petak, 23. Februar 2018.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine poziva sve naučnike specijalizirane za oblast sigurnosti hrane da se prijave u bazu eksperata, koja će, između ostalog, biti jedan od izvora podataka za formiranje Naučnog vijeća i Naučnih odbora, tijela Agencije u skladu sa članom 55. i 62. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH,“ broj 50/04). Prijava se vrši elektronskim putem, popunjavanjem obrasca koji je dostupan na zvaničnoj web stranici Agencije (www.fsa.gov.ba)  i prilaganjem biografije i bibliografije kandidata, a navedeni dokumenti dostavljaju se na e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

U skladu sa odredbama člana 53., stav 5. Zakona o hrani, zadaci Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obuhvaćaju i pružanje:

 • naučnih savjeta, te naučne i tehničke pomoći vezano uz ljudsku prehranu u vezi sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, kao i pomoći u komunikaciji vezano uz pitanja prehrane u okviru programa zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini,
 • naučnih mišljenja o drugim pitanjima vezanim uz zdravlje i dobrobit životinja i zdravlje bilja,
 • naučnih mišljenja o proizvodima, uključujući hranu i hranu za životinje vezano uz genetički modificirane organizme.

Prijavom u bazu eksperata i uključivanjem u aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pomoći ćete nam u postizanju našeg cilja – osiguranju visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi.

Obrazac za prijavu možete preuzeti na sljedećem linku:

http://www.fsa.gov.ba/fsa/bs/propisi-i-javne-konsultacije/javne-konsultacije?id=149

Zaštita zdravlja i interesa potrošača primarni je cilj svih aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Propisi o hrani koje Agencija kontinuirano priprema u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, a dosad ih je doneseno i objavljeno oko 140, usmjereni su na zaštitu interesa potrošača i osiguravaju osnov za informisanje potrošača prije izbora prehrambenih proizvoda koje će konzumirati. Cilj ovih propisa je sprečavanje nečestitih ili obmanjujućih postupaka, patvorenja prehrambenih proizvoda i svih drugih postupaka koji mogu dovesti potrošača u zabludu.

Pored toga, Agencija, kao kontakt tačka međunarodnih sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, kao što su RASFF EC i INFOSAN WHO/FAO, u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini kontinuirano i pravovremeno preduzima mjere otklanjanja ili minimiziranja rizika porijeklom iz hrane u slučaju zaprimljenih informacija o zdravstveno neispravnoj hrani na tržištu Bosne i Hercegovine.

U cilju zaštitite zdravlja potrošača u Bosni i Hercegovini kroz utvrđivanje nivoa ostataka pesticida i njihovih metabolita u hrani biljnog porijekla, te provjere usklađenosti sa propisima koji određuju najveće nivoe ostataka (MRL) pesticida, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i ove godine, u saradnji sa nadležnim entitetskim, kantonalnim i inspekcijskim organima Brčko distrikta BiH, planira provesti Program kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini.

Svim potrošačima čestitamo 15.3., Svjetski dan prava potrošača, te im preporučujemo da se, u cilju prevencije oboljenja koja se prenose putem hrane, pri pripremi, rukovanju i čuvanju hrane pridržavaju preporuka nadležnih institucija i da obrate pažnju na sadržaj deklaracije i organoleptička svojstva proizvoda.

Predstavnici  organizacije „Sustainable Food Systems Ireland“ (SFSI), direktor David Butler i projekt menadžer John Rae, posjetili su 10.3.2016. godine  Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, te su održali radni sastanak s mr.sci Džemilom Hajrićem, direktorom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i saradnicima.

Direktor Agencije je upoznao goste iz Republike Irske sa nadležnostima i aktivnostima koje Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kontinuirano preduzima od svog osnivanja u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača, te omogućavanja ravnopravnog položaja bh. proizvođača na domaćem i međunarodnom tržištu. Također je prezentirao projekte koje Agencija provodi u saradnji sa institucijama Europske unije, te partnerskim međunarodnim institucijama u cilju jačanja kapaciteta nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, uključenih u sistem sigurnosti hrane.

Zajednička je ocjena kako Bosna i Hercegovina i Republika Irska, odnosno njihove nadležne institucije, obzirom na decentralizovan sistem sigurnosti hrane imaju  veoma dobru osnovu za saradnju i razmjenu znanja i iskustva u oblasti sigurnosti hrane.

Na osnovu člana 16., stav (4) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, br. 78/12 i 62/15) obavještavamo javnost da je u periodu januar/februar 2016. godine Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine primila tri zahtjeva za stavljanje hrane za životinje koja sadrži genetički modificiranu soju (MON-Ø4Ø32-6) na tržište Bosne i Hercegovine, i to od strane sljedećih preduzeća:

 • Megamarket Kompani d.o.o., Gorice bb, 76100 Brčko,
 • Agro group d.o.o., Ive Andrića 4, 76100 Brčko i
 • Ilić trgovina d.o.o., Svetog Save 67, 75400 Zvornik.

Shodno odredbama člana 16. stav (3) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, Agencija je dostavila na razmatranje Vijeću za GMO  kopiju kompletnih zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Vijeće za GMO, u skladu sa članom 56. Zakona o genetički modificiranim organizmima (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/09) i članom 18. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, daje mišljenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Na osnovu tačke 49. Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, na inicijativu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dana 2.3.2016. godine u Mostaru je održan sastanak Radne grupe za realizaciju zadataka oko izrade finalnog teksta Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje sa operativnim hitnim mjerama.

Na sastanku je prezentovana i zajednički razmotrena radna verzija dokumenta koju je Agencija  za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila u skladu sa odredbama važećih propisa u Bosni i Hercegovini i legislativom EU koja reguliše tu oblast.

U skladu s Akcionim planom za realizaciju prioriteta iz Izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje sa operativnim hitnim mjerama zadužene su nadležne institucije Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, a predviđeni rok za realizaciju aktivnosti je decembar 2016. godine.

Cilj navedenog dokumenta je utvrđivanje mjera koje se bez odgađanja primjenjuju kada se utvrdi da hrana ili hrana za životinje predstavlja ozbiljan rizik za ljude ili životinje, bilo direktno ili putem okoliša, a isti određuje institucije koje će biti uključene, njihova ovlaštenja i dužnosti, te način i postupke razmjene informacija između relevantnih strana. Pravni osnov za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim hitnim mjerama sadržan je u članu 42. Zakona o hrani (''Službeni glasnik BiH'' broj 50/04) i članu 13. Pravilnika o službenim kontrolama koje se sprovode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13).

Konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održana je 27. februara 2016. godine u Mostaru. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 35. sjednici održanoj 16.12.2015. godine donijelo Odluku o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije (“Službeni glasnik BiH”, broj 6/16), kojom su za članove Upravnog odbora imenovani:

 • Ljiljana Lovrić, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine;
 • Ljubomir Kalaba, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine;
 • Seid Uzunović, Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja;
 • Branko Nikolić, Federalno ministarstvo zdravstva;
 • Jelena Đaković - Dević, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske;
 • Edina Sijerčić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
 • Viktor Lasić, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru;
 • Božana Vranješ, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske;
 • Dragana Oklješa, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske;
 • Amra Vučjak, Federalno ministarstvo trgovine;
 • Dušanka Tegeltija, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske;
 • Jozo Veselčić, Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
 • Emir Đedović;
 • Senad Huseinagić i
 • Pavo Radić.

Upravni odbor je za predsjednicu izabrao Dušanku Tegeltiju, predstavnicu Ministarstva trgovine i turizma RS, a za sekretaricu Upravnog odbora, na prijedlog direktora Agencije, imenovana je Amela Isić, stručna saradnica za pravne poslove u Agenciji. Upravni odbor je razmatrao i prihvatio Informaciju o stanju realizacije aktivnosti na izradi pravnih propisa Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao i Izvještaj o provedenom Planu praćenja zdravstvene ispravnosti hrane za 2015. godinu u Bosni i Hercegovini.

Prije priključenja Evropskoj uniji, zemlje u pretpristupnom procesu moraju ispuniti određene uslove. Sigurnost hrane ima veoma značajnu ulogu u pregovorima za članstvo u EU. U okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA fondovi) koji se finansira iz fondova Evropske komisije, Evropski autoritet za sigurnost hrane (EFSA) sarađuje sa pretpristupnim zemljama.

Intenzivna saradnja EFSA-e sa institucijama Bosne i Hercegovine nadležnim za sigurnost hrane uspostavljena je 2009. godine.  Predstavnici nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine učestvovali su na brojnim radionicama o procjeni rizika i treninzima o upravljanju krizama, studijskim putovanjima u zemlje EU i specifičnim sastancima naučne mreže EFSA-e, naučnim kolokvijima i konferencijama.

Cilj novog IPA programa (2015-2017) je izgradnja kapaciteta i jačanje spremnosti nacionalnih autoriteta za mogućnost buduće saradnje sa EFSA-om u svojstvu punopravnih članica EU.

Sljedeća faza saradnje bit će usmjerena na podršku prikupljanju i razmjeni podataka o zoonozama,  antimikrobnoj rezistenciji, bolestima koje se prenose hranom i reziduama veterinarskih lijekova. Cilj zajedničkih projektnih aktivnosti u saradnji sa EFSA-om i naučnom zajednicom EU je jačanje spremnosti struktura u Bosni i Hercegovini za predviđanje i reakciju na postojeće, kao i na predstojeće rizike porijeklom iz hrane.

Link na web stranicu EFSA-e: http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/international

U cilju zaštitite zdravlja potrošača u Bosni i Hercegovini kroz utvrđivanje nivoa rezidua pesticida i njihovih metabolita u hrani biljnog porijekla, te provjere usklađenosti sa propisima koji određuju maksimalne nivoe rezidua (MRL) pesticida, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim entitetskim, kantonalnim i inspekcijskim organima Brčko distrikta BiH, priprema Operativni plan za sprovedbu Programa kontrole rezidua pesticida u i na hrani biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Na zajedničkom sastanku predstavnika Agencije i nadležnih inspekcijskih organa održanom 24. februara 2016. godine u Mostaru razmatrana je radna verzija Programa kontrole rezidua pesticida u i na hrani biljnog porijekla u BiH za 2016. godinu, te je, između ostalog, dogovoreno da će Agencija, nakon prijema i obrade prijedloga i komentara nadležnih inspekcijskih organa, pripremiti finalnu verziju Operativnog plana za sprovedbu Programa kontrole rezidua pesticida u i na hrani biljnog porijekla u BiH za 2016. godinu.

Programom kontrole rezidua pesticida u i na hrani biljnog porijekla u BiH za 2016. godinu planirano je uzorkovanje 139 uzoraka hrane koja će biti ispitivana na ostatke 190 aktivnih materija. Na taj način će se provjeriti pridržavaju li se proizvođači načela dobre poljoprivredne prakse (GAP) i da li se fitofarmaceutska sredstva koriste u skladu sa autorizacijom.

Obavijest o povlačenju i opozivu proizvoda

srijeda, 24 Februar 2016 16:53

Tokom provjere eventualnog prisustva na tržištu Bosne i Hercegovine proizvoda proizvođača „Mars Incorporated“, koji su predmet povlačenja u više zemalja EU i drugih zemalja, a koja je pokrenuta od strane nadležnih inspekcijskih organa entiteta i Brčko distrikta BiH na zahtjev Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine od 23.2.2016. godine, Agencija je kao kontakt tačka Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (DG SANTE EU RASFF) dana 24.2.2016. godine u poslijepodnevnim časovima zaprimila obavijest da je na tržište Bosne i Hercegovine isporučen proizvod ''Snickers Multipack'' LOT: /07-08-16/601A2NLD03, proizvođača ''Mars Nederland B.V.'', Veghel, Holandija.

Sve podatke kojima raspolaže Agencija je po hitnom postupku dostavila na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, kao i nadležnom inspekcijskom organu prema mjestu sjedišta uvoznika proizvoda iz asortimana „Mars Incorporated“ za Bosnu i Hercegovinu.

Potrošačima koji eventualno posjeduju navedeni lot proizvoda preporučujemo da iste ne konzumiraju, te da obavijeste najbliži inspekcijski organ. Molimo da isto preduzmu i u slučaju da na policama u trgovinama primijete navedeni sporni lot proizvoda.

Obavijest se odnosi isključivo na gore naznačeni proizvod i oznaku serije/LOT-a!

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 44. sjednici održanoj 17.2.2016. godine, nakon razmatranja, usvojilo Program rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2016. godinu.

Program rada Agencije za 2016. godinu koncipiran je kao nastavak aktivnosti iz prethodnog perioda s ciljem osiguranja visokog nivoa zaštite zdravlja potrošača u BiH, te omogućavanja nesmetanog funkcioniranja trgovine hranom.

U skladu sa Srednjoročnim planom rada Agencije za period 2016.-2018., Program rada Agencije za 2016. godinu je usklađen sa srednjoročnim ciljem Agencije za navedeni trogodišnji period koji glasi: „Unaprijediti sistem zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja putem uspostavljanja efikasnog sistema sigurnosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne politike u BiH“.

Kako bi se realizirao specifični cilj Agencije u trogodišnjem periodu definisan Srednjoročnim planom rada Agencije 2016.-2018 (Uspostavljanje sistema sigurnosti hrane), Programom rada Agencije za 2016. godinu definisani su sljedeći programi i projekti:

Program 1. Harmoniziranje bh. zakonodavstva o hrani s Acquis communautaire

 • Projekt 1.1. Izrada provedbenih propisa o hrani,
 • Projekt 1.2. Implementacija važećih propisa.

Program 2. Obavljanje naučnih i stručno-tehničkih poslova iz područja sigurnosti hrane baziranih na procjeni rizika

 • Projekt 2.1. Izrada naučnih mišljenja,
 • Projekt 2.2. Obavljanje stručno-tehničkih poslova.

Program 3. Uspostavljanje sistema službenih kontrola baziranih na procjeni rizika

 • Projekt 3.1. RASFF i INFOSAN,
 • Projekt 3.2. Izrada i implementacija monitoring plana,
 • Projekt 3.2. Obuke.

Program 4. Uspostavljanje mehanizma upravljanja kriznim situacijama

 • Projekt 4.1. Izrada Plana hitnih mjera za hranu i hranu za životinje.

Kalendar saopćenja

« Februar 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba