Sukladno sa člankom 17. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i čl. 4. i 5. Pravilnika o javnim nabavama u Agenciji za sigurnost hrane BiH (broj: 01-1-02-3-86/15 od 23.01.2015. godine) sačinjen je Plan nabava u Agenciji za sigurnost hrane BiH za 2018. godinu.

Plan javnih nabava sačinjen je prema realnom sagledavanju potreba Agencije za nabavkom određenih roba, usluga ili radova, a sukladno sa iskazanim potrebama u zahtjevu za dodjelu sredstava iz Proračuna kao i odobrenim proračunskim sredstvima za tekuću godinu. Planom nabava obuhvaćene su javne nabavke koje Agencija planira sprovesti u tekućoj proračunskoj godini, uključujući i nabave koje spadaju u male vrijednosne razrede, a sve u cilju transparentnosti i javnosti rada Agencije. U slučaju novonastalih potreba Agencije ili uslijed drugih opravdanih okolnosti koje nisu postojale ili se nisu mogle predvidjeti u vrijeme donošenja Plana javnih nabava, vrše se izmjene i dopune Plana javnih nabava Agencije, pod uslovom da su prethodno osigurana proračunska sredstva. Sve eventualne izmjene i dopune Plana nabavki blagovremeno će se objaviti na web stranici.

Plan nabava u Agenciji za sigurnost hrane BiH za 2018. godinu možete preuzeti na ovoj poveznici.