nedjelja, 27. Maj 2018.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine uputila je 5. maja 2017. godine zastupniku proizvoda ''Novalac'' za Bosnu i Hercegovinu zahtjev za hitnim dostavljanjem povratne informacije vezano za distribuciju spornih serija mliječne hrane za dojenčad ''Novalac'' i o eventualno preduzetim mjerama sa njihove strane.

 

Naime, određeni proizvodi ''Novalac'' predmetom su povlačenja i opoziva sa tržišta više zemalja EU zbog neadekvatnog sadržaja estera masnih kiselina, glicidil estera (glicidol) i 3- monohlorpropan-1,2-diola (3-MCPD). Povlačenje se sprovodi iz preventivnih razloga, obzirom na to da utjecaj navedenih spojeva na zdravlje djece još uvijek nije dovoljno naučno ispitan.

 

''Medis International'' d.o.o., Sarajevo, zastupnik za distribuciju proizvoda ''Novalac'' za Bosnu i Hercegovinu dostavio je povratnu informaciju Agenciji za sigurnost hrane BiH, prema kojoj je na tržište BiH stavljen proizvod "Novalac CC 400", serija 45405, rok upotrebe do 23. 9. 2018., te da će sprovesti slijedeće mjere:

  • povrat proizvoda Novalac CC, 400 g, serija 45405, rok upotrebe do 23. 9. 2018.,
  • obavještavanje svih veledrogerija i apoteka o povratu sa tržišta BiH,
  • obavještavanje krajnjih kupaca o povratu sa tržišta putem medija.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila je povratnu informaciju, zaprimljenu od distributera, nadležnim inspekcijskim organima, zajedno sa listom distribucije i rezultatima analize provedene od strane austrijske Agencije za zdravlje i sigurnost hrane (AGES).

 

Shodno članu 27. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), ako subjekt u poslovanju sa hranom zna ili opravdano sumnja da hrana koju je uvezao, proizveo, preradio, stavio na tržište ili distribuirao, ne zadovoljava zahtjeve zdravstvene ispravnosti, dužan je odmah spriječiti stavljanje hrane na tržište, odnosno u slučajevima kada proizvod nije više pod njegovom neposrednom kontrolom o tome odmah obavijestiti nadležne organe. Ako je hrana već stigla do potrošača, subjekt u poslovanju sa hranom mora efikasno i tačno obavijestiti potrošače o razlozima za njezino povlačenje, i ako je potrebno, od potrošača tražiti povrat hrane kojom su već opskrbljeni, kada ostale mjere nisu dovoljne za postizanje visokog nivoa zaštite zdravlja.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 103. sjednici, održanoj 30. maja 2017. godine, donijelo Rješenje za ovlašćivanje službenog panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja u svrhu službene kontrole. Navedenim Rješenjem imenovani su ocjenjivači službenog panela pri Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja.

Panel za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja je grupa odabranih i osposobljenih ocjenjivača organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja.

Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela, shodno Pravilniku o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 74/14), mogu podnijeti sva pravna lica koja imaju laboratorij akreditiran prema normi BAS EN ISO/IEC 17025 za sprovođenje analiza maslinovog ulja u skladu sa odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja, te koje raspolažu radnim prostorom, potrebnom opremom, vođom panela i organoleptičkim ocjenjivačima koji ispunjavaju uslove Pravilnika o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 103. sjednici, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, usvojilo Izvještaj o stanju u oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, te donijelo sljedeće zaključke:

  • zadužuje se Agencija za sigurnost hrane BiH da nastavi saradnju sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, kantona, laboratorijima za kontrolu hrane u Bosni i Hercegovini iz oblasti javnog zdravstva, veterinarstva, poljoprivrede i privatnog sektora, u vezi sa prikupljanjem i obradom podataka o laboratorijskim analizama hrane u Bosni i Hercegovini, epidemioloških podataka o oboljenjima čiji je put prenosa hrana, podataka o prijavljenim slučajevima zoonoza i u 2017. godini;
  • preporučuje se nadležnim organima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kantona, laboratorijima za kontrolu hrane u Bosni i Hercegovini iz oblasti javnog zdravstva, veterinarstva, poljoprivrede i privatnog sektora da nastave dostavu podataka o laboratorijskim analizama hrane u Bosni i Hercegovini, epidemioloških podataka o oboljenjima čiji je put prenosa hrana, podataka o prijavljenim slučajevima zoonoza, Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i u 2017. godini;
  • preporučuje se nadležnim inspekcijskim organima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kantona da prilikom izrade kontrolnih planova i planiranja službenih kontrola koriste podatke dostavljene u Izvještaju o stanju u oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, kako bi bili zasnovani na procjeni rizika.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je javni poziv namijenjen naučnicima sa iskustvom u oblasti sigurnosti hrane koji su zainteresovani za rad u naučnim odborima i Naučnom vijeću EFSA-e.

Na poziv se mogu prijaviti iskusni i nezavisni naučnici koji, između ostalog, imaju sedam godina profesionalnog iskustva u naučnoj oblasti bliskoj sigurnosti hrane.

Svake tri godine obnavlja se članstvo u 10 naučnih odbora i Naučnom vijeću EFSA-e, a novi sazivi ovih organa počet će sa radom u julu 2018. godine. Procedura prijave zvanično počinje 1. juna, a završava 8. septembra 2017. godine.

Detaljnije informacije možete pročitati na sljedećem linku.

Mr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH, učestvovao je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u ime Bosne i Hercegovine, na Međunarodnoj ministarskoj konferenciji “Poljoprivreda bez GMO-a: Šansa za ruralni razvoj u srednjoj i jugoistočnoj Evropi”, koja je održana 10. maja 2017. godine u Beču, Austrija. Konferenciju je organizovalo Savezno ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo, okoliš i vodoprivredu Republike Austrije u saradnji sa Stalnom radnom grupom za regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Evropi (Regional Rural Development Standing Working Group in South East Europe, SWG) i Dunav Soja inicijativom.

Cilj konferencije bio je poticaj održivom ruralnom razvoju i poljoprivredi bez GMO-a, koja je veoma značajna za sigurnost hrane, socio-ekonomske prilike u regionu, održivost porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, kao i za ukupnu populaciju u regionu.

 

Bec

 

Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine upoznao je učesnike konferencije sa nedavnim donošenjem “Smjernica za utvrđivanje procesa proizvodnje i označavanja hrane proizvedene bez genetički modificiranih organizama (GMO)” i “Smjernica za kontrolu proizvodnje bez genetički modificiranih organizama (GMO) zasnovane na riziku”. Ovim dokumentima utvrđena su pravila za proizvodnju bez GMO-a za sve faze u hranidbenom lancu, kao i za korištenje odgovarajućih termina za potrebe označavanja, prezentovanja i oglašavanja. Donesene su kako bi se osigurala sljedivost, transparentnost i kontrola proizvodnih procesa, te zaštita interesa potrošača.

Na marginama konferencije razgovarano je i o prevazilaženju necarinskih barijera pri trgovini hranom sa kojima se suočavaju članice Srednjoevropskog ugovora o slobodnoj trgovini (Central European Free Trade Association, CEFTA), među kojima je i Bosna i Hercegovina.

Mr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i dr. Miodrag Marjanović, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske potpisali su danas u Mostaru Ugovor za laboratorijske usluge analiza kvaliteta soli na tržištu Bosne i Hercegovine.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz finansijsku podršku UNICEF-a, u naredna dva mjeseca provest će istraživanje kvaliteta soli na tržištu BiH za 2017. godinu, kojim će se utvrditi usklađenost soli na tržištu Bosne i Hercegovine sa važećim zakonodavstvom.

U sklopu istraživanja, na području 17 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, bit će uzeto 260 uzoraka dostupnih komercijalnih pakovanja soli za ljudsku ishranu, koja će biti podvrgnuta laboratorijskim analizama na fizičko-hemijske parametre (sadržaj joda, NaCl, vode, arsena i bakra, reakcija na 20% vodenog rastvora lakmus papira, sredstva jodiranja i deklarisanje roka upotrebe).

Cilj ovog istraživanja je zaštita zdravlja potrošača kroz procjenu rizika izloženosti potrošača od nedostatka joda, podizanje svijesti potrošača o značaju kvalitete soli za ljudsku ishranu, te preduzimanje odgovarajućih administrativnih mjera. Istraživanje kvaliteta soli na tržištu Bosne i Hercegovine doprinijet će informisanju potrošača o kvalitetu soli na tržištu Bosne i Hercegovine, te značaju adekvatnog unosa joda kao veoma važnog mikroelementa za ljudski organizam.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nedovoljan unos joda predstavlja jedan od globalnih zdravstvenih problema. Manjak joda u organizmu uzrokuje povećanje štitnjače, odnosno oboljenje koje je u široj javnosti poznato kao guša ili struma.

Prikupljeni podaci o kvaliteti soli će biti osnov za izradu strateških dokumenata, naučnih i stručnih studija, te davanje odgovarajućih preporuka nadležnim organima u Bosni i Hercegovini s ciljem zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je na 98. sjednici održanoj 12. aprila 2017. godine, razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Sve prirodne mineralne i prirodne izvorske vode koje se stavljaju na tržište Bosne i Hercegovine moraju biti priznate od strane Komisije i moraju imati Rješenje Agencije da je voda proizvedena, uskladištena i stavljena u promet u skladu sa odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, broj 26/10).

U 2016. godini Komisija je razmatrala 28 zahtjeva za postupak priznavanja voda i stavljanja istih na tržište Bosne i Hercegovine, te donijela 24 Mišljenja o priznavanju, a za još 4 predmeta nastavljeno je rješavanje u 2017. godini.

U navedenom izvještajnom periodu u „Službenom glasniku BiH, broj 74/16” objavljena je ažurirana Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini i Popis stonih voda u Bosni i Hercegovini. Lista i Popis objavljeni su blagovremeno i na web stranici Agencije, a o svemu su obavještavani nadležni inspekcijski organi u cilju osiguravanja implementacije propisa u ovoj oblasti.

U Bosni i Hercegovini su dosad priznate ukupno 62 vode, od čega 29 prirodnih mineralnih voda, 24 prirodne izvorskih vode i 9 stonih voda. Sve priznate vode upisane su u Registar Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Nakon razmatranja Izvještaja o radu Vijeća za GMO za 2016. godinu, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je zaključkom zadužilo Vijeće za GMO da pruži svu neophodnu naučnu i stručnu pomoć nadležnim organima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u vezi sa implementacijom zakonskih i podzakonskih propisa i daljeg jačanja službenih kontrola u oblasti genetički modificiranih organizama. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obavezuje se da u svojstvu centralnog nadležnog tijela za genetički modificirane organizme, nastavi aktivnu koordinaciju sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i Vijećem za GMO sa ciljem daljnjeg jačanja sistema u oblasti genetički modificiranih organizama.

Od samog početka pretpristupnog programa predstavnicima nadležnih institucija za sigurnost hrane iz Bosne i Hercegovine omogućeno je učešće na sastancima različitih naučnih radnih grupa EFSA-e, a rukovodstvo Agencije za sigurnost hrane BiH, otkako je imenovana kao zvanična kontakt tačka, učestvuje na redovitim sastancima Savjetodavnog foruma EFSA-e u svojstvu posmatrača. Agencija za sigurnost hrane BiH imenovana je EFSA-inom kontakt tačkom za BiH sa osnovnom zadaćom jačanja naučne saradnje, institucionalnog povezivanja i razmjene naučnih podataka.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) zemljama korisnicama pretpristupnog programa pruža mogućnost razvijanja saradnje, a jedna od tih mogućnosti odnosi se na upućene nacionalne eksperte (Seconded National Experts).

Ovi eksperti imaju dvostruku ulogu: svojom stručnošću doprinose EFSA-i, a nadležnim organima svoje matične države kasnije će moći ponuditi znanje stečeno tokom perioda upućivanja, te će na taj način poticati međusobnu razmjenu i jačati saradnju između EFSA-e i njezinih partnera.

Poziv za upućene nacionalne eksperte (Seconded National Experts Call) dostupan je na sljedećem  linku:

http://careers.efsa.europa.eu/Secondment/via/S%C3%A9rgio-42L81L/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-37

Predstavnice Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske dr.sci Jelena Đugum, pomoćnica ministra i Patricija Hegedušić, te Krunoslav Dugalić, direktor Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo posjetili su danas Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, te održali radno-konsultativni sastanak sa mr.sci Džemilom Hajrićem, direktorom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i mr.sci Draganom Brenjom, zamjenikom direktora.

Učesnici sastanka razmijenili su informacije o organizaciji i funkcionisanju sistema sigurnosti hrane u dvjema državama, te razgovarali o trenutnim aktivnostima i mogućnostima saradnje institucija nadležnih za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Obzirom da Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju izuzetno razvijenu trgovinsku razmjenu prehrambenih proizvoda, naglašena je potreba intenzivne komunikacije, osobito u pogledu blagovremene razmjene informacija o rizicima porijeklom iz hrane.

Takođe je razgovarano o iskustvima u procesu registracije oznaka originalnosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda hrane, te je ocijenjeno da u ovom segmentu postoji mogućnost značajnijeg unaprjeđenja saradnje u budućem periodu.  

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona obavijestilo je 28. marta 2017. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da je kantonalna veterinarska inspekcija, na osnovu zahtjeva Agencije od 24.3.2017. godine, provela inspekcijski nadzor u kompaniji Ledo d.o.o. Čitluk.

Kako se navodi u dostavljenoj informaciji,  uvidom u dokumentaciju u okviru inspekcijskog nadzora utvrđeno je da ova kompanija nije uvezla u Bosnu i Hercegovinu proizvod „Oslić bez glave“, 500 g, LOT: 25011711, datum zamrzavanja: 8.4.2016., rok trajanja 03/2018, porijeklom iz Španije u kojem je u Republici Hrvatskoj utvrđeno prisustvo endoparazita Anisakis sp.

Kalendar saopćenja

« Maj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba