utorak, 17. Juli 2018.

Dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine učestvovao je na svečanom otvorenju i prikladnim govorom obratio se učesnicima Trećeg studentskog kongresa Univerziteta u Sarajevu „Hrana-ishrana-zdravlje“ koji je održan u periodu od 5. – 7. jula 2017. godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Studenti su za ovaj kongres obradili značajne teme iz pet naučnih oblasti te pripremili i prezentirali 74 naučna i stručna rada.

Kongres je organizovan s ciljem promocije univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane. Higijenski status i kvalitet hrane, različiti načini ishrane, kao i mogući utjecaj na zdravlje čovjeka bili su u fokusu Trećeg studentskog kongresa Univerziteta u Sarajevu „Hrana-ishrana-zdravlje“.

Organizatori kongresa su fakulteti iz grupacije medicinskih, biotehničkih i humanističkih nauka te studentske asocijacije Univerziteta u Sarajevu.

 

kongres2

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, posredstvom Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), obaviještena je da su u Bosnu i Hercegovinu isporučeni proizvodi u kojima je utvrđena prisutnost bakterije Listeria monocytogenes iznad dozvoljene granične vrijednosti. Neusklađenost je utvrđena samokontrolom, a obavijest o neusklađenosti dostavila je Finska.

Podaci o proizvodima:

1. Naziv proizvoda: Zamrznuti kukuruz

Naziv brenda: Rainbow

Zemlja porijekla: Mađarska

Identifikacija proizvoda: plastična kesica, 12 kesica u kutiji (EAN kod u kutiji je različit: 6414893129115)

Bar kod: 6414890300050

Težina: 450.0 g

Temperatura: zamrznuto

 

2. Naziv proizvoda: Coop Xtra Peas, Corn and Red Pepper

Naziv brenda: Coop Xtra

Zemlja porijekla: Mađarska

Identifikacija proizvoda: zamrznute plastične kesice

Težina: 1.0 kg

Temperatura: zamrznuto

Rok upotrebe: 9.6.2019.

Proizvođač: Greenyard Frozen Hungary Kft, Nagy Istvan utca 36, 6500 Baja, Mađarska

 

Rizik: ozbiljan

Utjecaj: na ljudsko zdravlje

 

Agencija je svu raspoloživu dokumentaciju dostavila na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini od kojih je zatraženo da sprovedu mjere kontrole, utvrde sljedivost proizvoda i dostave Agenciji povratnu informaciju o preduzetim mjerama i rezultatima kontrole. Detaljnije informacije bit će poznate nakon prijema povratne informacije od strane nadležnih inspekcijskih organa.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) objavili su 2. jula 2018. godine ažurirani tehnički izvještaj u kojem se zamrznuti kukuruz, a moguće i drugo zamrznuto povrće, navodi kao vjerovatni izvor oboljenja u više zemalja uzrokovanih bakterijom Listeria monocytogenes. U periodu od 2015. - 8. juna 2018. godine u Austriji, Danskoj, Finskoj, Švedskoj i Ujedinjenom kraljevstvu prijavljeno je 47 slučajeva oboljenja, uključujući devet smrtnih slučajeva.

Dostupne informacije potvrđuju da je hrana kontaminirana u tvornici u Mađarskoj. Međutim, potrebno je nastaviti istragu, uključujući temeljito uzorkovanje i analize, kako bi se utvrdila tačna mjesta kontaminacije u mađarskoj tvornici. Ova preporuka odnosi se i na druge kompanije koje su u vlasništvu iste komercijalne grupe ukoliko se otkrije kontaminacija pogona za preradu.

Mađarski ured za sigurnost lanca ishrane zabranio je 29. juna 2018. godine stavljanje na tržište svih vrsta zamrznutog povrća i mješavina zamrznutog povrća koje je proizvedeno u navedenoj tvornici između augusta 2016. i juna 2018. godine. Takođe je naloženo hitno povlačenje i opoziv proizvoda. Ove mjere vjerovatno će značajno smanjiti rizik po zdravlje. Sve aktivnosti zamrzavanja u ovoj tvornici su zaustavljene.

Novi slučajevi još uvijek su mogući obzirom na dug period inkubacije listerioze (do 70 dana), rok trajanja zamrznutih proizvoda od kukuruza, konzumiranje zamrznutog kukuruza kupljenog prije opoziva i konzumiranje istog bez pravilne termičke obrade.

Kako bi se smanjio rizik od infekcije, potrošačima se preporučuje temeljito kuhanje zamrznutog povrća koje nije pripremljeno za jelo, iako se često ovi proizvodi konzumiraju bez kuhanja (npr. u salatama). Preporuke se posebno odnose na osjetljive grupe potrošača, kao što su starije osobe, trudnice, novorođenčad i odrasli sa slabijim imunološkim sistemom.

Detaljnije informacije dostupne su na sljedećem linku.

U „Službenom glasniku BiH“ broj 33/18 od 22. maja 2018. godine objavljen je Pravilnik o prehrambenim aditivima koji je donesen na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 133. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Pravilnikom se propisuje dopuštenost upotrebe i drugi zahtjevi za prehrambene aditive koji se koriste u hrani sa ciljem osiguravanja efikasnog funkcionisanja tržišta, visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi, zaštite interesa potrošača, prema potrebi zaštite okoliša i pošteno ponašanje u prometu hranom. Ovim propisom utvrđuju se:

a) liste odobrenih prehrambenih aditiva utvrđenih u Aneksima II i III ovoga Pravilnika, 

b) uslovi korištenja prehrambenih aditiva u hrani, uključujući u prehrambenim aditivima, u prehrambenim enzimima u skladu s posebnim propisom i u prehrambenim aromama u skladu s posebnim propisom,

c) način označivanja prehrambenih aditiva koji se stavljaju na tržište kao takvi, 

d) specifikacije prehrambenih aditiva.

Pravilnik je usklađivan sa zakonodavstvom Evropske unije. Stupanjem na snagu novog Pravilnika o prehrambenim aditivima van snage stavljaju se četiri pravilnika kojima je dosad bila regulisana oblast aditiva i to:

  • Pravilnik o uslovima upotrebe prehrambenih aditiva u hrani namijenjenoj za ishranu ljudi („Službeni glasnik BiH“, broj 83/08),
  • Pravilnik o upotrebi prehrambenih aditiva, osim boja i zaslađivača u hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 83/08),
  • Pravilnik o upotrebi zaslađivača u hrani („Službeni glasnik BiH“, br. 83/08, 30/11 i 68/14) i
  • Pravilnik o upotrebi boja u hrani („Službeni glasnik BiH“, br. 85/08, 30/11 i 63/14).

Pravilnik o prehrambenim aditivima stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a dostupan je na sljedećem linku.

 

 

U nastavku aktivnosti u okviru projekta USAID/Sweden FARMA II koje je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala u periodu od 7.-11. maja 2018. godine izrađen je i preveden na jezike u službenoj upotrebi u BiH Nacrt vodiča za uzorkovanje radi provjere na Campylobacter. Vodič je namijenjen subjektima u poslovanju sa hranom sa ciljem podrške prilagodbi novim zahtjevima i boljoj implementaciji novog propisa o mikrobiološkim kriterijima za hranu koji je trenutno u fazi donošenja.

Nakon okončanja procedure donošenja i objave Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu vodič će biti stavljen na raspolaganje subjektima u poslovanju sa hranom.

Dr. Andreas Wunsch, ekspert iz Austrije,  zajedno sa predstavnicima Agencije za sigurnost hrane BiH, nadležnih entitetskih ministarstava te inspekcijskih organa na nivou entiteta, kantona i Brčko distrikta BiH pripremao je Program praćenja za Campylobacter na nivou proizvodnog procesa (klaonice). Predstavnicima laboratorija i subjekata u poslovanju sa hranom predstavljeni su novi zahtjevi u pogledu mikrobiološkog kriterija za Campylobacter.

usaid svibanj2

Takođe je predstavljen austrijski Vodič dobre higijenske prakse u oblasti peradarstva, uključujući i odgovarajuće mikrobiološke kriterije, te vodiči koji se odnose na dobru higijensku praksu i mikrobiološke kriterije za  crveno meso i meso divljači. Razmotreni su i najbolji modeli sektorski orijentiranih vodiča dobre higijenske prakse u zemljama EU u koje su uvršteni i odgovarajući mikrobiološki kriteriji.

Informacije o prvom dijelu aktivnosti možete pogledati na sljedećem linku.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), obaviještena je da je u Bosnu i Hercegovinu isporučen proizvod u kojem je utvrđena nedozvoljena količina rezidua pesticida.

Podaci o proizvodu:

Naziv proizvoda: Basmati riža; 1121 Basmati Wunderreis vom Himalaya; 7080 Scheherazade Red

Naziv brenda: Atry

Zemlja porijekla: Indija

Uvoznik u BiH: Investor d.o.o. (8323), Donja Bioča bb, 71380 Ilijaš

Lot: 07-05-18/21-03-18

Rok upotrebe: 20.12.2019.

Utvrđena opasnost: visok nivo rezidua pesticida

Rizik: ozbiljan

Utjecaj: na ljudsko zdravlje

 

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je procjenom rizika utvrdila da, u slučaju akutne izloženosti unosu rezidua hlorpirifosa u utvrđenim koncentracijama, navedeni proizvod predstavlja visok rizik po zdravlje djece.

U cilju zaštite zdravlja, potrošačima koji su kupili navedeni proizvod preporučujemo da isti ne konzumiraju.

Agencija je svu raspoloživu dokumentaciju dostavila na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini od kojih je zatraženo da sprovedu mjere kontrole, utvrde sljedivost proizvoda i dostave Agenciji povratnu informaciju o preduzetim mjerama i rezultatima kontrole.

Detaljnije informacije bit će poznate nakon prijema povratne informacije od nadležnih inspekcijskih organa.

BH MENU: Provedeno pilot istraživanje

srijeda, 16 Maj 2018 11:56

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerskim institucijama, provela je pilot istraživanje u okviru „Istraživanja prehrambenih navika stanovništva BiH u skladu sa EU MENU metodologijom“ koje je podržano finansijskim sredstvima Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

U okviru pilot istraživanja, kroz kućne posjete, anketiran je 121 ispitanik. Ponovljeno ispitivanje ispitanika provođeno je nakon sedam dana ponovnom posjetom ili telefonskim kontaktom (Computer Assisted Telefon Interview, CATI) zavisno od dogovora sa ispitanikom.

Na terenu su se popunjavale printane forme anketnih upitnika. Uz nadzor mentora prikupljeni podaci uneseni su u specijalizirani softver (Diet Assess & Plan software, DAP) koji je razvijen u skladu sa smjernicama EFSA-e.

Terensko istraživanje provodili su predstavnici šest fakulteta koji su partneri Agencije u ovom istraživanju (Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Tehnološki fakultet u Zvorniku, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banja Luci i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli).

Cilj pilot projekta je testiranje upitnika i protokola anketiranja kao i unosa podataka u softver. Podaci prikupljeni u Bosni i Hercegovini bit će harmonizirani sa podacima zemalja članica EU te tako postati dio opće evropske baze podataka o prehrambenim navikama stanovnika Evrope.

Osim fakulteta, partneri Agencije za sigurnost hrane BiH kao vodeće institucije u ovom istraživanju su Institut za javno zdravlje RS i Zavod za javno zdravstvo FBiH. Učešće predstavnika navedenih institucija u istraživanju je od velikog značaja, posebno u procesu pripreme nacionalnih protokola, obuka istraživača, izradi receptura, kontrole unosa podataka u softver kao i izradi izvještaja i procedura zajedno sa drugim članovima Tima za istraživanje prehrambenih navika stanovništva BiH.

Na sastanku koji je održan 10. maja 2018. godine u Sarajevu partnerske institucije upoznate su sa dosadašnjim aktivnostima na realizaciji projekta. Predstavljeni su podaci iz pilot istraživanja koji su uneseni u DAP. DAP platforma je internet aplikacija, kojoj se pristupa putem interneta i koja omogućava korisnicima standardizirano i harmonizirano prikupljanje podataka o konzumaciji hrane i kompleksno procjenjivanje dijetarnog unosa. Trenutno se ova baza puni jelima koja su specifična u BiH. Za svaku namirnicu određuje se i konzumirana količina, onako kako je to procijenjeno tokom intervjua.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u okviru projekta USAID/Sweden FARMA II i u saradnji sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, provodi aktivnosti na izradi izmjena i dopuna Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu i Vodiča za mikrobiološke kriterije za hranu.

Prvi dio projektnih aktivnosti proveden je u periodu od 16. – 20. aprila 2018. godine uz stručnu podršku eksperta iz Austrije koji je zajedno sa predstavnicima nadležnih organa u Bosni i Hercegovini analizirao trenutno stanje usklađenosti važećih propisa o mikrobiološkim kriterijima za hranu u Bosni i Hercegovini sa propisima EU. Takođe je predstavio najbolje prakse EU u pogledu implementacije propisa. Projektne aktivnosti provedene su u Mostaru, Sarajevu i Banja Luci, a u iste su, osim predstavnika Agencije, bili uključeni predstavnici nadležnih entitetskih ministarstava, republički, federalni, kantonalni, gradski, općinski i inspektori Brčko distrikta BiH, kao i predstavnici veterinarskih komora i laboratorija.

usaid mo

Usaid Sa

usaid bl

Nastavak aktivnosti planiran je za period od 7. – 11. maja 2018. godine, kada će se u iste uključiti i subjekti u poslovanju sa hranom kojima će biti prezentirani novi zahtjevi za mikrobiološke kriterije.

USAID i Vlada Švedske osigurali su finansijska sredstva za implementaciju projekta FARMA II u Bosni i Hercegovini. Projekt se sastoji od dvije komponente od kojih se jedna odnosi na omogućavanje poslovnih prilika za farmere i poljoprivredne preduzetnike, a druga na jačanje kapaciteta u javnom sektoru za preuzimanje i implementaciju zakonodavstva i standarda EU u različitim specifičnim oblastima, među kojima je i sigurnost hrane.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da je na tržište više zemalja EU stavljen proizvod porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji sadrži nedeklarisanu soju te nije u skladu sa važećim zakonodavstvom EU.

Detalji o proizvodu:

Naziv proizvoda na oznaci: TIMA Oblatne vafel listovi – Waffelblätter

Ostale oznake/pošiljka/lot: svi artikli s rokom upotrebe od 17.04.2018. -  30.06.2020. godine

Pakovanje: 200.0 g

Proizvođač: Voćar d.o.o., Gornji Rahić 112, 76207 Gornji Rahić, BiH

Utvrđena opasnost: nedeklarisana soja

Ozbiljan rizik: DA – nedeklarisani alergen soja

Utjecaj: ljudsko zdravlje

U skladu sa odredbama Uredbe (EU) 1169/2011 Evropskog parlamenta i Vijeća od 25. oktobra 2011. o informisanju potrošača o hrani, kao i Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13), na deklaraciji hrane obavezno je navođenje svakog sastojka ili pomoćnog tehnološkog sredstva u proizvodnji koje može prouzročiti alergijske reakcije ili intolerancije, a koje se koristi u proizvodnji ili preradi hrane i koje je prisutno u gotovom proizvodu, čak i u promijenjenom obliku.

Agencija je raspoložive informacije potrebne za identifikaciju proizvoda i utvrđivanje sljedivosti dostavila na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Studenti dodiplomskog studija Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, smjer „Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi“ u pratnji profesora, posjetili su 25. aprila 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Posjeta Agenciji nastavak je saradnje Agencije i Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“, a realizirana je u okviru praktične nastave.

Uvodnim obraćanjem studentima je dobrodošlicu poželio mr.sci Dragan Brenjo, zamjenik direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a nakon toga su održane sljedeće prezentacije službenika Agencije:

  • „Zakonodavstvo iz oblasti GMO u Bosni i Hercegovini“ – Armin Čolaković, šef Odsjeka za razvoj i saradnju sa laboratorijama i
  • „ Uloga i saradnja sa Evropskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA)“ - Nadža Ustamujić – viši stručni saradnik.

DSC 0097

DSC 0096

DSC 0095

Agencija je 27. aprila 2011. godine potpisala Sporazum o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji sa Agromediteranskim fakultetom Univerziteta Džemal Bijedić, koji omogućava edukaciju naučnog i stručnog kadra obje institucije u oblasti sigurnosti hrane, zajedničke naučno-istraživačke projekte i istraživanja, organiziranje aktuelnih tematskih predavanja, radionica, seminara, okruglih stolova i simpozija.

Kalendar saopćenja

« Juli 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba