Subota, 23. Mart 2019.

Bakterija Salmonella Poona uzročnik je 32 potvrđena slučaja oboljenja djece u Francuskoj, Belgiji i Luksemburgu koja su prijavljena u periodu od augusta 2018. do februara 2019. godine. U zajedničkom izvještaju koji su tim povodom objavili Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) navedena oboljenja povezuju se sa konzumacijom formule za dojenčad na bazi riže koja je proizvedena u Španiji, a na tržište stavljena od strane kompanije iz Francuske.

Prema podacima EFSA-e i ECDC-a, ovi proizvodi distribuirani su kroz veleprodajni lanac i putem interneta u zemlje EU, EFTA-e i druge zemlje. U zemljama u koje su distribuirani proizvodi koji se povezuju sa oboljenjima izdana su javna upozorenja i proveden je opoziv proizvoda, što bi, po mišljenju stručnjaka, trebalo smanjiti rizik od novih infekcija.

Sve dosad provedene analize uzoraka koji pripadaju spornim šaržama proizvoda iz tvornice u Španiji bile su negativne na prisutnost bakterije Salmonella Poona. Prema procjeni EFSA-e i ECDC-a, razlog može biti činjenica da se Salmonella u suhim proizvodima u pravilu teško detektira, a što zahtijeva primjenu metoda uzorkovanja i analiza sa visokim stupnjem osjetljivosti.

Izvještaj EFSA-e i ECDC-a dostupan je na sljedećem linku: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1594

Smjernice namijenjene subjektima u poslovanju s hranom i nadležnim institucijama u sistemu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini predstavljene su 22. februara 2019. godine u Sarajevu. Smjernice je pripremila Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz podršku projekta USAID/Sweden FARMA II i Češke razvojne agencije.

„Ovi dokumenti predstavljaju jedan vid podrške Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine subjektima u poslovanju s hranom i nadležnim institucijama u implementaciji propisa o hrani čime se štiti zdravlje i interes potrošača u Bosni i Hercegovini i podržava poslovanje i razvoj prehrambenog sektora u našoj zemlji“, naglasio je u svom obraćanju učesnicima prezentacije smjernica dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Osim direktora Agencije, učesnicima prezentacije obratili su se Andrew Boegel, direktor Odjeljenja za ekonomski razvoj USAID BiH, Jana Zelingerova, konzul i šef Odjeljenja za razvoj u Ambasadi Republike Češke u Bosni i Hercegovini, Tijana Muhamedagić, sekretar Asocijacije za prehrambenu industriju u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine te mr.sci Dragan Brenjo, zamjenik direktora Agencije za sigurnost hrane BiH koji je prezentovao smjernice.

 DSC 0308

DSC 0312

DSC 0314

DSC 0320

DSC 0322

Među pet predstavljenih dokumenata dva su namijenjena za primjenu u sektoru peradarstva u Bosni i Hercegovini koji se priprema za izvoz pilećeg mesa na tržište Evropske unije. „Tehničke smjernice i uputstva za uzorkovanje za kriterij higijene procesa za Campylobacter u trupovima brojlera“ pružaju subjektima u poslovanju s hranom u ovom sektoru praktična uputstva o načinu i učestalosti uzorkovanja i laboratorijskog ispitivanja pilećeg mesa na Campylobacter spp. Također su predstavljene „Smjernice za dobru higijensku praksu i primjenu principa HACCP-a u peradarskim klaonicama i rasjekaonicama“ koje olakšavaju razvoj sistema upravljanja sigurnošću hrane (FSMS) kroz primjenu procedura zasnovanih na HACCP-u.

„Smjernice za interpretaciju rezultata ispitivanja kvaliteta meda“ predstavljaju nastavak aktivnosti Agencije na unaprjeđenju kvaliteta meda u Bosni i Hercegovini, a za široku upotrebu u prehrambenoj industriji namijenjene su „Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima“. Kako bi se uspostavio standardni postupak i olakšalo provođenje Višegodišnjeg programa kontrole ostataka pesticida u Bosni i Hercegovini pripremljene su „Smjernice za uzorkovanje hrane u svrhu provođenja Višegodišnjeg programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla“ koje su namijenjene nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini.

DSC 0329

Učesnicima prezentacije uručene su smjernice u printanoj formi, a ovi dokumenti dostupni su i u elektronskoj formi na zvaničnoj web stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 165. sjednici održanoj 30. januara 2019. godine donijelo Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sirovom mlijeku i Pravilnik o dopuni Pravilnika o proizvodima od mlijeka i starter kulturama.

Izmjene i dopune navedenih propisa bile su potrebne kako bi se otklonile poteškoće s kojima su se, uslijed različitog tumačenja propisa, suočavali pojedini subjekti u poslovanju s hranom pri izvozu mlijeka iz Bosne i Hercegovine.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sirovom mlijeku usklađen je s odredbom Uredbe (EU) br. 1308/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 17. decembra 2013. godine u dijelu koji propisuje da konzumno mlijeko ima tačku smrzavanja približno jednaku prosječnoj tački smrzavanja sirovog mlijeka zabilježenu u području porijekla prikupljenog konzumnog mlijeka. Ovom izmjenom Pravilnika o sirovom mlijeku propisano je da tačka smrzavanja sirovog mlijeka nije viša od -0,517 °C.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o proizvodima od mlijeka i starter kulturama usklađen je s Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o sirovom mlijeku u dijelu koji propisuje da „prilikom stavljanja na tržište konzumnog mlijeka proizvedenog od sirovog mlijeka otkupljenog na području Bosne i Hercegovine, tačka smrzavanja ne smije biti viša od 2% od tačke smrzavanja sirovog mlijeka koja iznosi -0,517 °C.“

Navedeni propisi će, nakon objave u „Službenom glasniku BiH“, biti dostupni putem zvanične web stranice Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 164. sjednici održanoj 22. januara 2019. godine donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla propisuju se maksimalno dozvoljene količine pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla i usklađuju sa maksimalnim vrijednostima propisanim u Evropskoj uniji.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 164. sjednici donijelo i Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda, čime su prihvaćene inicijative subjekata u poslovanju sa hranom i nadležnih organa. Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda je nacionalni propis te kao takav nije bio predmet usklađivanja sa zakonodavstvom EU.

Navedeni propisi će, nakon objave u “Službenom glasniku BiH”, biti dostupni i na web stranici Agencije.

Uz podršku projekta USAID/Sweden FARMA II pripremljene su „Tehničke smjernice i uputstva za uzorkovanje za kriterij higijene procesa za Campylobacter u trupovima brojlera koje su namijenjene za primjenu u objektima za klanje peradi odobrenim od nadležnih organa u skladu sa članom 7. Pravilnika o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 4/13).

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je nakon donošenja niza naučnih mišljenja koja tretiraju ovu tematiku predložila uvođenje kriterija higijene procesa za Campylobacter u trupovima peradi.

Evropska komisija analizirala je troškove i koristi u pogledu utvrđivanja određenih kontrolnih mjera za smanjenje učestalosti Campylobacter u mesu pilića u različitim dijelovima prehrambenog lanca. Glavni zaključak analize je da bi se utvrđivanjem kriterija higijene procesa osigurala vrlo dobra ravnoteža između smanjenja kampilobakterioze kod ljudi uzrokovane konzumiranjem mesa peradi i ekonomskih posljedica primjene tog kriterija.

U svrhu kontrole Campylobacter u prehrambenom lancu u Bosni i Hercegovini, svi podaci vezani uz ispitivanje peradi na ovu bakteriju, dobijeni iz kriterija higijene procesa, trebaju biti dostavljeni Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Podaci prikupljeni na mjesečnom nivou, zajedno sa odgovarajućim informacijama o prehrambenom lancu, doprinijeli bi efikasnom praćenju i procjeni rizika, te formiranju baze podataka na nivou Bosne i Hercegovine za Campylobacter u mesu peradi.

Ovi podaci omogućili bi analizu trendova i ocjenu uspjeha interventnih mjera, te bi olakšali nadzor nad ispitivanjima u privatnim laboratorijima i nad pouzdanošću podataka. Podaci bi bili dostupni drugim nadležnim organima, u skladu sa zahtjevima iz njihove nadležnosti.

Dokument je dostupan na sljedećem linku.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je na 73. zasjedanju održanom 20. decembra 2018. godine rezoluciju kojom se proglašava Svjetski dan sigurnosti hrane. Počevši od 2019. godine, 7. juna će svake godine biti dan posvećen promociji značaja sigurnosti hrane.

Uspostavljanjem Svjetskog dana sigurnosti hrane Ujedinjene nacije žele usmjeriti globalnu pažnju na utjecaj nesigurne hrane na zdravlje ljudi potkrepljujući to sljedećim podacima:

  • više od 200 različitih bolesti prenosi se putem hrane,
  • jedan od 10 ljudi obolijeva od nesigurne hrane svake godine, a oko 420.000 ljudi umire, od čega je 125.000 djece mlađe od pet godina;
  • širenje prijetnji kao što je antimikrobna rezistencija.

Nesigurna hrana predstavlja prijetnju ljudskom zdravlju i ekonomiji te pogađa osjetljive i marginalizirane skupine stanovništva, pogotovo žene i djecu, stanovnike područja zahvaćenih sukobima i migrante. Također nanosi štetu trgovini i dovodi do bacanja hrane što se ne može tolerirati obzirom da veliki broj ljudi istovremeno pati od gladi.

Svjetski dan sigurnosti hrane trebao bi potaknuti na zaustavljanje bolesti koje se prenose putem hrane od kojih na godišnjem nivou obolijeva oko 600 miliona ljudi u svijetu.

TAIEX Radionica o implementaciji „higijenskog paketa“ na kojoj su učestvovali službenici nadležnih institucija u sistemu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini održana je 18. i 19. decembra 2018. godine u Mostaru.

Eksperti iz Austrije i Španije upoznali su predstavnike nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini s odredbama „higijenskog paketa“ i najboljim praksama EU koje se odnose na zahtjeve za implementaciju Sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points) i fleksibilnost njegove primjene u subjektima s malim obimom proizvodnje.

Pravilnikom o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 4/13) subjektima u poslovanju s hranom propisana je obaveza uspostavljanja, implementacije i održavanja stalnog postupka ili postupaka zasnovanih na principima HACCP. Ovaj koncept omogućava da se postupak baziran na HACCP principima primjeni sa fleksibilnošću kako bi se osigurala primjena u svim situacijama, uključujući i subjekte s malim obimom proizvodnje.

Na Radionici su također predstavljeni zahtjevi za implementaciju Sistema upravljanja sigurnošću hrane (Food Safety Management System, FSMS) čiji je cilj osigurati sigurnost hrane shodno važećem zakonodavstvu.

Rad.hp2

Rad.hp3

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizovala je ovu radionicu uz podršku Evropske komisije u okviru TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) Instrumenta koji služi za tehničku podršku i razmjenu informacija, odnosno za pružanje kratkoročne tehničke pomoći novim državama članicama te zemljama u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblastima preuzimanja zakonodavstva EU i njegove implementacije.

Dnevni red radionice i održane prezentacije možete pogledati i preuzeti na linku:

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/library/detail/67766

U „Službenom glasniku BiH“, broj 90/18 od 18. decembra 2018. godine objavljen je Pravilnik o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode koji je donesen na 157. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 7. novembra 2018. godine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Cilj ovog Pravilnika je osigurati pošteno tržišno natjecanje za proizvođače prehrambenih proizvoda sa značajkama i obilježjima proizvoda s dodanom vrijednošću, omogućiti potrošačima dostupnost pouzdanih informacija vezanih uz takve proizvode, poštivanje prava intelektualnog vlasništva te cjelovitost unutarnjeg tržišta u smislu da proizvođači prehrambenih proizvoda obavještavaju kupce i potrošače o obilježjima i svojstvima proizvodnje i tih proizvoda.

Pravilnikom se propisuju postupak zaštite oznaka porijekla i zaštite oznaka geografskog porijekla te postupak zaštite oznake garantirano tradicionalnih specijaliteta prehrambenih proizvoda na području Bosne i Hercegovine, kao i postupak podnošenja zahtjeva za registraciju i podnošenje prigovora za oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda na nivou Evropske unije.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe:

  • Pravilnik o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 27/10) i
  • Pravilnik o tradicionalnom ugledu hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 27/10).

Donošenjem navedenog Pravilnika realizirana je preporuka Evropske komisije s Drugog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo EU-BiH.

Pravilnik je dostupan na sljedećem linku.

Kako bi se unaprijedila implementacija Pravilnika o prehrambenim aditivima („Službeni glasnik BiH“, broj 33/18), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u okviru projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane Bosne i Hercegovine“ pripremila „Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima“. Smjernice su primarno namijenjene subjektima u poslovanju s hranom, ali mogu biti od pomoći i nadležnim institucijama u tumačenju Pravilnika o prehrambenim aditivima.

Smjernice sadrže listu prehrambenih aditiva dozvoljenih za upotrebu u hrani i uslove njihove upotrebe u skladu s Aneksom II. Pravilnika. Aditivi za hranu navedeni su na osnovu kategorija hrane u koju se mogu dodavati (npr. riba i riblji proizvodi, voće i povrće, mliječni proizvodi, konditorski proizvodi ...).

Lista omogućuje jednostavno identificiranje aditiva dozvoljenih za upotrebu u određenim prehrambenim proizvodima, čime se osigurava veća transparentnost, pravilnija i, samim time, sigurnija upotreba prehrambenih aditiva.

Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima dostupne su na sljedećem linku.

Javni poziv za prijavu tijela za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode za zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta
U „Službenom glasniku BiH“, broj 90/18, objavljen je Pravilnik o sistemima kvalitete za prehrambene proizvode, kojim se propisuje postupak zaštite oznaka porijekla i zaštite oznaka geografskog porijekla te postupak zaštite oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i postupak za podnošenje zahtjeva za registraciju i podnošenje prigovora za oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda na nivou Evropske unije.
U skladu sa članom 42. stav (1) Pravilnika o sistemima kvalitete za prehrambene proizvode, za zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta koje označavaju proizvode, provjeru usaglašenosti sa specifikacijom provodi jedno ili više kontrolnih tijela koja djeluju kao tijela za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode ovlaštena od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Svi subjekti koji su zainteresovani za ovlaštivanje kao kontrolna tijela za ocjenjivanje usaglašenost za proizvode za zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta, mogu se javiti na ovaj Javni poziv i Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Dokument o akreditaciji od Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine ili drugog međunarodnog tijela ovlaštenog za akreditaciju prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17065.
  • Dokumenta kojima dokazujete odgovarajuće garancije objektivnosti i nepristrasnosti te dokumenta da ima na raspolaganju osposobljene stručnjake i resurse potrebne za obavljanje potvrđivanja usaglašenosti sa specifikacijom.
  • Tijela za ocjenjivanje usaglašenosti iz drugih država moraju dostaviti dokaze na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini da su akreditirana i ovlaštena za potvrđivanje usaglašenosti sa specifikacijom proizvoda i pisanu izjavu da će svi postupci i vođenje dokumentacije biti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Navedene dokumente, potrebno je dostavit u Agenciju, u zatvorenoj koverti putem pošte. Kontakt osoba po navedenom javnom pozivu je Amela Isić, šef Odsjeka za pravne poslove (telefon 036/336-950, e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.), te vas molimo da imenovanu kontaktirate u slučaju bilo kakvih pitanja. Ovaj javni poziv je stalno otvoren za prijavu zainteresovanih subjekata.
Po podnošenju kompletne dokumentacije, Agencija priprema Odluku o ovlaštivanju jednog ili više kontrolnih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, koja se dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na donošenje.
Listu ovlaštenih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, Agencija objavljuje u „Službenom glasniku BiH“, i na svojoj web stranici www.fsa.gov.ba.

Kalendar saopćenja

« Mart 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba