Nedjelja, 27. Svibanj 2018.

U okviru EFSA Predpristupnog programa 2015-2017, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz potporu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) organizirala ekspertsku misiju o prikupljanju podataka i izvještavanju o zoonozama, uzročnicima zoonoza, antimikrobnoj otpornosti i epidemijama uzrokovanim hranom, koja je održana 14. i 15. veljače 2017. godine u Mostaru.

Cilj ekspertske misije bio je pomoći Bosni i Hercegovini za uspostavljanje sustava prikupljanja podataka i izvještavanja EFSA-e sukladno Direktivi 2003/99/EC o praćenju zoonoza i uzročnika zoonoza, koja je u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzeta kroz Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza („Službeni glasnik BiH“, br. 46/10 i 90/13).

Na ekspertskoj misiji, koju je vodio Dražen Knežević, član Znanstvene mreže za praćenje podataka o zoonozama EFSA-e, sudjelovali su predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH, Ureda za veterinarstvo BiH, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH.

Prikupljanje preciznih i pouzdanih podataka jedan je od preduvjeta za učinkovitu procjenu i upravljanje rizikom. Ujednačen pristup prikupljanju relevantnih podataka pruža mogućnost njihove usporedbe i razmjene među nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, kao i sa institucijama susjednih zemalja i Europske unije.

Javni pozivi USAID/Sida FARMA projekta

Srijeda, 15 Veljača 2017 09:03

U okviru Projekta razvoja tržišne poljoprivrede II (USAID/Sida FARMA II) raspisani su javni pozivi za angažman eksperata za realizaciju sljedećih komponenti projekta:

  • razvoj kapaciteta za procjenu rizika podrijetlom iz hrane i hrane za životinje i uspostavljanje nacionalne baze za prikupljanje podataka o konzumaciji hrane i
  • razvoj kapaciteta za procjenu rizika podrijetlom iz hrane i hrane za životinje i uspostavljanje nacionalne baze za prikupljanje podataka o kemijskim kontaminantima.

Glavni cilj navedenih komponenti projekta je jačanje administrativnih kapaciteta Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine s ciljem uspostavljanja baza podataka o konzumaciji hrane i kemijskim kontaminantima, što je temelj za pružanje najboljih znanstvenih mišljenja, upravljanje rizicima, te pripremu i usvajanje mjera u skladu sa Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04).

Detaljnije informacije o javnim pozivima možete pogledati na sljedećim poveznicama:

http://farmabih.ba/assets/content/sow-expert-for-consumption-data-collection-fsa-1486735079.pdf

http://farmabih.ba/assets/content/sow-expert-for-chemical-data-collection-fsa-1486735337.pdf

Javni pozivi su otvoreni do 20. veljače 2017. godine.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 9/17 od 10. veljače 2017. godine objavljena je ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama za određene kontaminante u hrani.

Tekst ispravke Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama za određene kontaminante u hrani dostupan je na službenoj web stranici Agencije za sigurnost hrane BiH, u dijelu "propisi o hrani" ili na sljedećoj poveznici.

U razdoblju od 8.-10. veljače 2017. godine, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u Mostaru, Banja Luci i Brčkom održane su stručne obuke mjerodavnih inspekcijskih tijela entiteta i Brčko distrikta BiH o primjeni Odluke o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalјa zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima („Službeni glasnik BiH“, broj 90/16). Cilj ove odluke, kao i drugih propisa o hrani, koje Agencija priprema u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, je zaštita zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, kao i zaštita interesa proizvođača. Odluka je stupila na snagu 10. prosinca 2016. godine, a usklađena je s Uredbom Komisije (EU) 2016/24 od 8. siječnja 2016. o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz kikirikija iz Brazila, slatke paprike  (Capsicum annuum) i muškatnog oraščića iz Indonezije i izmjeni Uredbi  (EZ) 669/2009 i 884/2014.

obuka2

Sukladno odredbama odluke, za svaku pošiljku hrane i hrane za životinje koja je obuhvaćena istom, potrebno je priložiti rezultate uzorkovanja i analize koje su provela mjerodavna tijela države podrijetla ili države iz koje je pošiljka otpremljena ako to nije država podrijetla, kako bi se provjerila usuglašenost s propisima Bosne i Hercegovine o najvećim dopuštenim  količinama aflatoksina.

Svaku pošiljku koja se uvozi u Bosnu i Hercegovinu također mora pratiti zdravstveni certifikat u skladu s obrascem iz Aneksa I., koji je sastavni dio ove odluke.

Kako bi se omogućila nesmetana trgovina, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Agencija je dostavila informaciju o donošenju i stupanju na snagu navedene odluke veleposlanstvima svih zemalјa na koje se ista odnosi.

Odluka o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalјa zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima dostupna je na sljedećoj poveznici.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europska agencija za lijekove (EMA) razmatrale su mjere koje se provode u Europskoj uniji s ciljem smanjenja uporabe antibiotika pri liječenju životinja.

Zaključili su da je potrebno svesti uporabu antibiotika na najmanju moguću mjeru koja je potrebna za liječenje zaraznih bolesti životinja. Osim u izuzetnim slučajevima, za prevenciju zaraznih bolesti potrebno je dati prednost alternativnim mjerama, a ključni antibiotici koji se koriste i u humanoj medicini trebali bi se pri liječenju životinja koristiti samo ukoliko ne postoje druga rješenja.

Kao alternativa antibioticima, kojom se može unaprijediti zdravlje životinja i smanjiti uporaba antibiotika, mogu poslužiti vakcine, probiotici, prebiotici, bakteriofagi i organske kiseline.

Antimikrobna otpornost je jedan od najvećih problema javnog zdravstva na globalnoj razini, čijem širenju doprinosi i uporaba antibiotika u liječenju životinja, te je stoga od ključnog značaja ograničenje uporabe antibiotika na najmanju potrebnu mjeru.

Zajedničko znanstveno mišljenje EFSA-e i EMA-e o mjerama za smanjenje uporabe antimikrobnih pripravaka u stočarstvu na području EU i utjecaju na sigurnost hrane možete pročitati na sljedećoj poveznici:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4666/full

Ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine mr.sc. Džemil Hajrić i predsjednica Upravnog odbora Agencije Dušanka Tegeltija održali su u petak, 13. siječnja 2017. godine u Banja Luci radni sastanak sa Stevom Mirjanićem, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i suradnicima.

Na sastanku je razgovarano o radu predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS u Upravnom odboru Agencije, kao i trenutačnim aktivnostima i izazovima s kojima se suočavaju nadležne institucije za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini.

Ravnatelj Agencije predstavio je na sastanku aktivnosti planirane Programom rada Agencije za 2017. godinu, koje se sukladno Zakonu o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) provode u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 87. sjednici održanoj 29. prosinca 2016. godine usvojilo Izvješće o provedenom programu praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini u 2016. godini.

Navedeni monitoring provela je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim entitetskim, županijskim, gradskim i općinskim, te inspekcijskim tijelima Brčko distrikta BiH. Cilj monitoringa ostataka pesticida, bio je utvrditi količinu ostataka pesticida i njihovih metabolita u hrani biljnog podrijetla, provjeriti odgovaraju li propisima (usklađeni sa EU normama) koji određuju najveće nivoe ostataka (MRL) pesticida i pridržavaju li se proizvođači načela dobre poljoprivredne prakse (GAP), te na taj način zaštititi zdravlje potrošača.

Monitoring je proveden na području 20 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, a uzeto je 139 uzoraka, koji su obuhvatili 10 vrsta voća i povrća. Analize na prisustvo 181 aktivne tvari pesticida rađene su po akreditiranim metodama u laboratoriji koja ispunjava uvjete norme 17 025, što je izuzetno značajno zbog analitičke i pravne vjerodostojnosti rezultata, primjene odgovarajućih inspekcijskih mjera, te usporedivosti podataka sa zemljama u okruženju i EU.

Od ukupnog broja uzoraka, u pet je utvrđeno prisustvo ostataka pesticida iznad MRL-a. Od pet spornih uzoraka četiri su bila iz uvoza, a jedan iz domaće proizvodnje. Za svaki uzorak čijom je analizom utvrđena nesukladnost u odnosu na važeće propise, Agencija je dostavila mjerodavnim inspekcijskim tijelima preporuke za dalje postupanje (povlačenje sa tržišta) u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača. Agencija je procjenom rizika utvrdila da je u pet spornih slučajeva malo vjerojatno da dugotrajna i kratkotrajna izloženost utvrđenim koncentracijama pesticida predstavlja rizik za javno zdravlje. MRL ne predstavlja sigurnosnu granicu iznad koje je hrana opasna po zdravlje potrošača, jer su vrijednosti MRL postavljene višestruko niže od stvarnih koncentracija pesticida opasnih po zdravlje potrošača (sigurnosni faktori iznose najčešće 1:100).

Provedba programa kontrole ostataka pesticida potvrđuje opredijeljenost Vijeća ministara BiH koje je osiguralo financijska sredstva, te institucija svih razina vlasti u BiH koje čine sustav sigurnosti hrane za redovitim nadzorom hrane na tržištu, u konkretnom slučaju kontrolu hrane na ostatke pesticida. Pored omogućavanja mjera zaštite potrošača, kontinuiran monitoring ostataka pesticida ima veliki značaj u dokazivanju spremnosti domaćih proizvođača, kao i pripremljenosti mjerodavnih tijela za izvoz voća i povrća iz Bosne i Hercegovine. Upravo je redovita provedba monitoringa najbolji alat za provjeru funkcionalnosti postojećeg sustava i jedan od bitnih uvjeta jamstva za izvoz voća i povrća, kao i prerađevina od voća i povrća iz Bosne i Hercegovine.

Kontrolni programi za MRL pesticida postupno se usklađuju s provedbenim uredbama EU u pogledu MRL ostataka pesticida, kao i aktivnih tvari, s tim da je konačni cilj u predstojećem razdoblju u potpunosti uskladiti iste s programima kontrole u EU.

Dosadašnji rezultati programa kontrole ostataka pesticida ukazuju na provedbu dobre proizvođačke prakse s aspekta primjene pesticida u procesu zaštite proizvoda biljnog podrijetla koji se uzgajaju u Bosni i Hercegovini, kao i uvoznih proizvoda.

Prva sjednica Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda formiranog na temelju Odluke o osnivanju Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 93/16) održana je 15. prosinca 2016. godine u Mostaru.

Sukladno odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, br. 26/10 i 32/12) navedenom Odlukom Vijeća ministara u Povjerenstvo su imenovani predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine - Odjel za zdravstvo i ostale usluge, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog ministarstva zdravstva.

Povjerenstvo priznaje svu prirodnu mineralnu i prirodnu izvorsku vodu koja se stavlja na tržište u Bosni i Hercegovini, a Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi rješenje kojim utvrđuje da je voda proizvedena, uskladištena i stavljena u promet u skladu s odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama. Sukladno odredbama Pravilnika o stolnim vodama ("Službeni glasnik BiH", br. 40/10 i 43/10), Povjerenstvo priznaje i vodu koja se pod nazivom "stolna voda" može stavljati na tržište Bosne i Hercegovine.

U cilju jačanja kapaciteta mjerodavnih tijela u Bosni i Hercegovini za službene kontrole genetski modificiranih organizama, u Banja Luci je u razdoblju od 12.-14. prosinca 2016. godine održana ekspertska misija o službenim kontrolama GMO u hrani i hrani za životinje, koju je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala koristeći Instrument tehničke pomoći i razmjene informacija Europske komisije (TAIEX).

Misijom, koju su vodili predstavnici Uprave za sigurnost hrane, veterinarstvo i zdravlje bilja Republike Slovenije, obuhvaćeni su planiranje, uzorkovanje, analize i detekcija, nadzor, prezentacija rezultata ispitivanja, procjena i upravljanje rizikom.

Također je razmatrano zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i EU, kojim je regulirana oblast GMO u hrani i hrani za životinje s posebnim naglaskom na plan službenih kontrola sukladno načelima za pripremu višegodišnjih nacionalnih planova kontrole koji su definirani čl. 34.-36. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13).

Eksperti su, u okviru misije, zajedno s predstavnicima mjerodavnih tijela BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, posjetili granični prijelaz Gradiška, gdje su predstavljeni uvjeti za uzorkovanje hrane (mjesto, oprema, ambalaža za uzorak), te je demonstriran postupak uzorkovanja.

Predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i partnerskih institucija potpisali su danas u Mostaru Aneks IV Ugovora s Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA) vezano za provedbu istraživanja prehrambenih navika stanovništva Bosne i Hercegovine u skladu s EU MENU metodologijom.

Uz prethodnu suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Agencija za sigurnost hrane BiH podnijela je 29.9.2016. godine prijavu na javni poziv EFSA-e za podršku nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika sukladno EU MENU metodologiji. EFSA je pozitivno ocijenila prijavu Agencije, te će provedbu navedenog istraživanja financijski podržati u iznosu od 100,000 eura.

Podaci o prehrambenim navikama stanovništva i konzumaciji hrane su veoma značajni za procjenu izloženosti potrošača rizicima podrijetlom iz hrane. Omogućavaju precizniju procjenu izloženosti i pomažu upraviteljima rizika pri donošenju odluka o sigurnosti hrane.

Istraživanje prehrambenih navika stanovništva BIH (BiH MENU) bit će provedeno na individualnoj razini metodom 24-satnog prisjećanja (24-hour recall), te ponovnim posjetom ili telefonskim kontaktom (CATI – Computer Assisted Telefon Interview) ovisno o dogovoru s ispitanikom. Obuhvatit će ukupno 1188 stanovnika BiH (758 stanovnika Federacije BIH, 400 stanovnika RS i 30 stanovnika Brčko Distrikta BiH) u dvije skupine – adolescenti i odrasli. U razdoblju od 2017.-2019. godine planirano je provođenje opsežnih priprema, pilot projekta koji će obuhvatiti 10% planiranog uzorka i terenskog prikupljanja podataka. U svrhu istraživanja bit će korišten specijalizirani softver (Diet Assess & Plan software, DAP) razvijen u skladu sa smjernicama EFSA-e koji omogućava sveobuhvatnu evaluaciju prehrane i planiranje temeljeno na procjeni unosa hrane.

Pored Agencije za sigurnost hrane BiH, kao vodeće institucije, u istraživanju će sudjelovati Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Zavod za javno zdravstvo RS, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Tehnološki fakultet u Zvorniku, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banja Luci i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

Kalendar priopćenja

« May 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba