Subota, 14. Prosinac 2019.

Uz potporu projekta USAID/Sweden FARMA II pripremljene su „Tehničke smjernice i upute za uzorkovanje za kriterij higijene procesa za Campylobacter u trupovima pilića“ koje su namijenjene za primjenu u objektima za klanje peradi odobrenim od nadležnih tijela u skladu s člankom 7. Pravilnika o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 4/13).

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je nakon donošenja niza znanstvenih mišljenja koja tretiraju ovu tematiku predložila uvođenje kriterija higijene procesa za Campylobacter u trupovima pilića.

Europska komisija analizirala je troškove i koristi u pogledu utvrđivanja određenih kontrolnih mjera za smanjenje učestalosti Campylobactera u mesu pilića u različitim dijelovima prehrambenog lanca. Glavni zaključak analize je da bi se utvrđivanjem kriterija higijene procesa osigurala vrlo dobra ravnoteža između smanjenja kampilobakterioze kod ljudi uzrokovane konzumiranjem mesa peradi i ekonomskih posljedica primjene tog kriterija.

U svrhu kontrole Campylobacter u prehrambenom lancu u Bosni i Hercegovini, svi podaci vezani uz ispitivanje pilića na ovu bakteriju, dobiveni iz kriterija higijene procesa, trebaju biti dostavljeni Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Podaci prikupljeni na mjesečnoj razini, zajedno s odgovarajućim informacijama o prehrambenom lancu, doprinijeli bi učinkovitom praćenju i procjeni rizika, te formiranju baze podataka na razini Bosne i Hercegovine za Campylobacter u mesu pilića.

Ovi podaci omogućili bi analizu trendova i ocjenu uspjeha interventnih mjera, te bi olakšali nadzor nad ispitivanjima u privatnim laboratorijima i nad pouzdanošću podataka. Podaci bi bili dostupni drugim nadležnim tijelima, sukladno zahtjevima iz njihove nadležnosti.

Dokument je dostupan na sljedećoj poveznici.

UN: Proglašen Svjetski dan sigurnosti hrane

Srijeda, 16 Siječanj 2019 14:47

Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je na 73. zasjedanju održanom 20. prosinca 2018. godine rezoluciju kojom se proglašava Svjetski dan sigurnosti hrane. Počevši od 2019. godine, 7. lipnja će svake godine biti dan posvećen promociji značaja sigurnosti hrane.

Uspostavljanjem Svjetskog dana sigurnosti hrane Ujedinjeni narodi žele usmjeriti globalnu pozornost na utjecaj nesigurne hrane na zdravlje ljudi potkrepljujući to sljedećim podacima:

  • više od 200 različitih bolesti prenosi se putem hrane,
  • jedan od 10 ljudi obolijeva od nesigurne hrane svake godine, a oko 420.000 ljudi umire, od čega je 125.000 djece mlađe od pet godina;
  • Širenje prijetnji kao što je antimikrobna otpornost.

Nesigurna hrana predstavlja prijetnju ljudskom zdravlju i gospodarstvu te pogađa osjetljive i marginalizirane skupine stanovništva, osobito žene i djecu, stanovnike područja zahvaćenih sukobima i migrante. Također nanosi štetu trgovini i dovodi do bacanja hrane što se ne može tolerirati obzirom da veliki broj ljudi istovremeno pati od gladi.

Svjetski dan sigurnosti hrane trebao bi potaknuti na zaustavljanje bolesti koje se prenose putem hrane od kojih na godišnjoj razini obolijeva oko 600 milijuna ljudi u svijetu.

TAIEX Radionica o provedbi „higijenskog paketa“ na kojoj su sudjelovali službenici nadležnih institucija u sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini održana je 18. i 19. prosinca 2018. godine u Mostaru.

Eksperti iz Austrije i Španjolske upoznali su predstavnike nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini s odredbama „higijenskog paketa“ i najboljim praksama EU koje se odnose na zahtjeve za primjenu Sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points) i prilagodljivost njegove primjene u subjektima s malim opsegom proizvodnje.

Pravilnikom o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 4/13) subjektima u poslovanju s hranom propisana je obveza uspostavljanja, provedbe i održavanja stalnog postupka ili postupaka utemeljenih na načelima HACCP. Ovaj koncept omogućava da se postupak baziran na načelima HACCP primjeni s prilagodljivošću kako bi se osigurala primjena u svim situacijama, uključujući i subjekte s malim opsegom proizvodnje.

Na Radionici su također predstavljeni zahtjevi za implementaciju Sustava upravljanja sigurnošću hrane (Food Safety Management System, FSMS) čiji je cilj osigurati sigurnost hrane sukladno važećem zakonodavstvu.

Rad.hp2

Rad.hp3

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala je ovu radionicu uz podršku Europske komisije u okviru TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) Instrumenta koji služi za tehničku podršku i razmjenu informacija, odnosno za pružanje kratkoročne tehničke pomoći novim državama članicama te zemljama u procesu pristupanja EU u područjima preuzimanja zakonodavstva EU i njegove provedbe.

Dnevni red radionice i održane prezentacije možete pogledati i preuzeti na poveznici:

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/library/detail/67766

U „Službenom glasniku BiH“, broj 90/18 od 18. prosinca 2018. godine objavljen je Pravilnik o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode koji je donesen na 157. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 7. studenoga 2018. godine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Cilj ovoga Pravilnika je osigurati pošteno tržišno natjecanje za proizvođače prehrambenih proizvoda sa značajkama i obilježjima proizvoda s dodanom vrijednošću, omogućiti potrošačima dostupnost pouzdanih informacija vezanih uz takve proizvode, poštivanje prava intelektualnog vlasništva te cjelovitost unutarnjeg tržišta u smislu da proizvođači prehrambenih proizvoda obavještavaju kupce i potrošače o obilježjima i svojstvima proizvodnje i tih proizvoda.

Pravilnikom se propisuju postupak zaštite oznaka podrijetla i zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla te postupak zaštite oznake zajamčeno tradicionalnih specijaliteta prehrambenih proizvoda na području Bosne i Hercegovine, kao i postupak podnošenja zahtjeva za registraciju i podnošenje prigovora za oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda na razini Europske unije.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti:

  • Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 27/10) i
  • Pravilnik o tradicionalnom ugledu hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 27/10).

Donošenjem navedenog Pravilnika realizirana je preporuka Europske komisije s Drugog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo EU-BiH.

Pravilnik je dostupan na sljedećoj poveznici.

Kako bi se unaprijedila provedba Pravilnika o prehrambenim aditivima („Službeni glasnik BiH“, broj 33/18), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u okviru projekta „Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane Bosne i Hercegovine“ pripremila „Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima“. Smjernice su primarno namijenjene subjektima u poslovanju s hranom, ali mogu biti od pomoći i nadležnim institucijama u tumačenju Pravilnika o prehrambenim aditivima.

Smjernice sadrže popis prehrambenih aditiva dopuštenih za uporabu u hrani i uvjete njihove uporabe sukladno Aneksu II. Pravilnika. Aditivi za hranu navedeni su na temelju kategorija hrane u koju se mogu dodavati (npr. riba i riblji proizvodi, voće i povrće, mliječni proizvodi, konditorski proizvodi ...).

Popis omogućuje jednostavno identificiranje aditiva dopuštenih za uporabu u određenim prehrambenim proizvodima, čime se osigurava veća transparentnost, pravilnija i, samim time, sigurnija uporaba prehrambenih aditiva.

Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima dostupne su na sljedećoj poveznici.

Javni poziv za prijavu tijela za ocjenjivanje sukladnosti za proizvode za zaštićene oznake podrijetla, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta
U „Službenom glasniku BiH“, broj 90/18, objavljen je Pravilnik o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode, kojim se propisuje postupak zaštite oznaka podrijetla i zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla te postupak zaštite oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda na području Bosne i Hercegovine, kao i postupak za podnošenje zahtjeva za registraciju i podnošenje prigovora za oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda na razini Evropske unije.
Sukladno sa člankom 42. stavak (1) Pravilnika o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode, za zaštićene oznake podrijetla, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta koje označavaju proizvode, provjeru sukladnosti sa specifikacijom provodi jedno ili više kontrolnih tijela koja djeluju kao tijela za ocjenjivanje sukladnosti za proizvode ovlašćena od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Svi subjekti koji su zainteresovani za ovlašćivanje kao kontrolna tijela za ocjenjivanje sukladnost za proizvode za zaštićene oznake podrijetla, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, mogu se javiti na ovaj Javni poziv i Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Dokument o akreditaciji od Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine ili drugog međunarodnog tijela ovlašćenog za akreditaciju prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17065.
  • Dokumenta kojima dokazujete odgovarajuće garancije objektivnosti i nepristrasnosti te dokumenta da ima na raspolaganju osposobljene stručnjake i resurse potrebne za obavljanje potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom.
  • Tijela za ocjenjivanje sukladnosti iz drugih država moraju dostaviti dokaze na jednom od jezika u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini da su akreditirana i ovlašćena za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda i pisanu izjavu da će svi postupci i vođenje dokumentacije biti na jednom od jezika u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini.

Navedene dokumente, potrebno je dostavit u Agenciju, u zatvorenoj kuverti putem pošte. Kontakt osoba po navedenom javnom pozivu je Amela Isić, šef Odsjeka za pravne poslove (telefon 036/336-950, e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.), te vas molimo da imenovanu kontaktirate u slučaju bilo kakvih pitanja. Ovaj javni poziv je stalno otvoren za prijavu zainteresovanih subjekata.
Po podnošenju kompletne dokumentacije, Agencija priprema Odluku o ovlašćivanju jednog ili više kontrolnih tijela za ocjenjivanje sukladnosti, koja se dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na donošenje.
Listu ovlašćenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti, Agencija objavljuje u „Službenom glasniku BiH“, i na svojoj web stranici www.fsa.gov.ba.

U okviru praktične nastave, studenti Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, zajedno s prof.dr. Jasminom Aliman, posjetili su 10. prosinca 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kako bi se upoznali s nadležnostima i najznačajnijim aktivnostima ove institucije.

Mr.sc. Dragan Brenjo, zamjenik ravnatelja Agencije za sigurnost hrane BiH, održao je tim povodom predavanje na temu „Sustavi kvalitete i označavanje hrane“ u čijem je fokusu bila zaštita prehrambenih proizvoda s karakteristikama i obilježjima proizvoda s dodanom vrijednosti.

U okviru predavanja studenti su upoznati s nadležnostima Agencije za iniciranje i izradu propisa o oznakama podrijetla, zemljopisnog podrijetla i zajamčenog tradicionalnog specijaliteta hrane. Također je govorio o prehrambenim proizvodima u Bosni i Hercegovini s posebnim karakteristikama i obilježjima koji imaju veliki potencijal za stjecanje oznaka podrijetla i zemljopisnog podrijetla.

Agromf2

Dr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine nazočio je svečanosti potpisivanja Sporazuma o međunarodnoj suradnji između Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Istraživačkog instituta veterinarstva u Lanzhouu pri Kineskoj akademiji poljoprivrednih znanosti.

Sporazum su 7.12.2018. godine u Sarajevu potpisali prof. dr. Nihad Fejzić, dekan Veterinarskog fakulteta i Hong Yin, generalni direktor Istraživačkog instituta veterinarstva u Lanzhouu. Sporazumom je predviđena suradnja navedenih institucija koja će biti realizirana kroz promociju razmjene znanja i stručnosti, projekte od zajedničkog interesa u području kontrole bolesti zaraze i sigurnosti hrane, razmjenu osoblja i istraživača, razvoj zajedničkih obrazovnih i istraživačkih aktivnosti, sudjelovanje na znanstvenim skupovima, radionicama sa zajedničkim istraživačkim rezultatima te potporu međunarodnoj trgovini životinja i njihovih proizvoda.

U okviru djelokruga i namjere programa 16+1 između Kine i 16 zemalja Srednje i Istočne Evrope u Bosni i Hercegovini će se uspostaviti centar za veterinarsko istraživanje s posebnim fokusom na sljedeće oblasti: infektivne bolesti, One Health program, sigurnost hrane, dobrobit životinja i antimikrobna otpornost.

Potpisivanju Sporazuma također su nazočili predstavnici Veleposlanstva Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini predvođeni Nj. E. Chen Bo, veleposlanicom NR Kine u Bosni i Hercegovini te predstavnici Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 84/18 od 30. studenoga 2018. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Detaljnije informacije o zakonodavstvu Europske unije s kojim je navedeni propis usklađivan možete pronaći u tekstu na sljedećoj poveznici.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 84/18) možete preuzeti ovdje.

Uz potporu projekta USAID/Sweden FARMA II, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila je i objavila Smjernice za tumačenje rezultata ispitivanja kakvoće meda.

Smjernice predstavljaju doprinos Agencije unaprjeđenju kvalitete meda u Bosni i Hercegovini, a njihovoj izradi prethodilo je više aktivnosti među kojima izdvajamo izradu i ažuriranje propisa o kvaliteti meda i metodama za kontrolu meda te provedbu Monitoringa kakvoće meda na tržištu BiH za 2017. godinu.

Kvalitetno tumačenje dobivenih rezultata monitoringa dat će bolji uvid u pravo stanje na tržištu meda. Preduvjet za to je dobra suradnja i odgovarajuća sprega između inspekcijskih službi (provođenje redovitog nadzora na i oko pčelinjaka, kao i u maloprodaji), laboratorija (edukacije, uvođenje novih metoda) i Agencije koja u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine donosi planove praćenja – monitoringa hrane.

Smjernice za tumačenje rezultata ispitivanja kakvoće meda u poglavlju „Tumačenje rezultata ispitivanja kakvoće meda“ obrađuju ključne parametre za senzorska i fizikalno-kemijska ispitivanja kakvoće meda. Također sadrže popis zakonskih propisa mjerodavnih za njihovu primjenu te informacije o uzorkovanju meda i analitičkim metodama za ispitivanje uzoraka.

Praćenje kakvoće meda važan je alat za zaštitu i uređivanje tržišta meda u Bosni i Hercegovini, a klasifikacija kakvoće meda putem fizikalno-kemijske analize može biti od velikog značaja. Koristeći preporučenu i ciljanu analizu parametara kakvoće meda, rezultati mogu pomoći u određivanju je li proizvod definiran unutar propisanih granica kakvoće, a također mogu pomoći u određivanju i kategorizaciji samoga meda ovisno o njegovom zemljopisnom i botaničkom podrijetlu.

Kontroliranje i uklanjanje nepravilno deklariranog ili patvorenog (falsificiranog) meda s tržišta doprinijet će jačanju konkurentnosti bh. pčelara i zaštiti zdravlja potrošača, a   isto tako znatno će doprinijeti jačanju povjerenja potrošača u bosanskohercegovački med.

Smjernice za tumačenje rezultata ispitivanja kakvoće meda dostupne su na sljedećoj poveznici.

Kalendar priopćenja

« December 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba