nedjelja, 27. Maj 2018.

U okviru EFSA Predpristupnog programa 2015-2017, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz podršku Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) organizovala ekspertsku misiju o prikupljanju podataka i izvještavanju o zoonozama, uzročnicima zoonoza, antimikrobnoj rezistenciji i epidemijama uzrokovanim hranom, koja je održana 14. i 15. februara 2017. godine u Mostaru.

Cilj ekspertske misije bio je pružanje pomoći Bosni i Hercegovini za uspostavljanje sistema prikupljanja podataka i izvještavanja EFSA-e u skladu sa Direktivom 2003/99/EC o monitoringu zoonoza i uzročnika zoonoza, koja je u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzeta kroz Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza („Službeni glasnik BiH“, br. 46/10 i 90/13).

Na ekspertskoj misiji, koju je vodio Dražen Knežević, član Naučne mreže za praćenje podataka o zoonozama EFSA-e, učestvovali su predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH, Ureda za veterinarstvo BiH, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH.

Prikupljanje preciznih i pouzdanih podataka je jedan od preduslova za efikasnu procjenu i upravljanje rizikom. Harmonizovan pristup prikupljanju relevantnih podataka pruža mogućnost njihove usporedbe i razmjene među nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, kao i sa institucijama susjednih zemalja i Evropske unije.

Javni pozivi USAID/Sida FARMA projekta

srijeda, 15 Februar 2017 09:03

U okviru Projekta razvoja tržišne poljoprivrede II (USAID/Sida FARMA II) raspisani su javni pozivi za angažman eksperata za realizaciju sljedećih komponenti projekta:

  • razvoj kapaciteta za procjenu rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje i uspostavljanje nacionalne baze za prikupljanje podataka o konzumaciji hrane i
  • razvoj kapaciteta za procjenu rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje i uspostavljanje nacionalne baze za prikupljanje podataka o hemijskim kontaminantima.

Glavni cilj navedenih komponenti projekta je jačanje administrativnih kapaciteta Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine sa ciljem uspostavljanja baza podataka o konzumaciji hrane i hemijskim kontaminantima, što je osnov za pružanje najboljih naučnih mišljenja, upravljanje rizicima, te pripremu i usvajanje mjera u skladu sa Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04).

Detaljnije informacije o javnim pozivima možete pogledati na sljedećim linkovima:

http://farmabih.ba/assets/content/sow-expert-for-consumption-data-collection-fsa-1486735079.pdf

http://farmabih.ba/assets/content/sow-expert-for-chemical-data-collection-fsa-1486735337.pdf

Javni pozivi su otvoreni do 20. februara 2017. godine.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 9/17 od 10. februara 2017. godine objavljena je ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani.

Tekst ispravke Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani dostupan je na zvaničnoj web stranici Agencije za sigurnost hrane BiH, u dijelu "propisi o hrani" ili na sljedećem linku.

U periodu od 8.-10. februara 2017. godine, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u Mostaru, Banja Luci i Brčkom održane su stručne obuke nadležnih inspekcijskih organa entiteta i Brčko distrikta BiH o implementaciji Odluke o uvođenju posebnih uslova kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalјa zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima („Službeni glasnik BiH“, broj 90/16). Cilj ove odluke, kao i drugih propisa o hrani, koje Agencija priprema u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, je zaštita zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, kao i zaštita interesa proizvođača. Odluka je stupila na snagu 10. decembra 2016. godine, a usklađena je sa Uredbom Komisije (EU) 2016/24 od 8. januara 2016. o uvođenju posebnih uslova za uvoz kikirikija iz Brazila, slatke paprike  (Capsicum annuum) i muškatnog oraščića iz Indonezije i izmjeni Uredbi  (EZ) 669/2009 i 884/2014.

obuka2

Shodno odredbama odluke, za svaku pošiljku hrane i hrane za životinje koja je obuhvaćena istom, potrebno je priložiti rezultate uzorkovanja i analize koje su proveli nadležni organi države porijekla ili države iz koje je pošiljka otpremljena ako to nije država porijekla, kako bi se provjerila usaglašenost sa propisima Bosne i Hercegovine o maksimalno dozvoljenim količinama aflatoksina.

Svaku pošiljku koja se uvozi u Bosnu i Hercegovinu također mora pratiti i zdravstveni certifikat u skladu sa obrascem iz Aneksa I., koji je sastavni dio ove odluke.

Kako bi se omogućila nesmetana trgovina, putem Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Agencija je dostavila informaciju o donošenju i stupanju na snagu navedene odluke ambasadama svih zemalјa na koje se ista odnosi.

Odluka o uvođenju posebnih uslova kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalјa zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima dostupna je na sljedećem linku.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Evropska agencija za lijekove (EMA) razmatrale su mjere koje se provode u Evropskoj uniji s ciljem smanjenja upotrebe antibiotika u liječenju životinja.

Zaključili su da je potrebno svesti upotrebu antibiotika na najmanju moguću mjeru koja je potrebna za liječenje zaraznih bolesti životinja. Osim u izuzetnim slučajevima, u prevenciji zaraznih oboljenja potrebno je dati prednost alternativnim mjerama, a ključni antibiotici koji se koriste i u humanoj medicini trebali bi se pri liječenju životinja koristiti samo ukoliko ne postoje druga rješenja.

Kao alternativa antibioticima, kojom se može unaprijediti zdravlje životinja i smanjiti upotreba antibiotika, mogu poslužiti vakcine, probiotici, prebiotici, bakteriofagi i organske kiseline.

Antimikrobna rezistencija je jedan od najvećih problema javnog zdravstva na globalnom nivou, čijem širenju doprinosi i upotreba antibiotika u liječenju životinja, te je stoga od ključnog značaja ograničenje upotrebe antibiotika na najmanju neophodnu mjeru.

Zajedničko naučno mišljenje EFSA-e i EMA-e o mjerama za smanjenje upotrebe antimikrobnih agensa u stočarstvu na području EU i utjecaju na sigurnost hrane dostupno je na sljedećem linku:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4666/full

Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine mr.sci Džemil Hajrić i predsjednica Upravnog odbora Agencije Dušanka Tegeltija održali su u petak, 13. januara 2017. godine u Banja Luci radni sastanak sa Stevom Mirjanićem, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i saradnicima.

Na sastanku je razgovarano o radu predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS u Upravnom odboru Agencije, kao i trenutnim aktivnostima i izazovima sa kojima se suočavaju nadležne institucije za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini.

Direktor Agencije predstavio je na sastanku aktivnosti planirane Programom rada Agencije za 2017. godinu, a koje se shodno Zakonu o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) provode u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 87. sjednici održanoj 29. decembra 2016. godine usvojilo Izvještaj o sprovedenom programu praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini u 2016. godini.

Navedeni monitoring sprovela je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim entitetskim, kantonalnim, gradskim i općinskim, te inspekcijskim organima Brčko distrikta BiH. Cilj monitoringa ostataka pesticida, bio je utvrditi količinu ostataka pesticida i njihovih metabolita u hrani biljnog porijekla, provjeriti odgovaraju li propisima (usklađeni sa EU normama) koji određuju maksimalne nivoe ostataka (MRL) pesticida i pridržavaju li se proizvođači principa dobre poljoprivredne prakse (GAP), te na taj način zaštititi zdravlje potrošača.

Monitoring je sproveden na području 20 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, a uzeto je 139 uzoraka, koji su obuhvatili 10 vrsta voća i povrća. Analize na prisustvo 181 aktivne materije pesticida rađene su po akreditovanim metodama u laboratoriji koja ispunjava uslove norme 17 025, što je izuzetno značajno zbog analitičke i pravne vjerodostojnosti rezultata, primjene odgovarajućih inspekcijskih mjera, te usporedivosti podataka sa zemljama u okruženju i EU.

Od ukupnog broja uzoraka, u pet je utvrđeno prisustvo ostataka pesticida iznad maksimalnog nivoa ostataka MRL-a. Od pet spornih uzoraka četiri su bila iz uvoza, a jedan iz domaće proizvodnje. Za svaki uzorak čijom je analizom utvrđena neusklađenost u odnosu na važeće propise, Agencija je dostavila nadležnim inspekcijskim organima preporuke za dalje postupanje (povlačenje sa tržišta) u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača. Agencija je procjenom rizika utvrdila da je u pet spornih slučajeva malo vjerovatno da dugotrajna i kratkotrajna izloženost utvrđenim koncentracijama pesticida predstavlja rizik za javno zdravlje. MRL ne predstavlja sigurnosnu granicu iznad koje je hrana opasna po zdravlje potrošača, jer su vrijednosti MRL postavljene višestruko niže od stvarnih koncentracija pesticida opasnih po zdravlje potrošača (sigurnosni faktori iznose najčešće 1:100).

Sprovođenje programa kontrole ostataka pesticida potvrđuje opredijeljenost Vijeća ministara BiH koje je osiguralo finansijska sredstva, te institucija svih nivoa vlasti u BiH koje čine sistem sigurnosti hrane za redovnim nadzorom hrane na tržištu, u konkretnom slučaju kontrolu hrane na ostatke pesticida. Pored omogućavanja mjera zaštite potrošača, kontinuiran monitoring ostataka pesticida ima veliki značaj u dokazivanju spremnosti domaćih proizvođača, kao i pripremljenosti nadležnih organa za izvoz voća i povrća iz Bosne i Hercegovine. Upravo je redovno sprovođenje monitoringa najbolji alat za provjeru funkcionalnosti postojećeg sistema i jedan od bitnih uslova garancije za izvoz voća i povrća, kao i prerađevina od voća i povrća iz Bosne i Hercegovine.

Kontrolni programi za MRL pesticida postupno se usklađuju sa provedbenim uredbama EU u pogledu MRL ostataka pesticida, kao i aktivnih materija, s tim da je krajnji cilj da se u predstojećem periodu u potpunosti usklade sa programima kontrole u EU.

Dosadašnji rezultati programa kontrole ostataka pesticida ukazuju na sprovođenje dobre proizvođačke prakse sa aspekta primjene pesticida u procesu zaštite proizvoda biljnog porijekla koji se uzgajaju u Bosni i Hercegovini, kao i uvoznih proizvoda.

Prva sjednica Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda formirane na osnovu Odluke o osnivanju Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 93/16) održana je 15. decembra 2016. godine u Mostaru.

Shodno odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, br. 26/10 i 32/12) navedenom Odlukom Vijeća ministara u Komisiju su imenovani predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine - Odjel za zdravstvo i ostale usluge, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog ministarstva zdravstva.

Komisija priznaje svu prirodnu mineralnu i prirodnu izvorsku vodu koja se stavlja na tržište u Bosni i Hercegovini, a Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi rješenje kojim utvrđuje da je voda proizvedena, uskladištena i stavljena u promet u skladu sa odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama. Shodno odredbama Pravilnika o stonim vodama ("Službeni glasnik BiH", br. 40/10 i 43/10), Komisija priznaje i vodu koja se pod nazivom "stona voda" može stavljati na tržište Bosne i Hercegovine.

U cilju jačanja kapaciteta nadležnih organa u Bosni i Hercegovini za službene kontrole genetički modificiranih organizama, u Banja Luci je u periodu od 12.-14. decembra 2016. godine održana ekspertska misija o službenim kontrolama GMO u hrani i hrani za životinje, koju je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizovala koristeći Instrument tehničke pomoći i razmjene informacija Evropske komisije (TAIEX).

Misijom, koju su vodili predstavnici Uprave za sigurnost hrane, veterinarstvo i zdravlje bilja Republike Slovenije, obuhvaćeni su planiranje, uzorkovanje, analize i detekcija, nadzor, prezentacija rezultata ispitivanja, procjena i upravljanje rizikom.

Takođe je razmatrano zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i EU, kojim je regulisana oblast GMO u hrani i hrani za životinje sa posebnim akcentom na plan službenih kontrola u skladu sa principima za pripremu višegodišnjih nacionalnih planova kontrole koji su definisani čl. 34.-36. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu sa odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13).

Eksperti su, u okviru misije, zajedno sa predstavnicima nadležnih organa BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, posjetili granični prelaz Gradiška, gdje su predstavljeni uslovi za uzorkovanje hrane (mjesto, oprema, ambalaža za uzorak), te je demonstriran postupak uzorkovanja.

Predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i partnerskih institucija potpisali su danas u Mostaru Aneks IV Ugovora sa Evropskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA) vezano za provođenje istraživanja prehrambenih navika stanovništva Bosne i Hercegovine u skladu sa EU MENU metodologijom.

Uz prethodnu saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Agencija za sigurnost hrane BiH podnijela je 29. septembra 2016. godine prijavu na javni poziv EFSA-e za podršku nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika shodno EU MENU metodologiji. EFSA je pozitivno ocijenila prijavu Agencije, te će provođenje navedenog istraživanja finansijski podržati u iznosu od 100,000 eura.

Podaci o prehrambenim navikama stanovništva i konzumaciji hrane su veoma značajni za procjenu izloženosti potrošača rizicima porijeklom iz hrane. Omogućavaju precizniju procjenu izloženosti i pomažu upraviteljima rizika pri donošenju odluka o sigurnosti hrane.

Istraživanje prehrambenih navika stanovništva BIH (BiH MENU) bit će sprovedeno na individualnom nivou metodom 24-satnog prisjećanja (24-hour recall), te ponovnom posjetom ili telefonskim kontaktom (CATI – Computer Assisted Telefon Interview) ovisno o dogovoru sa ispitanikom. Obuhvatit će ukupno 1188 stanovnika BiH (758 stanovnika Federacije BIH, 400 stanovnika RS i 30 stanovnika Brčko Distrikta BiH) u dvije grupe – adolescenti i odrasli. U periodu od 2017.-2019. godine planirano je sprovođenje opsežnih priprema, pilot projekta koji će obuhvatiti 10% planiranog uzorka i terenskog prikupljanja podataka. U svrhu istraživanja bit će korišten specijalizirani softver (Diet Assess & Plan software, DAP) razvijen u skladu sa smjernicama EFSA-e koji omogućava sveobuhvatnu evaluaciju prehrane i planiranje zasnovano na procjeni unosa hrane.

Osim Agencije za sigurnost hrane BiH, kao vodeće institucije, u istraživanju će učestvovati Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Zavod za javno zdravstvo RS, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Tehnološki fakultet u Zvorniku, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banja Luci i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

Kalendar saopćenja

« Maj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba