Nedjelja, 22. Rujan 2019.

Na temelju suglasnosti i zaključaka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 74. sjednice održane 22. rujna 2016. godine, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će pripremiti svu potrebnu dokumentaciju i podnijeti elektronsku prijavu na javni poziv Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za provođenje istraživanja prehrambenih navika stanovništva.

EFSA je 27. svibnja 2016. godine raspisala javni poziv za zemlje članice EU koje u posljednjih pet godina nisu provodile ovakvo istraživanje, a po prvi put su mogućnost prijave dobile i neke pretpristupne zemlje i potencijalni kandidati, među kojima je Bosna i Hercegovina.

Ukoliko bude odobreno, istraživanje bi se provelo u skladu s metodologijom EFSA-e o načinu prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama stanovništva određene zemlje ili regije kako je definirano javnim pozivom. Uniformnost prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama stanovništva je ključna za adekvatnu razmjenu i korištenje podataka između zemalja koje sudjeluju u istraživanju i EFSA-e.

U cilju pravovremene pripreme za prijavu na javni poziv, te eventualno provođenje istraživanja prehrambenih navika stanovništva danas je u Mostaru, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, održan sastanak s predstavnicima entitetskih institucija javnog zdravstva i akademske zajednice u Bosni i Hercegovini na kojem je iskazana podrška sudionika sastanka prijavi na javni poziv EFSA-e, te spremnost za sudjelovanje u provedbi istraživanja prehrambenih navika stanovništva Bosne i Hercegovine.

Obavijest o povlačenju i opozivu proizvoda

Ponedjeljak, 19 Rujan 2016 08:44

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obavještava potrošače o povlačenju i opozivu s tržišta dodatka prehrani ''organska ječmena trava'' podrijetlom iz Njemačke. Putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) primljena je obavijest da je na tržište Bosne i Hercegovine, kao i još 12 zemalja u Europi, isporučen proizvod za koji je laboratorijskom analizom utvrđeno prisustvo shiga toksin producirajuće E. coli. 

Naziv proizvoda kao na oznaci: Bio Gerstengraspulver

Naziv branda: Hanoju

Kategorija: dijetetska hrana, dodatak prehrani

Veletrgovac: HANOJU Deutschland GmbH, Zum Rennplatz 6, Damme 49401, Germany

Oblik: granulirani fini prah

LOT: 2015-0114G/1, najbolje upotrijebiti do 30.06.2017.

Uvoznik u BiH: Mujezin, Gradačačka 1, 71000 Sarajevo, BiH

Utvrđeni rizik: Mikrobiološka kontaminacija E. coli, verotoksin producirajuća E. coli. Izolirani VTEC sojevi posjeduju shigatoksin1 kodirajući gen (stx1) 

Agencija je uputila predmetnu obavijest nadležnim inspekcijskim tijelima od kojih je zatraženo žurno postupanje, te povratna informacija o rezultatima inspekcijske kontrole.

Potrošačima koji eventualno raspolažu navedenim proizvodom preporučujemo da isti ne konzumiraju, a o dodatnim saznanjima javnost ćemo izvijestiti nakon završetka inspekcijske kontrole i prijema povratne informacije od nadležnih inspekcijskih tijela.

Slikovni prikaz proizvoda:

EU RASFF BIOG

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 73. sjednici održanoj 15. rujna 2016. godine donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrane i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tržišnim standardima za maslinovo ulje.

U cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača, kao i zaštite interesa proizvođača, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kontinuirano prati izmjene zakonodavstva Europske unije, te u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, priprema i predlaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine propise na donošenje.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu propisuju se izmjene i dopune mikrobioloških kriterija koje mora zadovoljavati hrana, kao i metodologija koju moraju primjenjivati laboratorije pri mikrobiološkom ispitivanju uzoraka hrane. Ovim propisom u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzete su tri Uredbe EU kojima su propisani mikrobiološki kriteriji za klice i pravila uzorkovanja za trupove peradi i svježe meso peradi, histamin u proizvodima ribarstva i salmonelu u trupovima svinja.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani usklađuju se, između ostaloga, maksimalno dozvoljene količine kadmija, olova i anorganskog arsena u hrani, tropanskih alkaloida u određenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, te policikličkih aromatskih ugljikovodika u vlaknima kakaa, čipsu od banane, dodacima prehrani, sušenom začinskom bilju i sušenim začinima. Kroz ovaj propis ukupno se preuzima devet Uredbi EU.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o tržišnim standardima za maslinovo ulje usklađuju se tržišni standardi maslinovog ulja od ploda i komine maslina, jer je došlo do izmjene standarda maslinovog ulja koja se stavljaju na tržište radi prodaje krajnjem potrošaču u zemljama okruženja i Europskoj uniji. U cilju zaštite interesa potrošača prilagođene su granične vrijednosti parametara tržišnih standarda radi ispravne kategorizacije maslinovog ulja u skladu s novim standardima koje propisuje Europska unija.

Agencija za sigurnost hrane BiH, na temelju članka 54. Zakona o hrani ('Službeni glasnik BiH', broj 50/04), inicira, priprema i organizira izradu provedbenih propisa iz ovog zakona, a u cilju zaštite interesa potrošača, omogućavanja potrošačima da obave izbor u vezi s hranom koju konzumiraju i zaštite interesa proizvođača. Proces usklađivanja propisa prije svega doprinosi visokom stupnju zaštite zdravlja potrošača, ali isto tako ima i značajan financijski učinak na razvoj prehrambene industrije. Usklađivanje propisa je veoma značajno i zbog ispunjavanja međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, koje proistječu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što izravno utječe na proces priključenja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.

Proces usklađivanja zakonodavstva o hrani s pravnom stečevinom EU (acquis communautaire) podrazumijeva složen i kontinuiran posao u procesu europskih integracija, budući da se acquis stalno razvija i proširuje, što je, između ostaloga, uvjetovano novim znanstvenim saznanjima o rizicima porijeklom iz hrane.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u proteklom razdoblju donijelo oko 150 propisa o hrani, koji su postali obvezujući za sve sudionike u sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, a njihovim donošenjem zakonodavstvo o hrani u našoj zemlji je u veoma značajnoj mjeri usklađeno sa zakonodavstvom EU.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 67/16 od 9. rujna 2016. godine objavljen je Pravilnik o stavljanju van snage pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je navedeni pravilnik donijelo na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici održanoj 18. kolovoza 2016. godine, a jedan od ključnih zagovornika donošenja istoga bila je Grupacija proizvođača bezalkoholnih pića i voda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Donošenjem propisa kojima je u međuvremenu uređena uporaba aditiva i zaslađivača, najveće dozvoljene količine za određene kontaminante u hrani, te pružanje informacija potrošačima o hrani, prevaziđeni su zahtjevi Pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima („Službeni glasnik BiH“, br. 85/08, 54/11 i 62/14), što je omogućilo stavljanje van snage istoga.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u skladu sa iskazanim potrebama, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 104/14), ovim Javnim pozivom pozivaju se svi zainteresovani ponuđači da dostave ponudu za usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini, na području sljedećih gradova: Sarajevo, Banja Luka i Brčko.

Tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.

U Službenom listu Europske unije objavljena je „Obavijest Komisije o provedbi sustava upravljanja sigurnošću hrane kojima su obuhvaćeni preduvjetni programi (PRP) i postupci koji se temelje na načelima HACCP-a, uključujući olakšavanje/fleksibilnost provedbe u određenim poduzećima u prehrambenom sektoru.“

Svi subjekti u poslovanju s hranom, od primarnih proizvođača do trgovaca na malo, moraju se pridržavati dobre higijenske prakse, koja je sastavni dio tzv. preduvjetnih programa (prerequisite programs, PRP), te izuzev primarnih proizvođača, moraju temeljiti procedure na načelima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP). To je temelj za sustave upravljanja sigurnošću hrane.

Svrha je ovog dokumenta olakšati i uskladiti provedbu zahtjeva Europske unije o PRP i postupcima koji se temelje na HACCP-u davanjem praktičnih smjernica o:

  • povezanosti između PRP i postupaka koji se temelje na HACCP-u unutar FSMS-a,
  • provedbi PRP,
  • provedbi (klasičnih) postupaka koji se temelje na HACCP-u,
  • fleksibilnosti koja je zakonodavstvom EU-a predviđena za određene prehrambene objekte u pogledu provedbe PRP i postupaka koji se temelje na HACCP.

Obzirom na to da je riječ o općem dokumentu, on je uglavnom namijenjen nadležnim tijelima kako bi se postiglo jednako razumijevanje pravnih zahtjeva. Pomoći će i subjektima u poslovanju s hranom u provedbi zahtjeva EU nakon utvrđivanja posebnih prilagodbi i ne dovodeći u pitanje njihovu primarnu odgovornost u području sigurnosti hrane.

 

Obavijest Europske komisije o provedbi sustava upravljanja sigurnošću hrane kojima su obuhvaćeni preduvjetni programi i postupci koji se temelje na načelima HACCP-a, uključujući olakšavanje/fleksibilnost provedbe u određenim poduzećima u prehrambenom sektoru dostupna je na sljedećoj poveznici:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:278:FULL&from=EN

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 68. sjednici održanoj 18. kolovoza 2016. godine, donijelo Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o neželjenim supstancama u hrani za životinje i Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima.

Izmjenama i dopunom Pravilnika o neželjenim supstancama u hrani za životinje mijenjaju se i dopunjujuju najveće dozvoljene količine neželjenih supstanci u hrani za životinje, u skladu s  propisima EU. Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima donesen je na zahtjev proizvođača, zbog toga što su donošenjem drugih propisa o hrani u Bosni i Hercegovini prevaziđeni zahtjevi Pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima („Službeni glasnik BiH“, br. 85/08, 54/11 i 62/14), te je opravdano i prioritetno stavljanje izvan snage istoga.

Na 68. sjednici Vijeća ministara BiH, na prijedlog Agencije, također je razmotrena i usvojena Informacija o načinu rješavanja područja zaštite prehrambenih proizvoda oznakama izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda hrane u Bosni i Hercegovini u cilju osiguravanja funkcionalnosti sustava. U skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH,  Agencija će po žurnoj proceduri pripremiti i dostaviti Vijeću ministara BiH na razmatranje izmjene i dopune Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane i Pravilnika o oznakama tradicionalnog ugleda hrane,  radi potpunog usklađivanja istih  s Uredbom EU 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene prozvode, kao i prateće odluke koje su potrebne za provedbu navedenih propisa.

Vijeće ministara je, također na prijedlog Agencije, na 68. sjednici razmotrilo i usvojilo Izvješće o stanju u području sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, Odluku o jednokratnoj naknadi za rad Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini, te Informaciju o poduzetim aktivnostima Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na realizaciji zaključka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine s 21. sjednice održane 2.9.2015. godine.

Na istoj sjednici Vijeća ministara, na prijedlog Vijeća za GMO, usvojeno je Izvješće o radu Vijeća za genetski modificirane organizme za razdoblje  1.1. – 31.12.2015. godine sa zaključcima kojima se zadužuje Vijeće za GMO da pruži svu potrebnu znanstvenu i stručnu pomoć nadležnim tijelima BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH u vezi s provedbom zakonskih i podzakonskih propisa i daljeg jačanja službenih kontrola u području GMO. Agencija za sigurnost hrane BiH obvezuje se da, u svojstvu središnjeg nadležnog tijela za GMO, nastavi aktivnu koordinaciju s nadležnim tijelima BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, radi daljnjeg jačanja sustava u oblasti genetski modificiranih organizama.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je, na zahtjev Europske komisije, pripremila Znanstvenu izjavu i žurni savjet o bolesti kvrgave kože (LSD), a ove aktivnosti uslijedile su nakon brzoga širenja bolesti u Grčkoj i Bugarskoj, te drugim zemljama Balkana.

Vakcinacija goveda je, prema mišljenju stručnjaka EFSA-e, najučinkovitija opcija za kontrolu širenja bolesti kvrgave kože. To je jedan od glavnih zaključaka znanstvene izjave o učinkovitosti različitih opcija kontrole širenja ove bolesti koja uzrokuje velike ekonomske štete.  Bolest kvrgave kože je virusno oboljenje goveda, a prenosi se putem insekata koji se hrane krvlju, poput određenih vrsta muha i komaraca ili krpelja.

Prema tvrdnjama stručnjaka EFSA-e, kada se vakcinacija provede na odgovarajući način, parcijalno uništavanje zaraženih životinja je jednako učinkovito u eradikaciji bolesti, kao i metoda uništavanja cijelog stada, kako je trenutačno propisano zakonodavstvom EU. Naglašeno je da je vakcinacija najučinkovitija ukoliko se provede prije pojave virusa u regiji ili u zemlji. Stručnjaci preporučuju da se vakcinacija provodi na jednoobrazan način u zahvaćenim područjima.

EFSA je koristila matematički model simulacije širenja bolesti u skladu s različitim mjerama kontrole koje se mogu provoditi. Bolest kvrgave kože je prisutna u mnogim zemljama Afrike. Od 2012. godine, širi se sa Srednjeg istoka na Jugoistočnu Evropu. Rizik od daljnjeg širenja bolesti je visok.

Obavijest EFSA-e dostupna je putem poveznice: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160809

Žurni savjet EFSA-e o bolesti kvrgave kože u cijelosti se može preuzeti ovdje.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s nadležnim inspekcijskim tijelima započela je povlačenje i opoziv s tržišta proizvoda „Fruchtcocktail mit Maracujasaft, leicht gezuckert”, pakiran u limenci od 425 grama, broj lota: CFCL01BP 2108 bzw. GFCPB 21517330715, s oznakom „najbolje upotrijebiti do: 31/12/2018“, a prodaje se pod robnom markom „iska Qualität”.

Riječ je o voćnom koktelu za koji je laboratorijskim analizama u Kasselu, Njemačka, utvrđeno da sadrži genetski modificiranu papaju, koja nije odobrena za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine, kao ni Europske unije. Proizvod je u Bosnu i Hercegovinu uvezen iz Njemačke, a zemlja podrijetla je Tajland.

Navedene aktivnosti provode se na temelju obavijesti koju je Agencija dobila kao kontakt točka Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF).

Prema raspoloživim informacijama, proizvod ne predstavlja rizik po zdravlje potrošača. Međutim, obzirom da nema odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine, preporučujemo potrošačima koji su eventualno u posjedu istoga da proizvod vrate subjektu u poslovanju sa hranom kod kojega su ga kupili, te da iskoriste zakonsko pravo na naknadu za povrat proizvoda.

Nakon prijema povratne informacije od nadležnih inspekcijskih tijela Agencija će obavijestiti potrošače o rezultatima navedenih aktivnosti.

U razdoblju od 18.- 22.07.2016. godine u Mostaru je održana ekspertska misija na temu “Procjena rizika u području sigurnosti hrane“, koju su koristeći Instrument tehničke pomoći i razmjene informacija (TAIEX) organizirali Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Opća uprava za proširenje Europske komisije.

Službenici Agencije su s predstavnicima Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Grčke agencije za sigurnost hrane (EFET) razmotrili trenutačno stanje u području procjene rizika porijeklom iz hrane u Bosni i Hercegovini, te mogućnosti za unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane. Metodologija procjene rizika, prikupljanje i analiza podataka, te komunikacija rizika bile su u fokusu ekspertske misije.

Da bi se postigao glavni cilj, odnosno visoka razina zaštite života i zdravlja ljudi, mjere koje se primjenjuju sukladno propisima o hrani temelje se na procjeni rizika, osim kada to nije primjereno okolnostima ili naravi same mjere. Procjena rizika temelji se na dostupnim znanstvenim dokazima i obavlja se na neovisan, objektivan i transparentan način.

Vijest o ekspertskoj misiji objavljena je i na službenoj web stranici EFSA-e i dostupna je putem sljedeće poveznice: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160725

Kalendar priopćenja

« September 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba