Nedjelja, 27. Svibanj 2018.

Opća odgovornost za higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane, prema članku 25. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) je na subjektima u poslovanju s hranom u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije, koji su dužni osigurati da hrana zadovoljava odredbe propisa o hrani relevantnih za njihove djelatnosti i nadzirati poštivanje propisa.

Registraciju, odobravanje, kao i neposrednu kontrolu subjekata u poslovanju s hranom, tj. kontrolu zdravstvene ispravnosti i kvaliteta hrane provode mjerodavna tijela entiteta, županija i Brčko distrikta BiH, sukladno svojim propisanim nadležnostima. Mjerodavno tijelo za provedbu službenih kontrola treba ispitati i procijeniti sve operativne postupke, tj. provjeriti provodi li se samokontrola od strane subjekta u svim fazama. Uloga državnih institucija je usklađivanje pravnog okvira s pravnom stečevinom EU, te koordiniranje aktivnosti s entitetima, županijama i Brčko distriktom BiH, gdje je Agencija za sigurnost hrane BiH nadležna za hranu neživotinjskog podrijetla, a Ured za veterinarstvo BiH za hranu životinjskog podrijetla.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u proteklom razdoblju inicirala i u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH pripremila i predložila, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo niz propisa kojima je omogućena provedba službenih kontrola hrane sukladno standardima i metodama EU.

Obzirom da je trenutačno aktualna tema vezana uz zdravstvenu ispravnosti i kvalitetu mesa, željeli bismo ukratko pojasniti da su u Bosni i Hercegovini, pored horizontalnih propisa kojima su propisani higijena, mikrobiološki kriteriji, službene kontrole, najveće dozvoljene količine određenih kontaminanata, uporaba aditiva, informiranje potrošača, kroz propis definirani i temeljni uvjeti za usitnjeno meso, poluproizvode i proizvode od mesa u proizvodnji i prometu u pogledu naziva, definicije, proizvođačke specifikacije; sastava, senzornih svojstava; vrste, količine sirovina i drugih tvari koje se koriste, te uzorkovanja i analitičkih metoda radi kontrole kvalitete i zdravstvene ispravnosti ovih proizvoda.

Pravilnikom o mikrobiološkim kriterijima za hranu (‘’Službeni glasnik BiH’’, br.11/13 i 79/16), koji je Agencija u suradnji s mjerodavnim tijelima inicirala, pripremila i predložila na donošenje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, utvrđeni su mikrobiološki kriteriji za određene mikroorganizme u hrani, kao i provedbena pravila koja subjekti u poslovanju s hranom moraju ispunjavati prilikom primjene općih i posebnih higijenskih zahtjeva sukladno članku 5. Pravilnika o higijeni hrane ("Službeni glasnik BiH", broj 4/13).

Navedeni Pravilnik, kao važeći propis na snazi u BiH, se mora poštivati u pogledu mikrobioloških kriterija za hranu. Istim su, također, utvrđena opća pravila uzorkovanja i pripreme ispitnih uzoraka. Nepravilno uzorkovanje, rukovanje uzorcima i neodgovarajući prijevoz uzoraka, može dovesti do kontaminacije istih, te utjecati na rezultat, primjerice, ispitivanja na mikrobiološke parametre. Rukovanje uzorcima i njihovo označavanje mora jamčiti pravnu i analitičku vjerodostojnost. Stoga je potrebno znati da je prilikom uzorkovanja hrane veoma važno uzeti uzorke na propisan i higijenski ispravan način.

Kako bi se olakšalo razumijevanje toga procesa, Agencija je u 2012. godini, izradila, te učinila javno dostupnim svim zainteresiranim stranama Smjernice za uzorkovanje i mikrobiološko ispitivanje hrane u okviru službenih kontrola (sukladno odredbama Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja).

Prema podacima o laboratorijskim analizama hrane koje su Agenciji dostavile laboratorije za kontrolu hrane, u Bosni i Hercegovini su u 2015. godini mikrobiološke analize urađene na 10 716 uzoraka mesa i mesnih proizvoda, pri čemu je bilo 145 uzoraka s nezadovoljavajućim rezultatima (1,35%). Prema dosad prikupljenim i obrađenim rezultatima u 2016. godini je u skupini hrane „meso i proizvodi od mesa stoke, peradi i divljači“ uzeto 11 933 uzorka, od čega je bilo 80 uzoraka (0,67%) s nezadovoljavajućim rezultatima.

Kao što je poznato, hrana je veoma osjetljiva materija i ne postoji tzv. nulti rizik ili apsolutna sigurnost. Uvijek može doći do kontaminacije hrane ukoliko se ne postupa sukladno važećim propisima, procedurama i preporukama mjerodavnih tijela.

Kako bi se na što bolji način doprinijelo zaštiti zdravlja i interesa proizvođača u Bosni i Hercegovini, te pomoglo mjerodavnim tijelima entiteta, županija i Brčko distrikta BiH, kao i laboratorijama ovlaštenim za provođenje analiza u svrhu službenih kontrola u dijelu provođenja zakonodavnog okvira, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u proteklom razdoblju organizirala čitav niz obuka namijenjenih predstavnicima ,jerodavnih tijela Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, subjektima u poslovanju s hranom i svim zainteresiranim stranama u sustavu sigurnosti hrane. Obuke su organizirane uz podršku Europske komisije, raznih projekata i međunarodnih organizacija, kao što su TAIEX instrument, Twinning projekt, USAID/Sida FARMA projekt, BTSF, IPA fondova i slično. U prethodne dvije godine (2014. i 2015.) Agencija je održala 14 obuka na kojim je ukupno sudjelovalo 354 predstavnika mjerodavnih tijela, subjekata u poslovanju s hranom, nevladinih organizacija i drugih zainteresiranih subjekata. U 2016. godini Agencija je koristila TAIEX instrument i BTSF treninge, te je ukupno održano pet ekspertskih misija, dvije radionice i osam BTSF treninga.

EFSA: Salmoneloza u više zemalja EU

Srijeda, 02 Studeni 2016 08:59

Sedam zemalja je, u razdoblju od 1. svibnja – 12. listopada 2016. godine, prijavilo oboljenja ljudi (112 potvrđenih slučajeva i 148 vjerojatnih) čiji je uzročnik Salmonella Enteritidis. To su Belgija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska i UK. Naknadno je Hrvatska prijavila niz slučajeva, uključujući jedan sa smrtnim ishodom, koji su vjerojatno povezani sa navedenim slučajevima oboljenja.

Metodom sekvenciranja cijeloga genoma, ispitivanjem hrane i okoliša, te identifikacijom izvora zaraze utvrđena je poveznica između centra za pakiranje jaja u Poljskoj i navedenih oboljenja. Nalazi upućuju na jaja kao najvjerojatniji uzrok infekcije.

Mjerodavna tijela Poljske i zemalja članica EU u koje su isporučena sumnjiva jaja zaustavila su njihovu distribuciju.

Kako bi se spriječili novi slučajevi oboljenja i žurno identificirali novi potencijalni slučajevi, Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) preporučili su zemljama članicama intenzivan monitoring.

Zahvaćene zemlje trebale bi nastaviti razmjenjivati informacije o epidemiološkim, mikrobiološkim i okolišnim ispitivanjima, uključujući objavljivanje relevantnih informacija putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), te Sustava ranog upozorenja i odgovora (EWRS) koji predstavlja službeni kanal obavještavanja o prekograničnim prijetnjama.

Prateći opseg i ozbiljnost ovoga događaja, novi zabilježeni slučajevi, također, se moraju prijavljivati u Epidemiološki informacijski sustav za nadzor bolesti koje se prenose hranom i vodom (Epidemic Intelligence Information System for food- and waterborne diseases, EPIS-FWD).

Tehničko izvješće EFSA-e i ECDC-a dostupno je na sljedećoj poveznici.

 

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva trgovine i Njemačke organizacije za međunarodnu suradnju (GIZ) u Mostaru je 25. listopada 2016. godine održana Radionica na temu „Značaj i trenutačno stanje u vezi s genetski modificiranim organizmima u BiH“ na kojoj su sudjelovali predstavnici nadležnih institucija, subjekata u poslovanju s hranom i udruženja potrošača.

Radionica je održana u sklopu projekta „Visokokvalitetna, GMO-free soja iz Dunavske regije“ započetog 2014. godine u kojemu sudjeluju Bosna i Hercegovina i Srbija. Radionica je otvorena uvodnim obraćanjima Zlatana Vujanovića, ministra trgovine u Vladi Federacije BiH i mr.sc. Dragana Brenje, zamjenika direktora Agencije za sigurnost hrane BiH, nakon čega su održane sljedeće prezentacije:

  • „Podrška GIZ-a za genetski nemodificiranu soju u BIH i Srbiji, kretanja i trendovi u Europi, rezultati istraživanja percepcije potrošača u BiH o genetski modificiranoj hrani“ - Rosmarie Metz, Njemačka organizacija za međunarodnu suradnju (GIZ);
  • „GMO – riječ znanosti“ - pMedicinski fakultet Banja Luka;
  • „Zakonodavni okvir za genetski modificirane organizme u BiH“ – Dženita Konjić, Agencija za sigurnost hrane BiH;
  • „Uvođenje standarda za označavanje hrane proizvedene bez GMO i sustav kontrole“ – mr.sc. Dragan Brenjo, zamjenik direktora Agencije za sigurnost hrane BiH.

PA250061

Ministarstva mjerodavna za poljoprivredu iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Austrije, Srbije, Slovenije, Mađarske, Švicarske, Rumunjske, Bavarske i Baden Württemberga potpisala su 2013. godine Deklaraciju „Dunav Soja“, kojom su se obvezala da će u svojim zemljama promovirati uzgoj i stavljanje na tržište visokokvalitetne GMO-free soje.

Trenutačno se u Dunavskoj regiji uzgaja 0,6 milijuna hektara soje, a procjenjuje se da bi do 2018. godine površine zasijane sojom mogle iznositi između 1,5 i 2,2 milijuna hektara. Sa zasijanih 190 000 hektara, Srbija je najznačajniji uzgajivač GMO-free soje, dok se u Bosni i Hercegovini soja uzgaja na 5000 hektara i naša zemlja tek razvija svoje kapacitete. Obje zemlje suočene su s potrebom unaprjeđenja konkurentnosti poljoprivrede i s njom povezanih sektora kako bi postigle održivi ekonomski razvoj.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 79/16 od 21. listopada 2016. godine objavljena su tri propisa o hrani koje je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, na 73. sjednici održanoj 15. rujna 2016. godine donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, i to Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani, Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu  i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tržišnim standardima za maslinovo ulje.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani usklađuju se, između ostaloga, maksimalno dozvoljene količine kadmija, olova i anorganskog arsena u hrani, tropanskih alkaloida u određenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, te policikličkih aromatskih ugljikovodika u vlaknima kakaa, čipsu od banane, dodacima prehrani, sušenom začinskom bilju i sušenim začinima. Kroz ovaj propis ukupno se preuzima devet Uredbi EU.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu propisuju se izmjene i dopune mikrobioloških kriterija koje mora zadovoljavati hrana, kao i metodologija koju moraju primjenjivati laboratorije pri mikrobiološkom ispitivanju uzoraka hrane. Ovim propisom u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzete su tri Uredbe EU kojima su propisani mikrobiološki kriteriji za klice i pravila uzorkovanja za trupove peradi i svježe meso peradi, histamin u proizvodima ribarstva i salmonelu u trupovima svinja.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o tržišnim standardima za maslinovo ulje usklađuju se tržišni standardi maslinovog ulja od ploda i komine maslina, jer je došlo do izmjene standarda maslinovog ulja koja se stavljaju na tržište radi prodaje krajnjem potrošaču u zemljama okruženja i Europskoj uniji. U cilju zaštite interesa potrošača prilagođene su granične vrijednosti parametara tržišnih standarda radi ispravne kategorizacije maslinovog ulja u skladu s novim standardima koje propisuje Europska unija.

Agencija za sigurnost hrane BiH, na temelju članka 54. Zakona o hrani ('Službeni glasnik BiH', broj 50/04), inicira, priprema i organizira izradu provedbenih propisa iz ovog zakona, a u cilju zaštite interesa potrošača, omogućavanja potrošačima da obave izbor u vezi s hranom koju konzumiraju i zaštite interesa proizvođača. Proces usklađivanja propisa prije svega doprinosi visokom stupnju zaštite zdravlja potrošača, ali isto tako ima i značajan financijski učinak na razvoj prehrambene industrije. Usklađivanje propisa je veoma značajno i zbog ispunjavanja međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, koje proistječu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što izravno utječe na proces priključenja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.

Obavijest o povlačenju proizvoda

Utorak, 18 Listopad 2016 13:39

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), dobila obavijest da je na tržište Bosne i Hercegovine isporučen proizvod pod nazivom „cjedilo s privjesnicom“, podrijetlom iz Kine za koji je laboratorijskim analizama utvrđena migracija mangana koja nije sukladna najvećoj dozvoljenoj razini propisanoj zakonodavstvom EU i Bosne i Hercegovine.

Proizvod je u Bosnu i Hercegovinu distribuiran preko Njemačke pod nazivom brenda „HOME“, model 209847-16, barkod: 3850334199478, datum uvoza: 2015. Uvoznik je Konzum d.o.o. Sarajevo.

U cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača, Agencija je svu raspoloživu dokumentaciju dostavila na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini.

Potrošačima koji raspolažu opisanim proizvodom preporučujemo da isti ne koriste, a o svim dodatnim saznanjima Agencija će pravovremeno izvijestiti javnost.

Mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, potpisao je Memorandum o međusobnoj suradnji s predstavnicima Uprave za neizravno oporezivanje BiH u cilju ubrzanja carinskog postupka i protoka roba. Memorandum je potpisan 14. listopada 2016. godine  u Banja Luci.

Ovaj dokument, pored ostalog, omogućuje ubrzanje i pojednostavljenje inspekcijske i carinske procedure, uspostavljanje i unaprjeđenje razmjene podataka i dokumenata između potpisnica memoranduma, te koordinaciju i uspostavljanje prekogranične razmjene podataka između BiH i zemalja potpisnica CEFTA Sporazuma, a pripremljen je uz pomoć EU SEED Projekta.

Memorandum je pripremljen i potpisan u okviru prve faze procesa olakšavanja trgovine između CEFTA Strana. Druga faza je potpisvanje CEFTA Dodatnog protokola 5 o olakšavanju trgovine između CEFTA Strana, čije je prihvaćanje planirano na ministarskom sastanku u prosincu 2016. godine. Dodatni protokol 5 ima za cilj pojednostavljenje procedura u svim fazama carinjenja i razmjene podataka, utvrđivanje načina i obveze razmjene podataka među carinskim tijelima između CEFTA Strana, te uzajamno priznavanje Programa ovlaštenih gospodarskih subjekata uz određene uvjete.

Memorandum su, također, potpisali predstavnici Ureda za veterinarstvo BiH, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Agencije za nadzor nad tržištem BiH, Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu bilja, Federalne uprave za inspekcijske poslove i Inspektorata Brčko Distrikta BiH. 

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 77. sjednici održanoj 13. listopada 2016. godine, donijelo Odluku o davanju ovlasti pravnim osobama za područje oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla prehrambenih proizvoda i Odluku o visini naknade za postupak registracije oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla hrane.

Donošenjem ovih odluka omogućena je obrada zahtjeva subjekata u poslovanju s hranom za registraciju oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla hrane.

Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, za utvrđivanje usklađenosti proizvodnje, prerade i samog prehrambenog proizvoda sa specifikacijom i provođenje kontrole nad proizvodnjom, preradom i samim prehrambenim proizvodom, na temelju provedenog javnog natječaja, ovlaštena certifikacijska tijela su Herkon d.o.o. Mostar i Organska kontrola d.o.o. Sarajevo. Nadzor nad radom certifikacijskih tijela provodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Naknada za   podnošenje zahtjeva za registraciju oznake izvornosti, odnosno oznake zemljopisnog podrijetla iznosi 30,00 KM, kao i upis u registar, dok će se upis novih korisnika registrirane oznake plaćati 100,00 KM. Naknada za provođenje postupka registracije iznosi 500,00 KM.

Prehrambeni proizvodi koji nose jednu od registriranih oznaka spadaju u prehrambene proizvode više cjenovne kategorije. Oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla, također, doprinose stvaranju identiteta i prepoznatljivosti takvih prehrambenih proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu i značajno utječe na podizanje kvalitete prehrambenih proizvoda.

Svjetski dan hrane

Subota, 15 Listopad 2016 15:19

U spomen na dan utemeljenja Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO), 16. listopada obilježava se kao Svjetski dan hrane. Ove godine Svjetska organizacija za hranu i poljoprivredu je odlučila skrenuti pozornost javnosti na utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu i hranu, te je moto Svjetskoga dana hrane 2016. ˝Klima se mijenja. Hrana i poljoprivreda, također, moraju.˝

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s drugim nadležnim tijelima u sustavu sigurnosti hrane u našoj zemlji svakodnevno radi na zaštiti zdravlja i interesa potrošača kroz niz sustavnih mjera koje omogućavaju osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane. To podrazumijeva izradu pravnih propisa utemeljenih na standardima Europske unije, jačanje kapaciteta nadležnih institucija, inspekcija, laboratorija i subjekata u poslovanju s hranom, te kontinuiranu suradnju i razmjenu iskustva i informacija s referentnim međunarodnim organizacijama, kao što su EFSA, FAO, WHO.

Pored toga, Agencija kao nacionalna kontakt točka Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), u suradnji s nadležnim inspekcijskim tijelima, poduzima mjere povlačenja i opoziva zdravstveno neispravne hrane s tržišta Bosne i Hercegovine u slučajevima kada dobije obavijest o riziku za ljudsko zdravlje uzrokovanom hranom.

U suradnji s nadležnim inspekcijskim tijelima, ovih je dana uspješno završen Program kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu u okviru kojega su uzorci 10 vrsta voća i povrća na tržištu Bosne i Hercegovine analizirani na prisustvo 190 aktivnih tvari, a sve to kako bi se provjerilo je li razina ostataka pesticida u proizvodima biljnog podrijetla na tržištu Bosne i Hercegovine u sukladna važećim propisima, te poduzele odgovarajuće mjere u cilju zaštite zdravlja potrošača.

Svim potrošačima u Bosni i Hercegovini ovim putem čestitamo Svjetski dan hrane, te im preporučujemo da se pri pripremi, rukovanju i čuvanju hrane pridržavaju preporuka nadležnih tijela, a subjekte u poslovanju s hranom podsjećamo na njihovu zakonsku odgovornost za zdravstvenu ispravnost hrane.

Ravnatelj Agencije na 30. zasjedanju CCEURO

Ponedjeljak, 10 Listopad 2016 12:03

Mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, sudjelovao je na 30. zasjedanju Koordinacijskog odbora FAO/WHO za Europu (CCEURO), koje je održano u razdoblju od 3.-7. listopada 2016. godine u Astani, Kazahstan.

Antimikrobna rezistencija iz perspektive sigurnosti hrane bila je jedna od ključnih tema zasjedanja CCEURO, te je ovom prigodom konstatirano da je borba protiv antimikrobne rezistencije jedan od prioriteta u Europi. Zemlje članice CCEURO iskazale su opredjeljenje za suradnju s članicama Codexa i drugih međunarodnih organizacija u suzbijanju ove globalne prijetnje po zdravlje ljudi. Radna skupina za antimikrobnu rezistenciju će stoga podržati jačanje mjera koje se trenutačno provode u suzbijanju antimikrobne rezistencije kroz unaprjeđenje zakonodavnog okvira sukladno najnovijim znanstvenim i tehnološkim dostignućima.

Nakon rasprave o stanju sigurnosti i kvalitete hrane u regiji, zaključeno je da se kemijski kontaminanti poput endokrinih disruptora i morskih biotoksina uslijed klimatskih promjena pojavljuju u područjima u kojima ih ranije nije bilo, što izaziva određenu zabrinutost. Također je zaključeno da porast online prodaje hrane uzrokuje određene izazove za kontrolu hrane, te da je zbog kontinuiranog razvoja novih tehnologija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru veoma važno procijeniti rizike i korist koje donosi uporaba nove tehnologije u prehrambenim sustavima.

Na 30. zasjedanju CCEURO također je razmatrana realizacija Strateškog plana Codexa 2014.-2019, te pripremne aktivnosti za izradu nove strategije za razdoblje 2020 – 2025. godina.

S ciljem jačanja kapaciteta nadležnih institucija i subjekata u poslovanju s hranom u Bosni i Hercegovini za provedbu propisa o pružanju obavijesti potrošačima o hrani koje je na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donijelo Vijeće ministara BiH, uz podršku Opće uprave Europske komisije za proširenje, posredstvom instrumenta TAIEX, u razdoblju od 3. do 6. listopada u Mostaru je održana ekspertska misija i radionica na temu „Obveze subjekata u poslovanju s hranom u informiranju potrošača za svježe, rashlađeno i smrznuto meso“.

Nakon trodnevne ekspertske misije na kojoj su razmatrane obveze subjekata u poslovanju s hranom sukladno Pravilniku o pružanju obavijesti potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13) kojim je u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzeta Uredba (EC) 1169/2011, na radionici održanoj 6. listopada 2016. godine kroz prezentacije eksperata obrađene su sljedeće tematske cjeline:

  • Uvod u zakonodavstvo EU o pružanju obavijesti potrošačima o hrani (Uredba (EC) 1169/2011),
  • Uvod u zakonodavstvo EU o pružanju obavijesti potrošačima za svježe, rashlađeno i smrznuto meso,
  • Obavezne i dobrovoljne informacije za svježe, rashlađeno i smrznuto meso,
  • Navođenje hranjive vrijednosti,
  • Izazovi prehrambene industrije – specifični primjeri – rješavanje trenutačnih i potencijalnih problema,
  • Procedure i smjernice za informiranje potrošača za svježe, rashlađeno i smrznuto meso.

U okviru ekspertske misije i radionice službenici nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u sustavu sigurnosti hrane, te predstavnici subjekata u poslovanju s hranom, razmijenili su iskustva o obvezama informiranja potrošača u dijelu koji se odnosi na svježe, rashlađeno i smrznuto meso s ekspertima iz Njemačke, Italije, Grčke i Slovenije, te razjasnili određene nedoumice s kojima se suočavaju u pogledu primjene Pravilnika o pružanju obavijesti potrošačima o hrani.

 

*Prezentacije s radionice možete preuzeti ovdje.

Kalendar priopćenja

« May 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba