nedjelja, 27. Maj 2018.

U okviru EFSA Pretpristupnog programa 2015-2017, koji finansira Evropska komisija, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u Mostaru je 13. i 14. marta 2017. godine, održana ekspertska misija na temu prikupljanja podataka i izvještavanja o zoonozama, uzročnicima zoonoza, antimikrobnoj rezistenciji i epidemijama uzrokovanim hranom, koju je vodila Anca Stoicescu (EFSA). Cilj ekspertske misije bio je podrška nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini u procesu prikupljanja podataka i izvještavanja EFSA-e u skladu sa Direktivom 2003/99/EC o monitoringu zoonoza i uzročnika zoonoza, koja je u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzeta kroz Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza („Službeni glasnik BiH“, br. 46/10 i 90/13).

U okviru ekspertske misije, na kojoj su aktivno učestvovali imenovani predstavnici Agencije, Ureda za veterinarstvo BiH, Instituta za javno zdravstvo RS, Federalnog zavoda za javno zdravstvo i Odjeljenja za javno zdravstvo Brčko distrikta BiH, u baze podataka EFSA-e (DWH, Data Warehouse) uneseni su podaci o broju i zdravstvenom statusu životinja, epidemijama uzrokovanim hranom i prevalenci.

em2

Ekspertskoj misiji prethodio je trening koji je EFSA organizovala u oktobru 2016. godine na kojem su pretpristupne zemlje upoznate sa zahtjevima za prikupljanje podataka, alatima i sistemu za izvještavanje o zoonozama, uzročnicima zoonoza, broju i zdravstvenom statusu životinja, antimikrobnoj rezistenciji i epidemijama uzrokovanim hranom. Nakon toga je, u februaru 2017. godine ekspert iz Hrvatske agencije za hranu posjetio Bosnu i Hercegovinu, te tom prilikom podijelio s predstavnicima nadležnih institucija iskustva Republike Hrvatske o procesu prikupljanja podataka i izvještavanja EFSA-e u skladu sa Direktivom 2003/99/EC o monitoringu zoonoza i uzročnika zoonoza i uspostavljanja nacionalnog sistema za prikupljanje podataka.

Imajući u vidu da Odluka o obnovi ovlaštenja ispitnim laboratorijima u BiH za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisustva genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje („Službeni glasnik BiH“, broj 61/14) prestaje da važi 8. jula 2017. godine, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizovala je sastanak sa predstavnicima ovlaštenih ispitnih laboratorija za kontrolu GMO-a u hrani i hrani za životinje. Predstavnici Agencije, Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Poljoprivrednog instituta RS, Federalnog agromediteranskog zavoda i Federalnog zavoda za poljoprivredu su na sastanku održanom 10. marta 2017. godine u Mostaru zajednički razmatralisve potencijalne modalitete za blagovremeno i adekvatno rješenje ovlašćivanja ispitnih laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisustva genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje.

Učesnici sastanka usaglasili su se da je neophodno usvajanje Pravilnika o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potiču od GMO, kojim će se regulisati ovlašćivanje ispitnih laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisustva genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje.

Na sastanku su razmatrana i druga aktuelna pitanja sa ciljem unapređenja oblasti kontrole prisustva genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje u Bosni i Hercegovini.

Primarni cilj svih aktivnosti koje sprovodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH je zaštita zdravlja i interesa potrošača. Stoga povodom 15. marta, Svjetskog dana prava potrošača želimo upoznati javnost sa nekoliko najznačajnijih aktuelnih projekata Agencije u čijem je fokusu sprečavanje nečestitih ili obmanjujućih postupaka, patvorenja prehrambenih proizvoda i svih drugih postupaka koji mogu dovesti potrošača u zabludu.

Agencija za sigurnost hrane BiH, u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini, u 2017. godini planira sprovesti ciljane monitoringe hrane kojima će se ispitati količina rezidua pesticida u i na hrani biljnog porijekla, te kvaliteta meda i kafe na tržištu BiH. Na osnovu rezultata monitoringa bit će date odgovarajuće preporuke nadležnim organima, zakonodavstvu i politici BiH sa ciljem unaprjeđenja sistema sigurnosti hrane u navedenim segmentima. Takođe, uz podršku  UNICEF-a planirano je istraživanje kvalitete soli na tržištu BiH za 2017. godinu, što će biti osnov za daljnje aktivnosti, posebno u pogledu procjene rizika izloženosti potrošača od nedostatka joda, imajući u vidu podatke Svjetske zdravstvene organizacije koja nedovoljan unos joda smatra jedan od većih globalnih zdravstvenih problema.

Takođe, kao kontakt tačka međunarodnih sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini, blagovremeno ćemo preduzimati mjere otklanjanja ili minimiziranja rizika porijeklom iz hrane u slučaju zaprimljenih informacija o zdravstveno neispravnoj hrani na tržištu Bosne i Hercegovine.

Obzirom da su standardi o hrani koji su na snazi u EU najpovoljniji za potrošače, a imajući u vidu i obaveze u procesu evropskih integracija, Agencija će i dalje raditi na usaglašavanju propisa o hrani sa legislativom EU. S aspekta prava na informacije, pažnji potrošača preporučujemo odredbe Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani koji je donesen kako bi se potrošačima osigurale ispravne i jasne informacije o hrani, posebno u pogledu karakteristika, efekata i svojstava hrane.

Svim potrošačima čestitamo Svjetski dan prava potrošača, te ih ovim putem pozivamo i ohrabrujemo da koriste mehanizme saradnje sa Agencijom i drugim nadležnim organima u sistemu sigurnosti hrane, kao i sva prava koja im omogućuju pozitivni zakonski propisi u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na 93. sjednici održanoj 8. marta 2017. godine, razmatralo je i usvojilo Informaciju o aktivnostima na uspostavljanju sistema kontrole prisustva genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje u Bosni i Hercegovini.

Zaključkom Vijeća ministara, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zadužena je da po hitnoj proceduri pripremi Pravilnik o dopunama pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja, te da isti dostavi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na donošenje.

Dopune pravilnika inicirane su zbog preciznijeg definisanja nadležnosti inspekcijskih organa u dijelu koji se odnosi na službene kontrole genetički modificirane hrane i hrane za životinje u svim fazama, uključujući i službenu kontrolu pri uvozu.

Mr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine prisustvovao je 63. sastanku Savjetodavnog foruma Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA), koji je održan na Malti 7. i 8.3.2017. godine pod predsjedavanjem Bernharda Urla, izvršnog direktora EFSA-e, što je bilo prvo zvanično učešće predstavnika Bosne i Hercegovine na sastanku Savjetodavnog foruma.

Na sastanku su, između ostalog, razmatrane ključne trenutne aktivnosti EFSA-e, poput poput saradnje sa državama članicama EU u oblasti nove hrane i rezultata nacionalnih prehrambenih studija (2012-2014).

Takođe je analiziran Nacrt plana međunarodne naučne saradnje EFSA-e 2017-2020, te je vođena rasprava o jačanju kapaciteta za procjenu rizika na međunarodnom nivou.

Savjetodavni forum je organ koji ima savjetodavnu funkciju prema izvršnom direktoru EFSA-e, a posebno u procesu izrade Prijedloga Programa rada EFSA-e. Sastoji se od predstavnika nacionalnih organa nadležnih za procjenu rizika u državama članicama EU-a, dok Bosna i Hercegovina, predstavnici zemalja kandidata za članstvo EU, Norveške, Islanda, Švicarske i Evropske komisije učestvuju na sastancima u svojstvu posmatrača.

Na inicijativu Ambasade Republike Francuske u Bosni i Hercegovini, 3. marta 2017. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine posjetile su Catherine Palpant, savjetnica za naučnu saradnju u Ambasadi Republike Francuske u Bosni i Hercegovini i Claire Bernard – Moning, predstavnica International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies.

Prilikom navedene posjete održan je radni sastanak u cilju pokretanja i razvoja regionalnih programa saradnje u oblasti poljoprivrede i oznaka geografskog porijekla hrane.

Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine mr.sci. Džemil Hajrić upoznao je gošće sa nadležnostima i aktivnostima Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, dok je zamjenik direktora mr.sci. Dragan Brenjo predstavio aktivnosti, kao i buduće planove kada je u pitanju oblast zaštite oznaka originalnosti, oznaka geografskog porijekla i oznaka tradicionalnog ugleda hrane u Bosni i Hercegovini. Na sastanku je naglašeno da Republika Francuska pridaje veliki značaj zaštiti oznaka originalnosti, oznaka geografskog porijekla i oznaka tradicionalnog ugleda hrane, a takođe je iskazana spremnost za uspostavljanje bilateralne ili multilateralne saradnje u predmetnoj oblasti, koja bi uključila sve zainteresirane strane.

Na osnovu člana 16., stav (4) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, br. 78/12 i 62/15) obavještavamo javnost da je 28. februara 2017. godine Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine primila zahtjev preduzeća WINGS d.o.o., I Krajiškog korpusa 140, 78000 Banja Luka za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži genetički modificiranu soju (MON-Ø4Ø32-6) pod trgovačkim nazivom „Sojina sačma 46%“ na tržište Bosne i Hercegovine.

Shodno odredbama člana 16. stav (3) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, Agencija je dostavila na razmatranje Vijeću za GMO kopiju zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Vijeće za GMO, shodno članu 56. Zakona o genetički modificiranim organizmima (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/09) i članu 18. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, daje mišljenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Obavijest potrošačima

ponedjeljak, 06 Mart 2017 14:15

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je svojim aktom dana 03.03.2017. godine, obavijestila nadležne inspekcijske organe da poduzmu mjere i radnje na utvrđivanju činjenica da li se na bh. tržište bilo uvoza spornog lota ''HIPP Bio Instant kašica-pirinčane pahuljice, 20g neto, lot 6001791, datum proizvodnje: 04.05.2016. godine, rok upotrebe: 30.11.2017. godine, HIPP GmbH & Co. Export KG Austrija".

Nakon obavljene inspekcijske kontrole, dana 06.03.2017. godine, od strane Uprave za inspekcijske poslove Zapadnohercegovačkog kantona u društvu Ataco d.o.o. Mostar - podružnica Široki Brijeg, nadležni inspektori su konstatovali, što je u svom izjašnjenju naveo i uvoznik, da se naprijed navedni proizvod ne nalazi u skladištu, niti je uvezen ispred Društva "Ataco" d.o.o. Mostar na tržište Bosne i Hercegovine, niti je distribuiran kupcima od strane Društva "Ataco" d.o.o. Mostar.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, će po pristizanju novih informacija sa terena od nadležnih inspekcijskih organa o istim informisati javnost.

U međuvremenu, potrošačima koji eventualno posjeduju navedeni sporni lot proizvoda (6001791) preporučujemo da se isti ne konzumira, te da obavijeste nadležni inspekcijski organ prema mjestu prebivališta.

Na zahtjev Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine od 3. marta 2017. godine, uvoznik i distributer proizvoda HIPP za Bosnu i Hercegovinu, Ataco d.o.o. Mostar, dostavio je informaciju sljedećeg sadržaja:

''HIPP Bio Instant kašica-pirinčane pahuljice, 20g neto, lot 6001791, datum proizvodnje : 04.05.2016., rok upotrebe:  30.11.2017. godine, HIPP GmbH & Co. Export KG Austrija',  nije uvezen ispred Društva ATACO d.o.o. Mostar na tržište Bosne i Hercegovine, niti je distribuiran kupcima od strane Društva ATACO d.o.o. Mostar."

Konačnu informaciju o ovom slučaju Agencija će objaviti po okončanju inspekcijskog nadzora i prijemu povratne informacije od strane nadležnih inspekcijskih organa.

Agencija za sigurnost hrane BiH je odmah po saznanju o zabrani uvoza u Srbiju jednog lota (br. lota: 6001791) proizvoda „HIP Bio Instant kašica – pirinčane pahuljice“, 20g neto, izvoznika HIPP GmbH&Co. Export KG Austrija, zbog utvrđene nedozvoljene količine arsena, dostavila nadležnim inspekcijskim organima entiteta i Brčko distrikta BiH sve informacije kojima raspolaže, te zatražila od istih da provjere da li je eventualno došlo do uvoza spornog lota navedenog proizvoda u Bosnu i Hercegovinu, a od uvoznika proizvoda HIPP u Bosnu i Hercegovinu zatražila hitno očitovanje.

Obavijest potrošačima

petak, 03 Mart 2017 15:18

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, odmah po saznanju o zabrani uvoza u Srbiju jednog lota (br. lota: 6001791) proizvoda „HIP Bio Instant kašica – pirinčane pahuljice“, 20g neto, izvoznika HIPP GmbH&Co. Export KG Austrija, zbog utvrđene nedozvoljene količine arsena, dostavila nadležnim inspekcijskim organima entiteta i Brčko distrikta BiH sve informacije kojima raspolaže, te zatražila od istih da provjere da li je eventualno došlo do uvoza spornog lota navedenog proizvoda u Bosnu i Hercegovinu.

Obzirom da je riječ o hrani namijenjenoj osjetljivoj populaciji stanovništva, upućen je i zahtjev uvozniku proizvoda iz asortimana HIPP-a za područje Bosne i Hercegovine da izvrši provjeru i hitno dostavi Agenciji informaciju o eventualnom uvozu i daljnjoj distribuciji spornog lota proizvoda na tržište Bosne i Hercegovine.

Nakon izjašnjenja uvoznika, okončanja provjera koje trenutno provode nadležni inspekcijski organi i prijema povratnih informacija izvijestit ćemo potrošače da li je bilo uvoza spornog lota navedenog proizvoda u Bosnu i Hercegovinu.

U međuvremenu, potrošačima koji eventualno posjeduju navedeni sporni lot proizvoda (6001791) preporučujemo da se isti ne konzumira, te da obavijeste nadležni inspekcijski organ prema mjestu prebivališta. Molimo da isto poduzmete i u slučaju da na policama trgovina primijetite navedeni sporni lot proizvoda.

U skladu sa Pravilnikom o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani („Službeni glasnik BiH“, br. 68/14 i 79/16), maksimalno dozvoljena količina arsena u dječjoj hrani na bazi voća, povrća i žitarica za dojenčad i malu djecu iznosi 0,1 mg/kg.

Kalendar saopćenja

« Maj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba