nedjelja, 27. Maj 2018.

Na osnovu saglasnosti i zaključaka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 74. sjednice održane 22. septembra 2016. godine, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će pripremiti svu potrebnu dokumentaciju i podnijeti elektronsku prijavu na javni poziv Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za provođenje istraživanja prehrambenih navika stanovništva.

EFSA je 27. maja 2016. godine raspisala javni poziv za zemlje članice EU koje u posljednjih pet godina nisu provodile ovakvo istraživanje, a po prvi put su mogućnost prijave na javni poziv dobile i neke pretpristupne zemlje i potencijalni kandidati, među kojima je Bosna i Hercegovina.

Ukoliko bude odobreno, istraživanje bi se sprovelo u skladu sa metodologijom EFSA-e o načinu prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama stanovništva određene zemlje ili regiona kako je definisano javnim pozivom. Uniformnost prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama stanovništva je ključna za adekvatnu razmjenu i korištenje podataka između zemalja koje učestvuju u istraživanju i EFSA-e.

U cilju blagovremene pripreme za prijavu na javni poziv, te eventualno sprovođenje istraživanja prehrambenih navika stanovništva danas je u Mostaru, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane BiH, održan sastanak sa predstavnicima entitetskih institucija javnog zdravstva i akademske zajednice u Bosni i Hercegovini na kojem je iskazana podrška učesnika sastanka prijavi na javni poziv EFSA-e, te spremnost za učešće u provođenju istraživanja prehrambenih navika stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Obavijest o povlačenju i opozivu proizvoda

ponedjeljak, 19 Septembar 2016 08:44

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obavještava potrošače o povlačenju i opozivu sa tržišta dodatka prehrani ''organska ječmena trava'' porijeklom iz Njemačke. Putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) primljena je obavijest da je na tržište Bosne i Hercegovine, kao i još 12 zemalja u Evropi, isporučen proizvod za koji je laboratorijskom analizom utvrđeno prisustvo šiga toksin producirajuće E. coli

Naziv proizvoda kao na oznaci: Bio Gerstengraspulver

Naziv brenda: Hanoju

Kategorija: dijetetska hrana, dodatak prehrani

Veletrgovac: HANOJU Deutschland GmbH, Zum Rennplatz 6, Damme 49401, Germany

Oblik: granulirani fini prah

LOT: 2015-0114G/1, najbolje upotrijebiti do 30.06.2017.

Uvoznik u BiH: Mujezin, Gradačačka 1, 71000 Sarajevo, BiH

Utvrđeni rizik: Mikrobiološka kontaminacija E. coli, verotoksin producirajuća E. coli. Izolirani VTEC sojevi posjeduju šigatoksin1 kodirajući gen (stx1) 

Agencija je uputila predmetnu obavijest nadležnim inspekcijskim organima od kojih je zatraženo hitno postupanje, te povratna informacija o rezultatima inspekcijske kontrole.

Potrošačima koji eventualno raspolažu navedenim proizvodom preporučujemo da isti ne konzumiraju, a o dodatnim saznanjima javnost ćemo obavijestiti nakon završetka inspekcijske kontrole i prijema povratne informacije od nadležnih inspekcijskih organa.

 

Slikovni prikaz proizvoda:

EU RASFF BIOG

73. sjednica VM BiH: Donesena tri propisa o hrani

ponedjeljak, 19 Septembar 2016 08:22

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 73. sjednici održanoj 15. septembra 2016. godine donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tržišnim standardima za maslinovo ulje.

U cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača, kao i zaštite interesa proizvođača,  Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kontinuirano prati izmjene zakonodavstva Evropske unije, te u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, priprema i predlaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine propise na donošenje.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu propisuju se izmjene i dopune mikrobioloških kriterija koje mora zadovoljavati hrana, kao i metodologija koju moraju primjenjivati laboratorije pri mikrobiološkom ispitivanju uzoraka hrane. Ovim propisom u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzete su tri Uredbe EU kojima su propisani mikrobiološki kriteriji za klice i pravila uzorkovanja za trupove peradi i svježe meso peradi, histamin u proizvodima ribarstva i salmonelu u trupovima svinja.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani usklađuju se, između ostalog, maksimalno dozvoljene količine kadmija, olova i anorganskog arsena u hrani, tropanskih alkaloida u određenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, te policikličkih aromatskih ugljikovodika u vlaknima kakaa, čipsu od banane, dodacima prehrani, sušenom začinskom bilju i sušenim začinima. Kroz ovaj propis ukupno se preuzima devet Uredbi EU.

Pravilnikom o o izmjenama i dopunama pravilnika o tržišnim standardima za maslinovo ulje usklađuju se tržišni standardi maslinovog ulja od ploda i komine maslina, jer je došlo do izmjene standarda maslinovog ulja koja se stavljaju na tržište radi prodaje krajnjem potrošaču u zemljama okruženja i Evropskoj uniji. U cilju zaštite interesa potrošača prilagođene su granične vrijednosti parametara tržišnih standarda radi ispravne kategorizacije maslinovog ulja u skladu sa novim standardima koje propisuje EU.

Agencija za sigurnost hrane BiH, na osnovu člana 54. Zakona o hrani ('Službeni glasnik BiH', broj 50/04), inicira, priprema i organizuje izradu provedbenih propisa iz ovog zakona, a u cilju zaštite interesa potrošača, omogućavanja potrošačima da izvrše izbor u vezi sa hranom koju konzumiraju i zaštite interesa proizvođača. Proces usklađivanja propisa prije svega doprinosi visokom stepenu zaštite zdravlja potrošača, ali isto tako ima i značajan finansijski efekt na razvoj prehrambene industrije. Usklađivanje propisa je veoma značajno i zbog ispunjavanja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, koje proistječu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što direktno utječe na proces priključenja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Proces usklađivanja zakonodavstva o hrani sa pravnom stečevinom EU (acquis communautaire) podrazumijeva složen i kontinuiran posao u procesu evropskih integracija, budući da se acquis stalno razvija i proširuje, što je, između ostalog, uslovljeno novim naučnim saznanjima o rizicima porijeklom iz hrane.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u proteklom periodu donijelo oko 150 propisa o hrani, koji su postali obavezujući za sve učesnike u sistemu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, a njihovim donošenjem zakonodavstvo o hrani u našoj zemlji je u veoma značajnoj mjeri usklađeno sa zakonodavstvom EU.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 67/16 od 9. septembra 2016. godine objavljen je Pravilnik o stavljanju van snage pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je navedeni pravilnik donijelo na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici održanoj 18. augusta 2016. godine, a jedan od ključnih zagovornika donošenja istoga bila je Grupacija proizvođača bezalkoholnih pića i voda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Donošenjem propisa kojima je u međuvremenu uređena upotreba aditiva i zaslađivača, maksimalno dozvoljene količine za određene kontaminante u hrani, te pružanje informacija potrošačima o hrani, prevaziđeni su zahtjevi Pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima („Službeni glasnik BiH“, br. 85/08, 54/11 i 62/14), što je omogućilo stavljanje van snage istog.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u skladu sa iskazanim potrebama, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 104/14), ovim Javnim pozivom pozivaju se svi zainteresovani ponuđači da dostave ponudu za usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini, na području sljedećih gradova: Sarajevo, Banja Luka i Brčko.

Tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.

U Službenom listu Evropske unije objavljena je „Obavijest Komisije o implementaciji sistema upravljanja sigurnošću hrane kojima su obuhvaćeni preduslovni programi (prerequisite programs, PRP) i postupci koji se zasnivaju na principima HACCP-a, uključujući olakšavanje/fleksibilnost implementacije u određenim preduzećima u prehrambenom sektoru.“

Svi subjekti u poslovanju sa hranom, od primarnih proizvođača do trgovaca na malo moraju se pridržavati dobre higijenske prakse, koja je sastavni dio tzv. preduslovnih programa, te izuzev primarnih proizvođača, moraju zasnivati procedure na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP). To je osnov za sisteme upravljanja sigurnošću hrane.

Svrha navedenog dokumenta je olakšati i uskladiti implementaciju zahtjeva Evropske unije o  postupcima koji se zasnivaju na HACCP-u davanjem praktičnih smjernica o:

  • povezanosti između preduslovnih programa i postupaka koji se zasnivaju na HACCP-u unutar Sistema upravljanja sigurnošću hrane (Food Safety Managament System, FSMS),
  • implementaciji preduslovnih programa,
  • implementaciji (klasičnih) postupaka koji se zasnivaju na HACCP-u,
  • fleksibilnosti koja je zakonodavstvom EU-a predviđena za određene prehrambene objekte u pogledu implementacije PRP  i postupaka koji se zasnivaju na HACCP.

S obzirom na to da je riječ o općem dokumentu, on je uglavnom namijenjen nadležnim organima kako bi se postiglo jednako razumijevanje pravnih zahtjeva. Pomoći će i subjektima u poslovanju sa hranom u implementaciji zahtjeva EU nakon utvrđivanja posebnih prilagodbi i ne dovodeći u pitanje njihovu primarnu odgovornost u oblasti sigurnosti hrane.

Obavijest Europske komisije o implementaciji sistema upravljanja sigurnošću hrane kojim su obuhvaćeni preduslovni programi (PRP) i postupci koji se zasnivaju na principima HACCP, uključujući olakšavanje/fleksibilnost implementacije u određenim preduzećima u prehrambenom sektoru dostupna je na sljedećem linku:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:278:FULL&from=EN

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 68. sjednici održanoj 18. augusta 2016. godine, donijelo Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o neželjenim supstancama u hrani za životinje i Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima.

Izmjenama i dopunom Pravilnika o neželjenim supstancama u hrani za životinje mijenjaju se i dopunjuju maksimalno dozvoljene količine neželjenih supstanci u hrani za životinje u skladu sa propisima EU koji uređuju predmetnu oblast. Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima donesen je na zahtjev proizvođača, zbog toga što su donošenjem drugih propisa o hrani u Bosni i Hercegovini prevaziđeni zahtjevi Pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima („Službeni glasnik BiH“, br. 85/08, 54/11 i 62/14), te je opravdano i prioritetno stavljanje van snage istog.

Na 68. sjednici Vijeća ministara BiH, na prijedlog Agencije, takođe je razmotrena i usvojena Informacija o načinu rješavanja područja zaštite prehrambenih proizvoda oznakama originalnosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda hrane u Bosni i Hercegovini u cilju osiguravanja funkcionalnosti sistema. U skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH,  Agencija će po hitnoj proceduri pripremiti i dostaviti Vijeću ministara BiH na razmatranje izmjene i dopune Pravilnika o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane i Pravilnika o oznakama tradicionalnog ugleda hrane, radi potpunog usklađivanja istih sa Uredbom EU 1151/2012 o sistemima kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene prozvode, kao i prateće odluke koje su potrebne za implementaciju navedenih propisa.

Vijeće ministara je, takođe na prijedlog Agencije, na 68. sjednici razmotrilo i usvojilo Izvještaj o stanju u oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, Odluku o jednokratnoj naknadi za rad Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini, te Informaciju o poduzetim aktivnostima Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na realizaciji zaključka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 21. sjednice održane 2.9.2015. godine.

Na istoj sjednici Vijeća ministara, na prijedlog Vijeća za GMO, usvojen je Izvještaj o radu Vijeća za genetički modificirane organizme za period  1.1. – 31.12.2015. godine sa zaključcima kojima se zadužuje Vijeće za GMO da pruži svu neophodnu naučnu i stručnu pomoć nadležnim organima BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH u vezi sa implementacijom zakonskih i podzakonskih propisa i daljeg jačanja službenih kontrola u oblasti GMO. Agencija za sigurnost hrane BiH obavezuje se da, u svojstvu centralnog nadležnog tijela za GMO, nastavi aktivnu koordinaciju sa nadležnim organima BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, radi daljnjeg jačanja sistema u oblasti genetički modificiranih organizama.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je, na zahtjev Evropske komisije, pripremila naučnu izjavu i hitni savjet o bolesti kvrgave kože (LSD), a ove aktivnosti uslijedile su nakon brzog širenja bolesti u Grčkoj i Bugarskoj, te drugim zemljama Balkana.

Vakcinacija goveda je, prema mišljenju eksperata EFSA-e, najefektivnija opcija za kontrolu širenja bolesti kvrgave kože. To je jedan od glavnih zaključaka naučne izjave o učinkovitosti različitih opcija kontrole širenja ove bolesti koja uzrokuje velike ekonomske štete.  Bolest kvrgave kože je virusno oboljenje goveda, a prenosi se putem insekata koji se hrane krvlju, poput određenih vrsta muha i komaraca ili krpelja.

Prema tvrdnjama eksperata EFSA-e, kada se vakcinacija provede na adekvatan način, parcijalno uništavanje zaraženih životinja je jednako efektivno u eradikaciji bolesti, kao i metoda uništavanja cijelog stada, kako je trenutno propisano zakonodavstvom EU. Naglašeno je da je vakcinacija najefektivnija ako se sprovede prije pojave virusa u regionu ili u zemlji. Eksperti preporučuju da se vakcinacija sprovodi na uniforman način u zahvaćenim područjima.

EFSA je koristila matematički model simulacije širenja bolesti u skladu sa različitim mjerama kontrole koje se mogu sprovoditi. Bolest kvrgave kože je prisutna u mnogim zemljama Afrike. Od 2012. godine, širi se sa Srednjeg istoka na Jugoistočnu Evropu. Rizik od daljeg širenja bolesti je visok.

Obavijest EFSA-e dostupna je putem linka: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160809

Hitni savjet EFSA-e o bolesti kvrgave kože u cijelosti se može preuzeti ovdje.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima započela je povlačenje i opoziv sa tržišta proizvoda „Fruchtcocktail mit Maracujasaft, leicht gezuckert”, pakovan u limenci od 425 grama, broj lota: CFCL01BP 2108 bzw. GFCPB 21517330715, sa oznakom „najbolje upotrijebiti do: 31/12/2018“, a prodaje se pod robnom markom „iska Qualität”.

Radi se o voćnom koktelu za koji je laboratorijskim analizama u Kasselu, Njemačka, utvrđeno da sadrži genetski modificiranu papaju, koja nije odobrena za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine, kao ni Evropske unije. Proizvod je u Bosnu i Hercegovinu uvezen iz Njemačke, a zemlja porijekla je Tajland.

Navedene aktivnosti provode se na osnovu obavijesti koju je Agencija dobila kao kontakt tačka Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF).

Prema raspoloživim informacijama, proizvod ne predstavlja rizik po zdravlje potrošača. Međutim, obzirom da nema odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine, preporučujemo potrošačima koji su eventualno u posjedu istoga da proizvod vrate subjektu u poslovanju sa hranom kod kojega su ga kupili, te da iskoriste zakonsko pravo na naknadu za povrat proizvoda.

Nakon prijema povratne informacije od nadležnih inspekcijskih organa Agencija će obavijestiti potrošače o rezultatima navedenih aktivnosti.

U periodu od 18.- 22. jula 2016. godine u Mostaru je održana ekspertska misija na temu “Procjena rizika u oblasti sigurnosti hrane“, koju su koristeći Instrument tehničke pomoći i razmjene informacija (TAIEX) organizovali Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Generalna direkcija za proširenje Evropske komisije.

Službenici Agencije su sa predstavnicima Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Grčke agencije za sigurnost hrane (EFET) razmotrili trenutno stanje u oblasti procjene rizika porijeklom iz hrane u Bosni i Hercegovini, te mogućnosti za unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane. Metodologija procjene rizika, prikupljanje i analiza podataka, te komunikacija rizika bile su u fokusu ekspertske misije.

Da bi se postigao glavni cilj, odnosno visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi, mjere koje se primjenjuju shodno propisima o hrani zasnivaju se na procjeni rizika, osim kada to nije primjereno okolnostima ili naravi same mjere. Procjena rizika zasniva se na dostupnim naučnim dokazima i vrši se na nezavisan, objektivan i transparentan način.

Vijest o ekspertskoj misiji objavljena je i na zvaničnoj web stranici EFSA-e i dostupna je putem sljedećeg linka: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160725

Kalendar saopćenja

« Maj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba