Četvrtak, 12. Prosinac 2019.

S ciljem analize zakonodavstva Bosne i Hercegovine u području genetski modificiranih organizama, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz tehničku potporu Europske komisije, organizirala TAIEX ekspertsku misiju koja je održana u razdoblju od 2.-6. prosinca 2019. godine u Mostaru. U realizaciji misije sudjelovali su predstavnici mjerodavnih institucija Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Sudionicima je predstavljen pravni okvir u Bosni i Hercegovini kojim su regulirani postupak i uvjeti za ograničenu uporabu, prekogranični prijenos, namjerno uvođenje u okoliš i stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama.

Tijekom ekspertske misije predstavljen je i cjelokupni pravni okvir EU kojim je uređeno područje GMO, kao i specifična iskustva Republike Hrvatske u provedbi zakonodavstva o GMO, uključujući način odobravanja i službenih kontrola GMO u hrani i hrani za životinje, namjerno uvođenje GMO u okoliš i način rada referentnih laboratorija za GMO.

Nakon donošenja Zakona o GMO („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09) u Bosni i Hercegovini, u Europskoj uniji je donesena Direktiva (EU) 2015/412 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama na svojem državnom području. Preuzimanje ove Direktive u pravni okvir u Bosni i Hercegovini također je bila jedna od tema razmatranih u okviru ekspertske misije koju je predvodila Valentina Zoretić-Rubes, voditeljica Službe za epidemiologiju i GMO u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na izvanrednoj sjednici održanoj 2. prosinca 2019. godine Odluku o imenovanju Povjerenstva za registraciju oznaka podrijetla, oznaka zemljopisnog podrijetla i dodjelu oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

Donošenjem ove Odluke ispunjeni su svi pravni i formalni preduvjeti za provedbu procesa registracije oznaka podrijetla, oznaka zemljopisnog podrijetla i dodjelu oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

Povjerenstvo koje sačinjavaju predstavnici nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH sukladno odredbama Pravilnika o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode („Službeni glasnik BiH“, broj 90/18):

 • razmatra zahtjeve za registraciju oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenog proizvoda i predlaže Agenciji donošenje rješenja o registraciji oznake;
 • razmatra pristigle prigovore,
 • predlaže dopunu zahtjeva za registraciju oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenog proizvoda;
 • razmatra zahtjeve za naknadnu izmjenu i dopunu specifikacije prehrambenog proizvoda;
 • razmatra zahtjeve za pravo uporabe registrirane oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenog proizvoda.

Detaljnije informacije o procesu registracije oznaka podrijetla, oznaka zemljopisnog podrijetla i dodjeli oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini možete pročitati na sljedećoj poveznici.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 178. sjednici održanoj 13. studenoga 2019. godine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, donijelo Odluku o imenovanju članova Vijeća za genetski modificirane organizme. Vijeće za GMO obavlja sljedeće poslove:

 • daje mišljenja o uporabi GMO-a u upravnim postupcima i drugim postupcima po zahtjevu mjerodavnih tijela,
 • daje mišljenje i prijedloge u pripremi propisa o uporabi GMO-a,
 • daje mišljenja i prijedloge mjerodavnim tijelima državne uprave o pitanjima uporabe GMO-a,
 • prati stanje i razvoj u području korištenja genetske tehnologije i uporabe GMO-a,
 • prati znanstveno-stručna dostignuća i daje mišljenja u vezi s uporabom genetske tehnologije i uporabom GMO-a,
 • daje mišljenja u vezi sa socijalnim, etičkim, tehničkim i tehnološkim, znanstvenim i drugim uvjetima korištenja GMO-a,
 • savjetuje mjerodavna tijela o pitanjima vezanim za uporabu GMO-a i genetske tehnologije,
 • izvještava javnost putem medija i stručnih skupova o stanju i razvoju u području uporabe genetske tehnologije i uporabe GMO-a, te o svojim stavovima i mišljenjima,
 • obavlja i druge stručne poslove propisane Zakonom o genetski modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09) i propisima donesenim na temelju njega.

U prethodnom sazivu, Vijeće za GMO je u razdoblju od 2015. – 2018. godine dalo je veoma značajan doprinos u izmjenama propisa iz oblasti GMO i pravnog reguliranja oblasti ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama. S ciljem informiranja znanstvene, stručne i šire javnosti, prethodni saziv Vijeća za GMO je pripremio monografiju „Genetski modificirani organizmi – stanje i perspektive“, koja je objavljena u nakladi Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i promovirana u Mostaru, Banja Luci i Sarajevu.

U organizaciji grupacije fakulteta medicinskih, prirodno-matematičkih, biotehničkih i humanističkih znanosti Univerziteta u Sarajevu, u razdoblju od 20.-22. studenoga 2019. godine održan je IV Kongres Univerziteta u Sarajevu „Hrana-Ishrana-Zdravlje“ s međunarodnim učešćem. Više od 500 sudionika nazočilo je kongresu čiji je cilj promoviranje univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvaliteti, različitim načinima prehrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka.

Dr. sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, obratio se sudionicima na svečanom otvaranju kongresa i bio jedan od izlagača na okruglom stolu na temu „Bh. zakonodavsto u području sigurnosti hrane“. Ravnatelj Hajrić upoznao je nazočne s aktivnostima Agencije na usklađivanju propisa o hrani s pravnom stečevinom Europske unije s posebnim naglaskom na utjecaj propisa na zaštitu zdravlja potrošača i interese proizvođača hrane.

Kroz oralne i poster prezentacije predstavljeno je 87 radova iz sljedećih područja:

 1. Primarna proizvodnja i prerada hrane,
 2. Toksikologija i sigurnost hrane,
 3. Suvremena dijagnostika i analitika hrane,
 4. Prehrana tijekom životnog ciklusa,
 5. Dijetoterapija.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine od početka svog rada opredijeljena je za suradnju sa svim znanstveno-istraživačkim institucijama u Bosni i Hercegovini te ih, primarno kroz Mrežu organizacija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje u Bosni i Hercegovini, nastoji uključiti u svoje aktivnosti i informirati ih o najnovijim znanstvenim i stručnim dostignućima u području sigurnosti hrane.

 

HIZ 12

 

U okviru programa obilježavanja 70. godišnjice Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 21. studenoga 2019. godine održana je promocija monografije „Genetski modificirani organizmi – stanje i perspektive“, čiji je izdavač Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Genetski modificirani organizmi i tehnologija kojom oni nastaju već su postali ili će sve više postajati dio našeg života, zbog čega je njihovo poznavanje veoma važno, ne samo znanstvenicima nego i najširim skupinama proizvođača, potrošača i stanovništva općenito. Kako bi javnost zauzela pravilan stav i formirala mišljenje o GMO-u i tehnologiji kojom se oni proizvode, kao i svim potencijalima i prednostima, ali i mogućim rizicima i negativnim posljedicama ove tehnologije te o zakonskim propisima kojima je u BiH uređena ova problematika usuglašenim sa zakonodavstvom EU, potrebno je imati pravovremenu, lako razumljivu i objektivnu informaciju, što je ujedno i osnovni cilj ove monografije.

U recenziji prof.dr. Kasima Bajrovića, znanstvenog savjetnika Instituta za genetsko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu i jednog od promotora monografije naglašeno je, između ostalog, da „autori pitanje GMO na vrlo jasan i pregledan način stavljaju u društveni kontekst u kojem su GMO kao neznanac opterećeni različitim (ne)naučnim, bioetičkim, društvenim, ekonomskim, političkim i religijskim kontroverzama.“

O monografiji su, također, govorili dr.sci Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, akademik prof.dr. Novo Pržulj, član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i prof.dr. Vojislav Trkulja, ravnatelj Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, a riječi dobrodošlice nazočnima je uputio prof.dr. Nihad Fejzić, dekan Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Autori monografije su prof.dr Vojislav Trkulja, prof.dr.sc. Dalibor Ballian, prof.dr.Stojko Vidović, prof.dr. Rifet Terzić, prof.dr.sc. Ivan Ostojić, prof.dr. Faruk Čaklovica, prof.dr. Ahmed Džubur, dr.sci. Džemil Hajrić, prof.dr. Goran Perković, mr.sci Dragan Brenjo i Armin Čolaković, doktor veterinarske medicine. Monografija je tiskana na četiri jezika – bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom.

promocija direktor

promocija fejzic

monografija2

promocija3

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 178. sjednici održanoj 12. studenoga 2019. godine donijelo Program rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Program rada Agencije za 2020. godinu koncipiran je kao nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja s ciljem osiguranja visoke razine zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini te omogućavanja nesmetanog funkcioniranja trgovine hranom.

Programom rada za 2020. godinu definirani su programi, projekti i aktivnosti potrebni za unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane. To je specifični cilj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i jedan od preduvjeta za brži i učinkovitiji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj, što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine postavilo kao jedan od svojih strateških ciljeva.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 178. sjednici održanoj 12. studenoga 2019. godine donijelo Pravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za prehranu ljudi, Pravilnik o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Pravilnikom o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za prehranu ljudi propisuju se opći zahtjevi i uvjeti za proizvodnju, stavljanje na tržište, deklariranje voćnih sokova i određenih sličnih proizvoda namjenjenih za prehranu ljudi. Pored zaštite interesa potrošača, donošenjem ovog propisa proizvođačima voćnih sokova omogućavaju se pravni uvjeti za proizvodnju, stavljanje na tržište, deklariranje voćnih sokova, voćnih nektara i sličnih proizvoda kakve imaju proizvođači iz zemalja regije i Europske unije. Pravilnikom su preuzete uredbe i direktive Europske unije koje se odnose na voćne sokove i određene slične proizvode namijenjene za prehranu ljudi.

Pravilnikom o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda uređuje se izgled i način korištenja zaštićenog znaka oznake u Bosni i Hercegovini te način izdavanja znaka.

Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda predstavlja nastavak aktivnosti Agencije na unaprjeđenju kakvoće meda na tržištu Bosne i Hercegovine. Izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda (“Službeni glasnik BiH”, broj 37/09) propisani su uvjeti i procedure za određivanje šećera metodom HPLC (High Performance Liquid Chromatography), što je u skladu s prijedlozima subjekata u poslovanju s hranom i laboratorija koji provode kontrolu kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda. Praćenje kakvoće meda važan je alat za zaštitu i uređivanje tržišta meda u Bosni i Hercegovini, a klasifikacija kakvoće meda putem fizikalno-kemijske analize je od izuzetnog značaja. Pored kontinuiranog unaprjeđenja pravnog okvira u ovom području, Agencija je prethodno, u suradnji s mjerodavnim inspekcijskim tijelima, provela Monitoring kakvoće meda na tržištu BiH za 2017. godinu te, uz potporu projekta USAID/Sweden FARMA II, izradila Smjernice za tumačenje rezultata ispitivanja kakvoće meda. Med je jedan od proizvoda iz Bosne i Hercegovine koji ima odobrenje Europske komisije za izvoz na tržište zemalja EU.

Svi propisi će, nakon objave u „Službenom glasniku BiH“ biti javno dostupni putem službene web stranice Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Prvi sastanak Mreže organizacija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje koja je formirana s ciljem promoviranja aktivne znanstvene, stručne i tehničke suradnje u području sigurnosti hrane i hrane za životinje u Bosni i Hercegovini održan je 5. studenoga 2019. godine u Mostaru.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici 13 instituta, zavoda i fakulteta iz Bosne i Hercegovine koji su razmijenili mišljenja i prijedloge o mogućnostima suradnje u okviru Mreže organizacija. Predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine predstavili su model razmjene informacija u okviru Mreže, kao i mogućnost posredovanja Agencije u povezivanju s institucijama iz zemalja Europske unije.

Članice Mreže također su upoznate s mogućnošću iskazivanja interesa za projekte dostupne u okviru „EU Risk assessment agende/EU RAA“ Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), kao i s drugim mogućnostima suradnje s EFSA-om posredstvom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kao kontakt točke EFSA-e.

Mreža organizacija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje u Bosni i Hercegovini formirana je na temelju prijava na javnI poziv Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine od 17. lipnja 2019. godine, a dosad joj je pristupilo 16 instituta, zavoda i fakulteta.

mreza sastanak2

 

m.o3

 

Uslovi koje određena organizacija treba ispunjavati kako bi bila uvrštena u Mrežu organizacija u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje, kao i odgovarajući obrasci za prijavu dostupni su na sljedećem linku.

Savezni institut za procjenu rizika SR Njemačke (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) obavijestio je Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da je raspisan javni poziv za gostujuće znanstvenike na koji se mogu prijaviti i kandidati iz Bosne i Hercegovine. S ciljem promocije znanosti i međunarodne suradnje, tijekom 2020. godine, za 10 odabranih kandidata iz „novih“ članica EU i zemalja izvan EU, bit će omogućen tromjesečni boravak u BfR-u, gdje će biti u prigodi steći uvid u rad i rezultate ove institucije u području zaštite zdravlje potrošača.

Kandidati trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • sveučilišna diploma iz biologije, kemije, medicine, veterinarske medicine, toksikologije, prehrambene tehnologije, statistike ili srodne znanstvene discipline,
 • zanimanje za teme iz područja zaštite zdravlja potrošača,
 • Odgovornost i predanost radu,
 • Dobro poznavanje engleskog jezika ili njemačkog jezika.

Radno mjesto je u Berlinu, a sredstvima iz Fonda Werner Baltes (Werner Baltes Fellowship), odabranim kandidatima bit će plaćeni troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica. Rok za prijavu je 1. prosinca 2019. godine, a odabir kandidata provest će se na temelju online prijave koja je dostupna na sljedećoj poveznici.

Agencija za sigurnost hrane BiH će za potrebe prijave na javni poziv pružiti tehničku potporu i potrebne informacije svim zainteresiranim kandidatima. Kontaktirati nas možete putem telefona 036 336 950 ili e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

*Savezni institut za procjenu rizika je neovisna znanstvena institucija koja djeluje pod okriljem Saveznog ministarstva hrane i poljoprivrede SR Njemačke. Detaljnije informacije o radu i nadležnostima BfR-a možete pronaći na službenooj mrežnoj stranici Instituta (www.bfr.bund.de).

Dr.sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine bio je jedan od sudionika i panelista 4. Regionalnog foruma inovacije, tehnologije i poduzetništva koji je održan od 22.-24. listopada 2019. godine u Sarajevu.

U okviru panela čija je tema bila rasipanje hrane, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane BiH govorio je o ovom globalnom problemu koji veoma negativno utječe na postizanje gospodarskih, socijalnih i ekoloških ciljeva razvoja. Istaknuo je da velika količina hrane koja se gubi duž proizvodnog lanca ili u fazi gotovog proizvoda umanjuje vrijednost poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane, stvara velike ekonomske gubitke te dovodi do značajnog gubitka ograničenih prirodnih resursa, kao što su svjetske zalihe vode.

Prema podacima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), na globalnoj razini, samo u različitim fazama proizvodnje godišnje se izgubi oko trećina hrane.

Obzirom da se velike količine hrane nepotrebno rasipaju i u domaćinstvima, govorilo se i o načinima na koje potrošači mogu utjecati na smanjenje rasipanja hrane. Preporučeno je da se hranu uvijek nastoji kupovati planski te čuvati na odgovarajućim temperaturama kako bi se produžila njezina svježina i trajnost, a ukazano je i na značaj pravilnog tumačenja i razumijevanja oznaka minimalnog roka trajnosti na deklaracijama hrane.

Kalendar priopćenja

« December 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba