Ponedjeljak, 20. Kolovoz 2018.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, na 149. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 18. srpnja 2018. godine donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Ovim propisom mijenja se i dopunjuje Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (''Službeni glasnik BiH'', br. 11/13i 79/16), kojim se utvrđuju mikrobiološki kriteriji za određene mikroorganizme te provedbena pravila kojih se subjekti u poslovanju s hranom moraju pridržavati pri provođenju općih i posebnih higijenskih mjera iz članka 5. Pravilnika o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, br. 04/13). Utvrđuje se i kriterij sigurnosti hrane za Escherichia coli u živim školjkašima i živim bodljikašima, plaštenjacima i puževima.

Također se uvodi kriterij higijene procesa za Campylobacter spp. u trupovima brojlera s ciljem držanja kontaminacije trupova pod kontrolom tijekom klanja.

Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, Bosna i Hercegovina prati zakonodavstvo EU i osigurava usklađenost propisa iz ovog područja što omogućava pravne preduvjete za zaštitu zdravlja potrošača i ravnopravan položaj domaćih proizvođača na tržištu.

U okviru projekta USAID/Sweden FARMA II, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz potporu stručnjaka iz Austrije, u suradnji s mjerodavnim institucijama Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH i subjektima u poslovanju s hranom pripremila Nacrt Vodiča za dobru higijensku praksu i primjenu načela HACCP pri klanju i rasijecanju peradi.

Vodič će zainteresiranim stranama ponuditi upute u vezi s upravljanjem vodom, kontrolom štetočina, čišćenjem, kontrolom temperature, upravljanjem otpadom, higijenom rada i uposlenika, obukom osoblja te informiranju o lancu prehrane, kao i o načelima HACCP-a i mikrobiološkim kriterijima za kontrolu higijene procesa proizvodnje i sigurnosti hrane.

Izrada ovog vodiča veoma je značajna za subjekte u poslovanju s hranom u kontekstu izvoza mesa peradi i proizvoda od mesa peradi iz Bosne i Hercegovine na tržište Europske unije.

U razdoblju od 9.-13. srpnja 2018. godine, dr. Andreas Wunsch je, uz tehničku potporu službenika Agencije, pripremio nacrt vodiča i prezentirao isti predstavnicima mjerodavnih tijela BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH te predstavnicima peradarske industrije.

USAID per2

USAID per3

Nakon lekture i redakture Agencija će vodič na jezicima u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini učiniti dostupnim svim zainteresiranim stranama putem službene web stranice (www.fsa.gov.ba).

Dr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine sudjelovao je na svečanom otvorenju i prigodnim govorom obratio se sudionicima Trećeg studentskog kongresa Univerziteta u Sarajevu „Hrana-prehrana-zdravlje“ koji je održan u razdoblju od 5. – 7. srpnja 2017. godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Studenti su za ovaj kongres obradili značajne teme iz pet znanstvenih područja te pripremili i prezentirali 74 znanstvena i stručna rada.

Kongres je organiziran s ciljem promocije univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane. Higijenski status i kvaliteta hrane, različiti načini prehrane, kao i mogući utjecaj na zdravlje čovjeka bili su u fokusu Trećeg studentskog kongresa Univerziteta u Sarajevu „Hrana-ishrana-zdravlje“.

Organizatori kongresa su fakulteti iz skupine medicinskih, biotehničkih i humanističkih znanosti te studentske udruge Univerziteta u Sarajevu.

 

kongres2

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, posredstvom Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), obaviještena je da su u Bosnu i Hercegovinu isporučeni proizvodi u kojima je utvrđena prisutnost bakterije Listeria monocytogenes iznad dozvoljene granične vrijednosti. Nesukladnost je utvrđena samokontrolom, a obavijest o nesukladnosti dostavila je Finska.

Podaci o proizvodima:

1. Naziv proizvoda: Zamrznuti kukuruz

Naziv brenda: Rainbow

Zemlja podrijetla: Mađarska

Identifikacija proizvoda: plastična vrećica, 12 vrećica u kutiji (EAN kod u kutiji je različit: 6414893129115)

Bar kod: 6414890300050

Težina: 450.0 g

Temperatura: zamrznuto

 

2. Naziv proizvoda: Coop Xtra Peas, Corn and Red Pepper

Naziv brenda: Coop Xtra

Zemlja podrijetla: Mađarska

Identifikacija proizvoda: zamrznute plastične vrećice

Težina: 1.0 kg

Temperatura: zamrznuto

Rok upotrebe: 9.6.2019.

Proizvođač: Greenyard Frozen Hungary Kft, Nagy Istvan utca 36, 6500 Baja, Mađarska

 

Rizik: ozbiljan

Utjecaj: na ljudsko zdravlje

 

Agencija je svu raspoloživu dokumentaciju dostavila na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini od kojih je zatraženo da provedu mjere kontrole, utvrde sljedivost proizvoda i dostave Agenciji povratnu informaciju o poduzetim mjerama i rezultatima kontrole. Detaljnije informacije bit će poznate nakon prijema povratne informacije od strane mjerodavnih inspekcijskih tijela.

U „Službenom glasniku BiH“ broj 33/18 od 22. svibnja 2018. godine objavljen je Pravilnik o prehrambenim aditivima koji je donesen na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 133. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Pravilnikom se propisuje dopuštenost uporabe i drugi zahtjevi za prehrambene aditive koji se koriste u hrani s ciljem osiguravanja učinkovitog funkcioniranja tržišta, visoke razine zaštite zdravlja ljudi, zaštite interesa potrošača, prema potrebi zaštite okoliša i pošteno ponašanje u prometu hranom. Ovim propisom utvrđuju se:

a) liste odobrenih prehrambenih aditiva utvrđenih u Aneksima II i III ovoga Pravilnika,

b) uvjeti korištenja prehrambenih aditiva u hrani, uključujući u prehrambenim aditivima, u prehrambenim enzimima u skladu s posebnim propisom i u prehrambenim aromama u skladu s posebnim propisom,

c) način označivanja prehrambenih aditiva koji se stavljaju na tržište kao takvi,

d) specifikacije prehrambenih aditiva.

 

Pravilnik je usklađivan sa zakonodavstvom Europske unije. Stupanjem na snagu novog Pravilnika o prehrambenim aditivima izvan snage stavljaju se četiri pravilnika kojima je dosad bilo regulirano područje aditiva i to:

  • Pravilnik o uvjetima uporabe prehrambenih aditiva u hrani namijenjenoj za prehranu ljudi („Službeni glasnik BiH“, broj 83/08),
  • Pravilnik o uporabi prehrambenih aditiva, osim boja i zaslađivača u hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 83/08)
  • Pravilnik o uporabi zaslađivača u hrani („Službeni glasnik BiH“, br. 83/08, 30/11 i 68/14) i
  • Pravilnik o uporabi boja u hrani („Službeni glasnik BiH“, br. 85/08, 30/11 i 63/14).

Pravilnik o prehrambenim aditivima stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a dostupan je na sljedećoj poveznici.

U nastavku aktivnosti u okviru projekta USAID/Sweden FARMA II koje je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala u razdoblju 7.-11. svibnja 2018. godine izrađen je i preveden na jezike u službenoj uporabi u BiH Nacrt vodiča za uzorkovanje radi provjere na Campylobacter. Vodič je namijenjen subjektima u poslovanju s hranom s ciljem podrške prilagodbi novim zahtjevima i boljoj provedbi novog propisa o mikrobiološkim kriterijima za hranu koji je trenutačno u fazi donošenja.

Nakon okončanja procedure donošenja i objave Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu vodič će biti stavljen na raspolaganje subjektima u poslovanju s hranom.

Dr. Andreas Wunsch, ekspert iz Austrije,  zajedno s predstavnicima Agencije za sigurnost hrane BiH, mjerodavnih entitetskih ministarstava te inspekcijskih tijela na razini entiteta, županija i Brčko distrikta BiH pripremao je Program praćenja za Campylobacter na razini proizvodnog procesa (klaonice). Predstavnicima laboratorija i subjekata u poslovanju s hranom predstavljeni su novi zahtjevi u pogledu mikrobiološkog kriterija za Campylobacter.

usaid svibanj2

Također je predstavljen austrijski Vodič dobre higijenske prakse u području peradarstva, uključujući i odgovarajuće mikrobiološke kriterije te vodiči koji se odnose na dobru higijensku praksu i mikrobiološke kriterije za  crveno meso i meso divljači. Razmotreni su i najbolji modeli sektorski orijentiranih vodiča dobrih higijenskih praksi u zemljama EU u koje su uvršteni i odgovarajući mikrobiološki kriteriji.

Informacije o prvom dijelu aktivnosti možete pogledati na sljedećoj poveznici.

 

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, posredstvom Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), obaviještena je da je u Bosnu i Hercegovinu isporučen proizvod u kojem je utvrđena nedozvoljena količina ostataka pesticida.

Podaci o proizvodu:

Naziv proizvoda: Basmati riža; 1121 Basmati Wunderreis vom Himalaya; 7080 Scheherazade Red

Naziv brenda: Atry

Zemlja podrijetla: Indija

Uvoznik u BiH: Investor d.o.o. (8323), Donja Bioča bb, 71380 Ilijaš

Lot: 07-05-18/21-03-18

Rok uporabe: 20.12.2019.

Utvrđena opasnost: visoka razina ostataka pesticida

Rizik: ozbiljan

Utjecaj: na ljudsko zdravlje

 

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je procjenom rizika utvrdila da, u slučaju akutne izloženosti unosu ostataka klorpirifosa u utvrđenim koncentracijama, navedeni proizvod predstavlja visok rizik po zdravlje djece.

U cilju zaštite zdravlja, potrošačima koji su kupili navedeni proizvod preporučujemo da isti ne konzumiraju.

Agencija je svu raspoloživu dokumentaciju dostavila na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini od kojih je zatraženo da provedu mjere kontrole, utvrde sljedivost proizvoda i dostave Agenciji povratnu informaciju o poduzetim mjerama i rezultatima kontrole.

Detaljnije informacije bit će poznate nakon prijema povratne informacije od mjerodavnih inspekcijskih tijela.

BH MENU: Provedeno pilot istraživanje

Srijeda, 16 Svibanj 2018 11:56

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s partnerskim institucijama, provela je pilot projekt u okviru „Istraživanja prehrambenih navika stanovništva BiH u skladu s EU MENU metodologijom“ koje je podržano financijskim sredstvima Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

U okviru pilot istraživanja, kroz kućni posjet, anketiran je 121 ispitanik. Ponovljeno ispitivanje ispitanika provođeno je nakon sedam dana ponovnim posjetom ili telefonskim kontaktom (Computer Assisted Telefon Interview, CATI) ovisno o dogovoru s ispitanikom.

Na terenu su se popunjavale printane forme anketnih upitnika. Uz nadzor mentora prikupljeni podaci uneseni su u specijalizirani softver (Diet Assess & Plan software, DAP) koji je razvijen u skladu sa smjernicama EFSA-e.

Terensko istraživanje provodili su predstavnici šest fakulteta koji su partneri Agencije u ovom istraživanju (Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Tehnološki fakultet u Zvorniku, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banja Luci i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli).

Cilj pilot projekta je testiranje upitnika i protokola anketiranja kao i unosa podataka u softver. Podaci prikupljeni u Bosni i Hercegovini bit će harmonizirani s podacima zemalja članica EU te tako postati dio opće europske baze podataka o prehrambenim navikama stanovnika Europe.

Pored fakulteta, partneri Agencije za sigurnost hrane BiH kao vodeće institucije u ovom istraživanju su Institut za javno zdravlje RS i Zavod za javno zdravstvo FBiH. Sudjelovanje predstavnika navedenih institucija u istraživanju je od velikog značaja, osobito u procesu pripreme nacionalnih protokola, obuka istraživača, izradi receptura, kontrole unosa podataka u softver kao i izradi izvješća i procedura zajedno s drugim članovima Tima za istraživanje prehrambenih navika stanovništva BiH.

Na sastanku koji je održan 10. svibnja 2018. godine u Sarajevu partnerske institucije upoznate su s dosadašnjim aktivnostima na realizaciji projekta. Predstavljeni su podaci iz pilot istraživanja koji su uneseni u DAP. DAP platforma je internet aplikacija, kojoj se pristupa putem interneta i koja omogućava korisnicima standardizirano i harmonizirano prikupljanje podataka o konzumaciji hrane i kompleksno procjenjivanje dijetarnog unosa. Trenutačno se ova baza puni jelima koja su specifična u BiH. Za svaku namirnicu određuje se i konzumirana količina, onako kako je to procijenjeno tijekom intervjua.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u okviru projekta USAID/Sweden FARMA II i u suradnji s mjerodavnim tijelima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, provodi aktivnosti na izradi izmjena i dopuna Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, te Vodiča za mikrobiološke kriterije za hranu.

Prvi dio projektnih aktivnosti proveden je u razdoblju od 16. – 20. travnja 2018. godine uz stručnu podršku eksperta iz Austrije koji je zajedno s predstavnicima mjerodavnih tijela u Bosni i Hercegovini analizirao trenutačno stanje usklađenosti važećih propisa o mikrobiološkim kriterijima za hranu u Bosni i Hercegovini s propisima EU. Također je predstavio najbolje prakse EU u pogledu provedbe propisa. Projektne aktivnosti provedene su u Mostaru, Sarajevu i Banja Luci, a u iste su, pored predstavnika Agencije, bili uključeni predstavnici mjerodavnih entitetskih ministarstava, republički, federalni, županijski, gradski, općinski i inspektori Brčko distrikta BiH, kao i predstavnici veterinarskih komora i laboratorija.

usaid mo

Usaid Sa

usaid bl

Nastavak aktivnosti planiran je za razdoblje od 7. – 11. svibnja 2018. godine, kada će se u iste uključiti i subjekti u poslovanju s hranom kojima će biti predstavljeni novi zahtjevi za mikrobiološke kriterije.

USAID i Vlada Švedske osigurali su financijska sredstva za provedbu projekta FARMA II u Bosni i Hercegovini. Projekt se sastoji od dvije komponente od kojih se jedna odnosi na omogućavanje poslovnih prigoda za poljodjelce i poljoprivredne poduzetnike, a druga na jačanje kapaciteta u javnom sektoru za preuzimanje i provedbu zakonodavstva i standarda EU u različitim specifičnim područjima, među kojima je i sigurnost hrane.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da je na tržište više zemalja EU stavljen proizvod podrijetlom iz Bosne i Hercegovine koji sadrži nedeklariranu soju te nije u skladu s važećim zakonodavstvom EU.

Detalji o proizvodu:

Naziv proizvoda na oznaci: TIMA Oblatne vafel listovi – Waffelblätter

Ostale oznake/pošiljka/lot: svi proizvodi s rokom uporabe od 17.04.2018. do 30.06.2020. godine

Pakiranje: 200.0 g

Proizvođač: Voćar d.o.o., Gornji Rahić 112, 76207 Gornji Rahić, BiH

Utvrđena opasnost: nedeklarirana soja

Ozbiljan rizik: DA – nedeklarirani alergen soja

Utjecaj: ljudsko zdravlje

U skladu s odredbama Uredbe (EU) 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, kao i Pravilnika o pružanju obavijesti potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13), na deklaraciji hrane obvezno je navođenje svakog sastojka ili pomoćnog tehnološkog sredstva u proizvodnji koje može prouzročiti alergijske reakcije ili intolerancije, a koje se koristi u proizvodnji ili preradi hrane i koje je prisutno u gotovome proizvodu, čak i u promijenjenom obliku.

Agencija je raspoložive informacije potrebne za identifikaciju proizvoda i utvrđivanje sljedivosti dostavila na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Kalendar priopćenja

« August 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba