nedjelja, 27. Maj 2018.

BfR: Objavljen Food Safety Almanac, 4. izdanje

četvrtak, 12 Oktobar 2017 11:25

Njemački savezni institut za procjenu rizika (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) objavio je 4. izdanje priručnika Food Safety Almanac koji sadrži pregled nadležnih institucija i strukture sistema sigurnosti hrane i hrane za životinje u 38 zemalja u Evropi sa naglaskom na procjenu rizika.

Priručnik je namijenjen svima koji žele saznati nešto više o sistemu sigurnosti hrane i institucijama nadležnim za sigurnost hrane, a osobito zaposlenima u institucijama nadležnim za sigurnost hrane, medijima, udruženjma potrošača, prehrambenoj industriji i naučnicima. Food Safety Almanac obuhvaća sve članice EU, Island, Norvešku, Švicarsku te Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Tursku.

Globalizacija proizvodnje i trgovine hranom predstavlja novi izazov za zaštitu zdravlja potrošača. Sigurnost hrane i hrane za životinje mora biti osigurana duž cijelog globalnog i kompleksnog lanca opskrbe hranom. To dovodi do povećanja broja zahtjeva koje je potrebno realizirati kroz naučne procjene rizika, reduciranje rizika u hrani i komunikaciju rizika.

Efikasnom saradnjom nadležnih institucija unaprjeđuje se sigurnost hrane u Evropi. Ukoliko su sve zainteresovane strane upoznate sa ključnim akterima i zakonodavnim okvirom, moguće je ostvariti efikasnu zaštitu zdravlja potrošača te izbjeći dupliranje poslova

Food Safety Almanac možete preuzeti na sljedećem linku.

BiH MENU projekt: Održana obuka trenera

petak, 06 Oktobar 2017 07:35

U okviru Programa posebne namjene „Prehrambene navike stanovništva“ u Mostaru je 25. i 26. septembra 2017. godine održana obuka trenera o primjeni platforme za prikupljanje podataka o konzumaciji hrane, sveobuhvatnu procjenu unosa hrane i planiranje ishrane (DIET ASSESS & PLAN – DAP). Ova platforma bit će korištena kroz projekt istraživanja prehrambenih navika odraslih u skladu sa EU MENU metodologijom koji Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine sprovodi u periodu od 2017.-2021. godine uz finansijsku podršku Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

Obuka je bila namijenjena članovima tima BiH MENU projekta, kojeg čine predstavnici Agencije, entitetskih zavoda za javno zdravstvo te fakulteta koji će učestvovati u sprovedbi istraživanja prehrambenih navika stanovništva Bosne i Hercegovine.

Pored DAP-a, savjetnički tim iz Srbije prezentovao je članovima BIH MENU projekta anketne upitnike, knjigu veličine porcija, metodologiju pilot istraživanja prehrambenih navika uz testiranje upitnika, upitnik o učestalosti konzumacije pojedinih grupa hrane te upitnik o fizičkoj aktivnosti anketiranih osoba.

Održane su i tri vježbe o popunjavanju upitnika, unosu podataka u softver i o kodiranju nove hrane u sistemu FoodEx2.

Značaj BIH MENU projekta ogleda se u razvoju sistema sigurnosti hrane kroz implementaciju osnovnih principa analize rizika sa ciljem uspostavljanja modernog sistema sigurnosti hrane na čemu se zasniva i zaštita zdravlja potrošača u Bosni i Hercegovini. Osnovne informacije na kojima se zasniva odgovarajuća procjena rizika o sigurnosti hrane neke zemlje su prehrambene navike njenog stanovništva. Ove informacije daju detaljnu sliku konzumiranja pojedine hrane po dobnim grupama stanovnika za određenu zemlju ili područje. Stoga je ovaj projekt podržan od strane EFSA-e i sprovodi se u skladu sa EU MENU metodologijom, što garantuje da su prikupljeni podaci u BiH usklađeni sa podacimazemalja članica EU i dio su opće evropske baze podataka o prehrambenim navikama stanovnika Evrope.

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 114. sjednici održanoj 12. septembra 2017. godine dalo saglasnost Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, da shodno metodologiji Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA), organizuje i sprovede istraživanje o prehrambenim navikama djece u Bosni i Hercegovini u periodu od 2018.-2023. godine.

Saglasnost Vijeća ministara BiH bila je preduslov da Agencija za sigurnost hrane BiH pripremi potrebnu dokumentaciju i prijavi se na tender EFSA-e do 13. oktobra 2017. godine.

Istraživanje bi obuhvatilo tri dobne grupe djece uzrasta od tri mjeseca do devet godina i sprovodilo bi se u skladu sa metodologijom EFSA-e o načinu prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama djece. Uniformnost prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama stanovništva općenito, a posebno djece, ključna je za razmjenu i korištenje podataka između zemalja koje učestvuju u istraživanju i EFSA-e.

Prehrambene navike stanovništva daju detaljnu sliku konzumiranja pojedine hrane po dobnim grupama stanovnika za određenu zemlju ili područje. Bosna i Hercegovina dosad nije sprovodila istraživanja prehrambenih navika djece, te ovi podaci nedostaju u bazi podataka za procjenu rizika.

Agencija je početkom 2017. godine, u saradnji sa partnerskim institucijama u Bosni i Hercegovini, započela sprovođenje istraživanja prehrambenih navika odrasle populacije, koje EFSA finansira sredstvima u iznosu od 100.000 eura.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 114. sjednici donijelo Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama (GMO) i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO.

Pravilnikom se propisuje ovlašćivanje laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO koje na jedinstven način sprovode nadležni organi entiteta i Brčko distrikta BiH. Takođe je propisano uspostavljanje liste ovlaštenih laboratorija za oblast GMO-a u Bosni i Hercegovini. Obuhvaćen je postupak ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetički modificiranih organizama za hranu, hranu za životinje, reprodukcijski  materijal u poljoprivredi  i šumarstvu te  sredstva za zaštitu bilja.

Shodno odredbama Pravilnika, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Odjel za poljoprivredu Brčko Distrikta BiH ovlašćuju ispitne laboratorije za kontrolu, ispitivanje i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO. Nakon ovlašćivanja, Rješenja o ovlaštenju laboratorija dostavljaju Agenciji za sigurnost hrane BiH, koja ih upisuje na jedinstvenu listu ispitnih laboratorija u BiH za oblast GMO. Lista će biti objavljena u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Agencije.

Na osnovu člana 16. Zakona o GMO („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije i uz mišljenje Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine uređuje postupak ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO-a.

Rješenje za ovlašćivanje službenog panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja u svrhu službene kontrole koje je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine objavljeno je u „Službenom glasniku BiH“, broj 50/17 od 11. jula 2017. godine.

Na osnovu navedenog Rješenja, za službeni panel Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za organoleptičku analizu djevičanskog maslinovog ulja u svrhu službene kontrole ovlašteno je 17 ocjenjivača.

Panel za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja je grupa odabranih i osposobljenih ocjenjivača organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja.

Službeni paneli sprovode analize maslinovih ulja na tržištu radi provjere naznačenih podataka, za potrebe službene kontrole.

Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela mogu podnijeti pravna lica koja imaju laboratoriju akreditovanu prema normi BAS EN ISO/IEC 17025 za sprovođenje analiza maslinovog ulja shodno odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja, te koje raspolažu radnim prostorom, potrebnom opremom, vođom panela i organoleptičkim ocjenjivačima koji ispunjavaju uslove Pravilnika o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 74/14).

Rješenje za ovlašćivanje službenog panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja u svrhu službene kontrole dostupno je na sljedećem linku.

BfR: Informacije o fipronilu

utorak, 15 Avgust 2017 12:37

Njemački institut za procjenu rizika (BfR) napravio je procjenu utjecaja na zdravlje za insekticid fipronil na osnovu količina ove materije izmjerene u kokošjim jajima i mesu koje potječe sa farmi u Belgiji, te povezanosti sa prekoračivanjem akutne referentne doze (ARfD). ARfD dobivena je na osnovu neurotoksičnih studija na štakorima, uz korekciju sa sigurnosnim faktorom 100. Vrijednost ARfD iznosi 0,009 mg/kg tjelesne mase. ARfD predstavlja količinu materije po kilogramu tjelesne mase koja se može unijeti hranom tokom jednog dana bez vidljivog rizika za potrošača.

Prekoračenje ARfD-a ne znači da odmah dolazi do štetnog utjecaja na zdravlje, ali prema trenutnim naučnim spoznajama, ukazuje na mogućnost povećanog rizika za zdravlje ljudi nakon konzumacije kontaminiranih kokošjih jaja.

Prema prehrambenim navikama Nijemaca, ARfD nije prekoračena niti u jednoj dobnoj grupi, dok je prema evropskim prehrambenim navikama prekoračena u slučaju djece kada iznosi 1,6 za kokošja jaja. To bi otprilike značilo da dijete čija je tjelesna masa 10 kg pojede u jednom danu 2 jajeta sa količinom od 1,2 mg/kg fipronila (u ovom slučaju najveća utvrđena količina u kokošjim jajima).

Osim toga izračunato je da najveća količina kod koje ne bi bilo zdravstvenog rizika ni za koju dobnu grupu iznosi 0,72 mg/kg fipronila (ili suma fipronila i njegovih metabolita izraženih kao fipronil).
Sve ostale, do sada utvrđene količine fipronila u jajima i mesu, neće dovesti do prekoračivanja ARfD.

Detaljnije informacije dostupne su na sljedećem linku.

Evropska agencija za sigurnost hrane, Evropska agencija za lijekove i Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti izrazili su zabrinutost zbog utjecaja antibiotika na umnožavanje bakterija rezistentnih na antibiotike. U posljednjem izvještaju ovih triju agencija EU predstavljeni su novi podaci o upotrebi antibiotika i rezistenciji na antibiotike te utjecaju poboljšanog nadzora nad upotrebom antibiotika u Evropi.

Izvještaj potvrđuje vezu između potrošnje antibiotika i rezistencije na antibiotike kod ljudi i životinja za proizvodnju hrane. Upozorava da je rezistencija na kinolone koji se koriste za liječenje salmoneloza i kampilobakterioza kod ljudi povezana sa upotrebom antibiotika kod životinja. Uporaba cefalosporina treće i četvrte generacije za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijom E. coli i drugih bakterija kod ljudi takođe je povezana sa rezistencijom E. coli na ove antibiotike.

Izvještaj je dostupan na sljedećem linku.

 

Povećanje prepoznatljivosti proizvoda, sprječavanje neovlaštenog korištenja registrovanog naziva te postizanje veće tržišne cijene samo su neki od benefita koje proizvođačima prehrambenih proizvoda sa posebnim karakteristikama može donijeti registracija oznake originalnosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda hrane.  O ostalim prednostima koje ove oznake donose proizvođačima i geografskom području sa kojeg zaštićeni proizvodi potječu razgovarano je na Radionici o politici kvaliteta hrane koja je, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, održana danas na Ilidži.

web2

Radionica na kojoj su se okupili predstavnici nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, proizvođači i predstavnici ovlaštenih certifikacijskih tijela iskorištena je za razmjenu iskustva u ovoj oblasti sa predstavnicima ministarstava poljoprivrede koja su nadležna za registraciju oznaka u Italiji i Hrvatskoj. Italija je, sa ukupno 293 zaštićena proizvoda, jedan od lidera po broju registrovanih oznaka originalnosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda hrane u Evropskoj uniji. Prema posljednjim službenim podacima, ukupna vrijednost trgovine svih prehrambenih proizvoda sa zaštićenim oznakama na nivou EU iznosi 54,3 milijarde eura.

Bosna i Hercegovina ima pravne preduslove za obradu zahtjeva subjekata u poslovanju sa hranom za registraciju oznake originalnosti i oznake geografskog porijekla hrane. Zainteresovani proizvođači mogu podnijeti odgovarajući zahtjev Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kako bi pokrenuli proces registracije jedne od navedenih oznaka. Nakon završetka procesa registracije oznake u Bosni i Hercegovini moguće je podnijeti i zahtjev za registraciju oznake na nivou EU.

Priprema proizvođačke specifikacije koja je za proizvođače jedan od ključnih koraka u procesu registracije oznaka bila je jedna od tema radionice na kojoj su predstavljeni i konkretni primjeri zaštite prehrambenih proizvoda u zemljama EU registracijom oznaka originalnosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda hrane.

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Fonda Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) u Mostaru su 29. juna 2017. godine predstavljeni rezultati istraživanja kvaliteta soli na tržištu BiH za 2017. godinu koje je provedeno u 16 opština i gradova u Bosni i Hercegovini u periodu maj/juni 2017. godine. Na prezentaciju rezultata istraživanja pozvani su predstavnici nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, inspekcijskih organa, udruženja potrošača i subjekata u poslovanju sa hranom.

Uvodnim govorima prisutnima su se obratili mr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Zlatan Vujanović, ministar trgovine u Vladi Federacije BiH i Ana Riatti, zamjenica predstavnika UNICEF-a u BiH.

Direktor Agencije zahvalio je predstavnicima UNICEF-a u Bosni i Hercegovini na podršci za provedbu istraživanja, te naglasio kako ovo istraživanje kvaliteta soli predstavlja nastavak kontinuiranog rada nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini na pravnom regulisanju, ispitivanju kvalitete soli i prevenciji jod deficitarnih poremećaja. Pozvao je sve prisutne da rezultate istraživanja shvate kao dobru osnovu za nove projekte, što je, u prvom redu, važno zbog zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, jer je to ključni zadatak Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i drugih institucija koje participiraju u sistemu sigurnosti hrane.

 

sol2

Sa rezultatima istraživanja, značajem unosa joda i prevencije jod deficitarnih poremećaja prisutni su upoznati kroz prezentacije predstavnika institucija iz Bosne i Hercegovine i predstavnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

sol3

U sklopu istraživanja kvalitete soli na tržištu BiH za 2017. godinu izvršena je provjera usklađenosti soli na tržištu Bosne i Hercegovine sa Pravilnikom o pružanju informacija potrošačima o hrani, Pravilnikom o soli za ljudsku ishranu i Pravilnikom o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani. Istraživanje je obuhvatilo uzorkovanje i laboratorijske analize 260 uzoraka soli. Cilj je bio prikupljanje podataka o kvalitetu soli koji će poslužiti za izradu strateških dokumenata ili naučno/stručnih studija u formi izvještaja, preporuka, obavijesti ili savjeta. Prikupljeni podaci takođe mogu poslužiti kao osnov za planiranje i provođenje aktivnosti koje će dovesti do postupnog smanjivanja unosa soli kako bi se Bosna i Hercegovina pridružila grupi zemalja koje su prihvatile ciljeve zadane od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Ujedinjenih nacija (UN) o postepenom smanjivanju unosa soli za 30% do 2025. godine.

Detaljnije informacije o istraživanju možete pronaći u Brošuri o istraživanju kvaliteta soli na tržištu Bosne i Hercegovine.

U okviru EFSA Pretpristupnog programa 2015-2017 u prostorijama Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je 21. i 22. juna 2017. godine održan Trening o bazama podataka za procjenu rizika kojem su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Turske, Srbije i Crne Gore. Trening su vodili eksperti iz Španije, Elena Carrasco, Fernando Perez i Arturo Anadón.

Da bi se postigao glavni cilj, odnosno visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi, sve mjere koje se primjenjuju shodno propisima o hrani moraju se zasnivati na procjeni rizika, osim kada to nije primjereno okolnostima ili naravi same mjere.

Procjena rizika je veoma zahtjevan, naučno utemeljen proces, koji zahtjeva multisektorski i multidisciplinaran pristup i evaluaciju dostupnih podataka od strane eksperata iz različitih oblasti – mikrobiologije, epidemiologije, medicine, veterine, hemije, toksikologije, prehrambene tehnologije i drugih.

EFSAtren2

Jedan od preduslova za procjenu rizika su relevantni podaci za koje je, takođe, nužno osigurati kvalitet, usporedivost i obnovljivost kao realnu osnovu svakog naučnog istraživanja. Izgrađen efikasan sistem sigurnosti hrane i hrane za životinje duž cjelokupnog prehrambenog lanca baziran na procjeni rizika koji će osigurati visok nivo zaštite zdravlja i interesa potrošača je vizija Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Kalendar saopćenja

« Maj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba