Srijeda, 12. Decembar 2018.

U okviru praktične nastave, studenti Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, zajedno s prof.dr Jasminom Aliman, posjetili su 10. decembra 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kako bi se upoznali s nadležnostima i najznačajnijim aktivnostima ove institucije.

Mr.sci Dragan Brenjo, zamjenik direktora Agencije za sigurnost hrane BiH, održao je tim povodom predavanje na temu „Sistemi kvaliteta i označavanje hrane“ u čijem je fokusu bila zaštita prehrambenih proizvoda s karakteristikama i obilježjima proizvoda s dodanom vrijednosti.

U okviru predavanja studenti su upoznati s nadležnostima Agencije za iniciranje i izradu propisa o oznakama porijekla, geografskog porijekla i "garantovano tradicionalni specijalitet". Takođe je govorio o prehrambenim proizvodima u Bosni i Hercegovini s posebnim karakteristikama i obilježjima koji imaju veliki potencijal za stjecanje oznaka porijekla i geografskog porijekla.

Agromf2

Dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine prisustvovao je ceremoniji potpisivanja Sporazuma o međunarodnoj saradnji između Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Istraživačkog instituta veterinarstva u Lanzhouu pri Kineskoj akademiji poljoprivrednih nauka.

Sporazum su 7. decembra 2018. godine u Sarajevu potpisali prof. dr. Nihad Fejzić, dekan Veterinarskog fakulteta i Hong Yin, generalni direktor Istraživačkog instituta veterinarstva u Lanzhouu. Sporazumom je predviđena saradnja navedenih institucija koja će biti realizirana kroz promociju razmjene znanja i stručnosti, projekte od zajedničkog interesa u oblasti kontrole bolesti zaraze i sigurnosti hrane, razmjenu osoblja i istraživača, razvoj zajedničkih obrazovnih i istraživačkih aktivnosti, učešće na naučnim skupovima, radionicama sa zajedničkim istraživačkim rezultatima te podršku međunarodnoj trgovini životinja i njihovih proizvoda.

U okviru djelokruga i namjere programa 16+1 između Kine i 16 zemalja Srednje i Istočne Evrope u Bosni i Hercegovini će se uspostaviti centar za veterinarsko istraživanje s posebnim fokusom na sljedeće oblasti: infektivne bolesti, One Health program, sigurnost hrane, dobrobit životinja i antimikrobna rezistencija.

Potpisivanju Sporazuma također su prisustvovali predstavnici Ambasade Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini predvođeni Nj. E. Chen Bo, ambasadoricom NR Kine u Bosni i Hercegovini te predstavnici Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 84/18 od 30. novembra 2018. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Detaljnije informacije o zakonodavstvu Evropske unije s kojim je navedeni propis usklađivan možete pronaći u tekstu na sljedećem linku.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 84/18) možete preuzeti ovdje.

Uz podršku projekta USAID/Sweden FARMA II, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila je i objavila Smjernice za interpretaciju rezultata ispitivanja kvaliteta meda.

Smjernice predstavljaju doprinos Agencije unaprjeđenju kvalitete meda u Bosni i Hercegovini, a njihovoj izradi prethodilo je više aktivnosti među kojima izdvajamo izradu i ažuriranje propisa o kvalitetu meda i metodama za kontrolu meda te implementaciju Monitoringa kvaliteta meda na tržištu BiH za 2017. godinu.

Kvalitetna interpretacija dobivenih rezultata monitoringa dat će bolji uvid u pravo stanje na tržištu meda. Preduslov za to je dobra saradnja i odgovarajuća sprega između inspekcijskih organa (provođenje redovnog nadzora na i oko pčelinjaka, kao i u maloprodaji), laboratorija (edukacije, uvođenje novih metoda) i Agencije koja u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine donosi planove praćenja – monitoringa hrane.

Smjernice za interpretaciju rezultata ispitivanja kvaliteta meda u poglavlju „Interpretacija rezultata ispitivanja kvaliteta meda“ obrađuju ključne parametre za organoleptička i fizikalno-hemijska ispitivanja kvaliteta meda. Također sadrže listu zakonskih propisa relevantnih za njihovu primjenu te informacije o uzorkovanju meda i analitičkim metodama za ispitivanje uzoraka.

Praćenje kvaliteta meda važan je alat za zaštitu i uređivanje tržišta meda u Bosni i Hercegovini, a klasifikacija kvaliteta meda putem fizikalno-hemijske analize može biti od velikog značaja. Koristeći preporučenu i ciljanu analizu parametara kvaliteta meda, rezultati mogu pomoći u određivanju je li proizvod definisan unutar propisanih granica kvaliteta, a također mogu pomoći u određivanju i kategorizaciji samog meda zavisno o njegovom geografskom i botaničkom porijeklu.

Kontrolisanje i uklanjanje nepravilno deklarisanog ili patvorenog (falsifikovanog) meda sa tržišta doprinijet će jačanju konkurentnosti bh. pčelara i zaštiti zdravlja potrošača, a  isto tako znatno će doprinijeti jačanju povjerenja potrošača u bosanskohercegovački med.

Smjernice za interpretaciju rezultata ispitivanja kvaliteta meda dostupne su na sljedećem linku.

Dani berbe maslina 2018.

Utorak, 04 Decembar 2018 09:23

Službeni panel Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja u svrhu službene kontrole proveo je tokom novembra 2018. godine ocjenjivanje 56 uzoraka maslinovog ulja. Panel je ocjenjivanim uzorcima maslinovog ulja, u skladu sa postavljenim kriterijima, dodijelio 16 zlatnih, 37 srebrenih i tri brončane plakete. Plakete su proizvođačima uručene na radionici održanoj 30.novembra 2018. godine u Mostaru u okviru manifestacije Dani berbe maslina 2018.

Službeni panel Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za organoleptičku analizu djevičanskog maslinovog ulja u svrhu službene kontrole imenovan je rješenjem koje je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo na 103. sjednici održanoj 30. maja 2017. godine na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Imenovanje službenog panela jedna je od aktivnosti koju je Agencija provela nakon izrade i donošenja seta propisa kojim su definisani tržišni standardi za maslinovo ulje, metode analize maslinovog ulja te postupak ovlašćivanja panela. Konačni cilj aktivnosti Agencije u ovom segmentu rada je zaštita interesa potrošača i proizvođača maslinovog ulja u Bosni i Hercegovini.

U okviru radionice koju je Federalni agromediteranski zavod Mostar organizirao povodom Dana berbe masline 2018. predstavljen je "Pregled maslinarstva Hercegovine od 2008. - 2018. godine". Proizvođači maslinovog ulja su također informisani o projektu „Aristoil“ čiji je glavni cilj osiguranje potencijala za povećanje tržišne vrijednosti maslinovog ulja na području Mediterana. Uime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine radionici je prisustvovao Mirko Musa, stručni savjetnik.  

Studenti Agromediteranskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, smjer „Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi“, predvođeni doc. dr Vedranom Komlen i doc. dr Aidom Šukalić, posjetili su 8. novembra 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Uime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine studentima je dobrodošlicu poželio mr.sci Drago Sando, pomoćnik direktora u Sektoru za upravljanje rizicima, GMO, hranu za životinje, certifikaciju i označavanje hrane.

Nakon uvodnog obraćanja, mr.sci Zehra Gilić, šef Odsjeka za upravljanje rizicima, hitnim slučajevima i sljedivost, održala je predavanje o temi „RASSF i INFOSAN mreža“ kojim su studenti upoznati sa načinom funkcionisanja Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASSF) i Međunarodne mreže autoriteta za sigurnost hrane (INFOSAN) te ulozi Agencije kao kontakt tačke ovih međunarodnih sistema obavještavanja za Bosnu i Hercegovinu.

st2

Ivana Zovko, stručni saradnik u Odsjeku za naučnu saradnju i opasnosti u hrani, održala je predavanje o reziduama pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla kojim su obuhvaćeni pravni okvir u ovoj oblasti, rezultati godišnjih monitoringa rezidua pesticida u i na proizvodima biljnog porijekla koje Agencija provodi u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini, te način izvještavanja Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA). 

studenti3

studenti1

Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru jedan je od 20 fakulteta u Bosni i Hercegovini s kojima Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine ima potpisan Sporazum o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji.

 

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 157. sjednici održanoj 7. novembra 2018. godine donijelo Pravilnik o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode.

Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode utvrđuje se sistem kvaliteta za prehrambene proizvode, koji služi kao osnova za označavanje, te prema potrebi, zaštitu naziva i izraza, koji se posebno navode ili opisuju proizvod sa karakteristikama proizvoda sa dodanom vrijednosti i/ili svojstvima sa dodanom vrijednosti koje su posljedica metoda prerade koje se koriste prilikom njihove proizvodnje, ili mjesta njihove proizvodnje ili promocije.

Svrha ovog Pravilnika je osiguranje poštenog tržišnog natjecanja za proizvođače prehrambenih proizvoda sa karakteristikama i obilježjima proizvoda sa dodanom vrijednosti te omogućavanje dostupnosti pouzdanih informacija potrošačima vezanih za takve proizvode. Pored toga, ovaj propis daje pravne pretpostavke za poštivanje prava intelektualnog vlasništva za prehrambene proizvode koji su zaštićeni u skladu s istim.

Stupanjem na snagu Pravilnika o sistemima kvalitete za prehrambene proizvode bit će stavljeni van snage Pravilnik o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 27/10) i Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 27/10).

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 156. sjednici održanoj 5. novembra 2018. godine donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani, koji je u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH pripremila i predložila Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Kroz izmjene i dopune navedenog propisa u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzete su odredbe iz sljedećih Uredbi Europske komisije:

  • Uredba Komisije (EU) 2017/1237 оd 7. jula 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu maksimalno dozvoljene količine cijanovodične kiseline u neprerađenim cijelim, mrvljenim, mljevenim, gnječenim i sjeckanim jezgrama marelice stavljenim na tržište za krajnjeg potrošača;
  • Uredba Komisije (EU) 2015/1137 od 13. jula 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu maksimalno dozvoljene količine ohratoksina A u začinima Capsicum spp.

Cilj Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani je osiguranje visokog stepena zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Donošenju Uredbe Komisije (EU) 2017/1237 od strane Evropske komisije prethodilo je Naučno mišljenje o akutnim zdravstvenim rizicima povezanim sa prisutnošću cijanogeničnih glikozida u sirovim jezgrama marelice i proizvodima dobivenim od sirovih jezgri marelice (EFSA Journal 2016;14(4):4424, 47 pp doi:10.2903/j.efsa.2016.4424) koje je donio Naučni odbor za kontaminante u prehrambenom lancu (CONTAM) Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA). U ovom Naučnom mišljenju utvrđeno je da se amigdalin, kao važan cijanogeni glikozid koji se nalazi u neprerađenim jezgrama marelica, žvakanjem razgrađuje na cijanovodičnu kiselinu (cijanid) koja može biti štetna po zdravlje potrošača. Stoga je Evropska komisija Uredbom definisala maksimalno dozvoljenu količinu cijanovodične kiseline (cijanida) u navedenim proizvodima koja je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani preuzeta u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine te iznosi 20.0 mg/kg.

Subjekti u poslovanju sa hranom dužni su osigurati da sve neprerađene cijele, mrvljene, mljevene, gnječene i sjeckane jezgre marelice stavljene na tržište za krajnjeg potrošača budu u skladu sa propisanom maksimalno dozvoljenom količinom.

U okviru projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Češka razvojna agencija u periodu od 17.-19. oktobra 2018. godine provedene su aktivnosti na analizi potreba za tehničkim opremanjem laboratorija uključenih u projekt, a koje djeluju u sastavu Instituta za javno zdravstvo FBiH, Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Veterinarskog instituta „Dr. Vaso Butozan“ Banja Luka, Instituta za javno zdravstvo RS u Banja Luci te Federalnog agromediteranskog zavoda u Mostaru. Prilikom zvaničnog obilaska i radnih sastanaka, predstavnici pojedinih laboratorija iskazali su i potrebe za stručnom edukacijom osoblja koje će provoditi laboratorijske analize aditiva u hrani.

Nakon toga, u periodu od 22.-26.10.2018. godine, u Sarajevu i Laktašima održane su obuke predstavnika nadležnih entitetskih, kantonalnih te inspekcijskih organa Brčko distrikta koji provode službene kontrole aditiva u hrani. Na obukama je predstavljeno zakonodavstvo EU o aditivima u hrani, te praktični aspekti implementacije ovog zakonodavstva u segmentu službenih kontrola, analiza aditiva i nutritivnih vrijednosti hrane i deklarisanja aditiva.

CRAg2

Projekt „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji realizira Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, odnosi se na podršku uspostavljanju pilot sistema za kontrolu aditiva u hrani. To obuhvata više projektnih aktivnosti kao što su revizija propisa u ovoj oblasti, uvođenje novih metoda laboratorijskih analiza aditiva u hrani, odgovarajuće obuke predstavnika nadležnih inspekcijskih organa i laboratorijskog osoblja te izradu kontrolnog programa za nadzor upotrebe aditiva u hrani.

Projekt je u potpunosti usklađen sa preporukama Evropske komisije u oblasti sigurnosti hrane, a cilj je unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane i jačanje uloge nadležnih organa za sigurnost hrane na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. U ime Češke razvojne agencije, projekt realiziraju Centralni institut za nadzor i kontrolu u poljoprivredi, Brno i Državni veterinarski institut, Prag.

Radionica o upravljanju epidemijama čiji je uzrok ili put prenosa hrana na kojoj su predstavnici nadležnih institucija iz Savezne Republike Njemačke i Bosne i Hercegovine razmatrali ključne aspekte procjene i komunikacije rizika te upravljanja rizikom u kriznim situacijama održana je u periodu od 22.-26. oktobra 2018. godine na Ilidži. Organizirana je u saradnji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine sa Saveznim institutom za procjenu rizika (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) i Saveznim uredom za zaštitu potrošača i sigurnost hrane (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL) i uz finansijsku podršku Saveznog ministarstva hrane i poljoprivrede (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, BMEL).

Ova aktivnost pripremljena je i realizirana u okviru tehničke podrške Vlade Savezne Republike Njemačke za unapređenje poljoprivrednog sektora u Bosni i Hercegovini, a dogovorena je u procesu prilagodbe trgovinskog dijela Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji.

Učesnicima Radionice uvodnim govorima obratili su se dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, prim. dr. Draženka Malićbegović, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Zlatan Vujanović, ministar trgovine u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Jonas Türk, predstavnik Ambasade Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini te dr. Nicole Gollnick (BfR). Svi govornici istaknuli su značaj međusektorske saradnje u Bosni i Hercegovini u prevenciji i odgovoru na epidemije čiji je uzrok ili put prenosa hrana.

bfr2

Interaktivna Radionica pružila je predstavnicima nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, kao ciljnoj grupi, detaljan uvid u iskustva nadležnih institucija u Saveznoj Republici Njemačkoj u upravljanju epidemijama čiji je uzrok ili put prenosa hrana. Kroz kombinaciju teoretskog i praktičnog rada razmijenjena su iskustva i predstavljene prednosti koje donosi adekvatna primjena procedura analize rizika te blagovremena i koherentna komunikacija rizika.

bfr3

bfr4

U okviru radionice provedena je simulacija epidemije čiji je uzročnik Salmonella Enteritidis koja je, u skladu sa zamišljenim scenarijem, obuhvatila 34 oboljele osobe u oba entiteta i Brčko distriktu. Na ovom primjeru ukazano je na zdravstvene i socio-ekonomske aspekte kriznih situacija u oblasti sigurnosti hrane i javnog zdravstva

 

Kalendar saopćenja

« Decembar 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba