведене су у Мостару, Сарајеву и Бања Луци, а у исте су, осим представника Агенције, били укључени представници надлежних ентитетских министарстава, републички, федерални, кантонални, градски, општински и инспектори Брчко дистрикта БиХ, као и представници ветеринарских комора и лабораторија.

usaid mo

Usaid Sa

usaid bl

Наставак активности планиран је за период од 7. – 11. маја 2018. године, када ће се у исте укључити и субјекти у пословању са храном којима ће бити презентовани нови захтјеви за микробиолошке критеријуме.

USAID и Влада Шведске обезбједили су финансијска средства за имплементацију пројекта FARMA II у Босни и Херцеговини. Пројекат се састоји од двије компоненте од којих се једна односи на омогућавање пословних прилика за фармере и пољопривредне предузетнике, а друга на јачање капацитета у јавном сектору за преузимање и имплементацију легислативе и стандарда ЕУ у различитим специфичним областима, међу којима је и безбједност хране.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (EU RASFF) обавијештена да је на тржиште више земаља ЕУ стављен производ поријеклом из Босне и Херцеговине који садржи недекларисану соју те није у складу са важећим законодавством ЕУ.

Детаљи о производу:

Назив производа на ознаци: TIMA Oblatne vafel listovi – Waffelblätter

Остале ознаке/пошиљка/лот: сви артикли с роком употребе од 17.04.2018. -  30.06.2020. године

Паковање: 200.0 g

Произвођач: Воћар д.о.о., Горњи Рахић 112, 76207 Горњи Рахић, БиХ

Утврђена опасност: недекларисана соја

Озбиљан ризик: ДА – недекларисани алерген соја

Утицај: људско здравље

У складу са одредбама Уредбе (ЕУ) 1169/2011 Европског парламента и Савјета од 25. октобра 2011. о информисању потрошача о храни, као и Правилника о пружању информација потрошачима о храни („Службени гласник БиХ“, број 68/13), на декларацији хране обавезно је навођење сваког састојка или помоћног технолошког средства у производњи које може проузрочити алергијске реакције или интолеранције, а које се користи у производњи или преради хране и које је присутно у готовом производу, чак и у промијењеном облику.

Агенција је расположиве информације потребне за идентификацију производа и утврђивање сљедивости доставила на даље поступање надлежним инспекцијским органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ.

Студенти додипломског студија Агромедитеранског факултета Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару, смјер „Екологија и управљање околишом у пољопривреди“ у пратњи професора, посјетили су 25. априла 2018. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине. Посјета Агенцији наставак је сарадње Агенције и Агромедитеранског факултета Универзитета „Џемал Биједић“, а реализована је у склопу практичне наставе.

Уводним обраћањем студентима је добродошлицу пожелио мр.сци Драган Брењо, замјеник директора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, а након тога су одржане сљедеће презентације службеника Агенције:

  • „Легислатива из области ГМО у Босни и Херцеговини“ – Армин Чолаковић, шеф Одсјека за развој и сарадњу са лабораторијама и
  • „ Улога и сарадња са Европском агенцијом за безбједност хране (ЕФСА)“ - Наџа Устамујић – виши стручни сарадник.

DSC 0097

DSC 0096

DSC 0095

Агенција је 27. априла 2011. године потписала Споразум о научно-истраживачкој и стручној сарадњи са Агромедитеранским факултетом Универзитета Џемал Биједић, који омогућава едукацију научног и стручног кадра обје институције у области безбједности хране, заједничке научно-истраживачке пројекте и истраживања, организовање актуелних тематских предавања, радионица, семинара, округлих столова и симпозија.

Инспекторат Брчко дистрикта БиХ обавијестио је Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине да се због утврђеног присуства генетички модификованих организама са тржишта повлачи сљедећи производ:

Назив производа: Палента кукурузна крупица

Произвођач: Бриж д.о.о. Брчко, Босна и Херцеговина

Број лота: Л050 (рок трајања: 10.7.2018.); Л052 (рок трајања: 10.11.2018.); Л051 и Л053.

 

Лабораторијским анализама спроведеним у овлаштеној лабораторији за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потјечу од ГМО-а утврђено је присуство ГМО у лоту Л052, а с обзиром да је сировина набављена од истог добављача, Бриж д.о.о добровољно повлачи и остала три претходно наведена лота.

 

Агенција је сву расположиву документацију доставила на даље поступање Федералној управи за инспекцијске послове Ф БиХ и Републичкој управи за инспекцијске послове РС.

 

Ниједан генетички модификовани организам нема Рјешење о одобрењу за употребу у храни за исхрану људи на тржишту Босне и Херцеговине. То значи да се на тржиште Босне и Херцеговине тренутно не може стављати храна намијењена за исхрану људи која се састоји, садржи или води поријекло од ГМО-а.

Компанија „дм дрогерие маркт д.о.о.“ обавијестила је 16. априла 2018. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине о добровољном повлачењу са тржишта и опозиву сљедећег производа:

назив производа: дмБио напитак од соје сa калцијем

паковање: 1 литар

рок трајања: 18.1.2019.

Разлог повлачења производа са тржишта и опозива од потрошача је утврђено микробиолошко одступање које може довести до промјене у конзистенцији производа.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је све расположиве информације доставила на даље поступање надлежним инспекцијским органима. Детаљније информације бит ће доступне по завршетку инспекцијске контроле и пријему повратне информације.

На основу резултата Мониторинга квалитета меда на тржишту Босне и Херцеговине у 2017. години, који је Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине спровела у сарадњи са надлежним инспекцијским органима, настављене су активности на заштити интереса потрошача кроз службене контроле квалитета меда.

Како је саопштила Федерална управа за инспекцијске послове, Федерални ветеринарски инспекторат контролисао је складишта и пунионице меда привредних друштава за чије производе је мониторингом утврђено да не испуњавају прописане услове квалитета.

Два привредна друштва код којих су проведене инспекцијске контроле, у складу са сопственим процедурама, обуставила су даљу продају и предузела активности у вези повлачења са тржишта производа који не одговарају прописаним условима квалитета.

Детаљније информације доступне су у саопштењу Федералне управе за инспекцијске послове од 12. априла 2018. године.

Федерална управа за инспекцијске послове је, на основу препорука Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, након спроведеног Истраживања квалитета соли на тржишту Босне и Херцеговине у 2017. години, у оквиру службених контрола при увозу у Босну и Херцеговину, наредила поврат 24.000 кг хималајске соли поријеклом из Пакистана, набавне вриједности око 17.000,00 КМ, јер је лабораторијским анализама параметара квалитета установљено да иста не задовољава услове за стављање на тржиште БиХ.

Календар саопштења

« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

OO OGP OTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba