Četvrtak, 12. Prosinac 2019.

STAVLJANJE NA TRŽIŠTE HRANE ZA POSEBNE PREHRAMBENE POTREBE I DODATAKA PREHRANI I VOĐENJE REGISTRA

Hrana za posebne prehrambene potrebe

Pravilnikom o hrani za posebne prehrambene potrebe („Službeni glasnik BiH“, broj 72/11) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se uvjeti koje treba ispunjavati hrana za posebne prehrambene potrebe prilikom stavljanja na tržište. Pravilnik možete preuzeti na ovom linku. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, shodno članku 13. Pravilnika, vodi Registar hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine. Registar možete preuzeti na ovoj poveznici.

Hrana za posebne prehrambene potrebe je hrana koja se, zahvaljujući svom posebnom sastavu ili posebnom načinu proizvodnje, jasno razlikuje od prehrambenih proizvoda namijenjenih za uobičajenu upotrebu, koji su podobni za njihove prehrambene svrhe i koji su reklamirani na takav način da ukažu na takvu podobnost.

U hranu za posebne prehrambene potrebe, u smislu Pravilnika, spadaju:

 • formule za dojenčad i formule nakon dojenja,
 • prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecu,
 • hrana namijenjena za upotrebu u energetski ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težine,
 • hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes),
 • hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportaše,
 • dijetalna hrana za posebne medicinske potrebe,
 • hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada naprijed navedenim kategorijama.

Hrana za posebne prehrambene potrebe prilikom stavljanja na tržište treba biti sukladno sa svim obaveznim odredbama primjenjivim na prehrambene proizvode za uobičajenu upotrebu, kao i uvjetima iz Pravilnika, te treba ispunjavati i specifične uvjete ako su propisani posebnim propisima. Posebni propisi odnose se na:

 • posebne zahtjeve u pogledu prirode ili sastava,
 • odredbe u pogledu kvaliteta sirovina,
 • higijenske zahtjeve,
 • listu aditiva,
 • odredbe o označavanju, prezentaciji i reklamiranju,
 • postupke uzorkovanja i metode analiza potrebne za provjeru usklađenosti sa zahtjevima posebnih propisa,
 • smanjen sadržaj ili odsustvo natrija ili soli (natrijev klorid, kuhinjska so),
 • odsustvo glutena i
 • druge dozvoljene primjene.

Za hranu za posebne prehrambene potrebe (formule za dojenčad i formule nakon dojenja, prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecu, hrana namijenjena za upotrebu u energetski ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težine, hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes) i hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportaše) koja se prvi put stavlja na tržište Bosne i Hercegovine subjekat u poslovanju s hranom mora o tome obavijestiti nadležna ministarstva entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koja o tome moraju obavijestiti Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u roku od sedam dana, a radi vođenja Registra hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine.

Za hranu za posebne prehrambene potrebe (dijetalna hrana za posebne medicinske potrebe i hrana za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada naprijed navedenim kategorijama) subjekat u poslovanju s hranom prije prvog stavljanja na tržište Bosne i Hercegovine mora dobiti odobrenje nadležnih ministarstava zdravstva entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koja o tome moraju obavijestiti Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Odobrenja daju, odnosno uskraćuju nadležna ministarstva zdravstva entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Ako se nakon detaljne procjene utvrdi da hrana za posebne prehrambene potrebe, koja ne pripada nijednoj grupi navedenoj u Pravilniku ili da ugrožava zdravlje ljudi, a nalazi se u slobodnom prometu u Bosni i Hercegovini, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine može privremeno obustaviti ili ograničiti stavljanje na tržište takve hrane na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ako se za pojedine grupe hrane za posebne prehrambene potrebe, na osnovu novih informacija ili ponovne procjene postojećih informacija, utvrdi da određena hrana za posebne prehrambene potrebe ugrožava zdravlje ljudi, iako je sukladna s odgovarajućim posebnim propisima, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovineu suradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine može privremeno obustaviti ili ograničiti stavljanje na tržište te hrane na teritoriji Bosne i Hercegovine. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obavještava o privremenoj obustavi ili ograničavanju stavljanja na tržište Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Dodaci prehrani

Stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine dodataka prehrani je u nadležnosti organa nadležnih za zdravstva entiteta i Brčko distrikta Bosne iHercegovine.

Način stavljanje na tržište dodataka prehrani na području entiteta Federacija Bosne i Hercegovine propisan je Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet („Službene novine FBiH“ br. 07/04, 45/04, 02/13 i 96/17), koji možete pogledati na ovom linku. Prema odredbama ovog Pravilnika prilikom stavljanja na tržište dodataka ishrani na područje entiteta Federacija Bosne i Hercegovine potrebno je podnijeti zahtjev za odobravanje stavljanja na tržište Komisiji za dodatke prehrani i druge pripravke Federalnog ministarstva zdravstva.

U entitetu Republika Srpska trenutno važeće propise kojim je regulirano stavljanja na tržište dodataka prehrani možete pogledati na ovom linku. Nadležni organ za njegovo provođenje je Ministarstvo zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske.

Kalendar priopćenja

« December 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba