utorak, 20. Februar 2018.

Mr.sci Džemil Hajrić, direktor i mr.sci Dragan Brenjo, zamjenik direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održali su 15. februara 2018. godine u Mostaru radni sastanak sa šefom Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini. Dr. Viktor Olsavszky je sa rukovodstvom Agencije, prilikom svoje prve službene posjete našoj instituciji, razgovarao o mogućnostima podrške WHO jačanju kapaciteta Agencije sa ciljem unaprjeđenja zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini.

Razmijenjene su informacije o trenutnim aktivnostima Agencije i Ureda WHO u Bosni i Hercegovini te su identificirane konkretne aktivnosti koje bi se u predstojećem periodu mogle realizirati u saradnji sa ostalim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Dogovoreno je da će se intenzivirati komunikacija i saradnja dviju institucija sa posebnim akcentom na realizaciju Međunarodne zdravstvene regulative, u dijelu koji se odnosi na nadležnosti Agencije.

Veoma značajnim je ocijenjeno učešće Agencije, kao kontakt tačke za Bosnu i Hercegovinu, u razmjeni informacija u hitnim slučajevima vezanim za sigurnost hrane u okviru Međunarodne mreže autoriteta za sigurnost hrane (International Food Safety Authorities Network, INFOSAN) koja djeluje u okviru Svjetske zdravstvene organizacije.

Sastanak WHO

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 133. sjednici održanoj 14. februara 2018. godine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, donijelo Pravilnik o prehrambenim aditivima kojim se utvrđuju:

 • liste odobrenih prehrambenih aditiva utvrđenih u Aneksima II i III ovoga Pravilnika,
 • uslovi korištenja prehrambenih aditiva u hrani, uključujući u prehrambenim aditivima, u prehrambenim enzimima u skladu s posebnim propisom i u prehrambenim aromama u skladu s posebnim propisom,
 • način označavanja prehrambenih aditiva koji se stavljaju na tržište kao takvi,
 • specifikacije prehrambenih aditiva.

Cilj Pravilnika je osiguravanje efikasnog funkcionisanja tržišta te visokog nivoa zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Prehrambeni aditiv je svaka supstanca koja se sama po sebi ne konzumira kao hrana, niti je prepoznatljiv sastojak određene hrane bez obzira na hranjivu vrijednost, a čije je dodavanje hrani namjerno zbog tehnoloških razloga u proizvodnji, preradi, pripremi, obradi, pakovanju, prevozu ili skladištenju i ima za posljedicu, ili se može očekivati da će imati za posljedicu, da će aditiv ili njegovi nusproizvodi postati direktno ili indirektno sastojak hrane.

Pravilnik o prehrambenim aditivima objedinjuje cjelokupnu oblast prehrambenih aditiva u jednom propisu, a njegovim donošenjem prestaju važiti četiri propisa koja normiraju oblast aditiva, aditiva u hrani namijenjenoj za ishranu ljudi, zaslađivača u hrani i boja u hrani. Pravilnik o prehrambenim aditivima usklađen je sa relevantnim zakonodavstvom Evropske unije te je njime preuzeto 89 Uredbi kojima je ova oblast propisana na nivou EU.

67. sastanak Savjetodavnog foruma Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) održan je 7. februara 2018. godine u Utrechtu, Holandija, a u ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na sastanku je učestvovao mr.sci Džemil Hajrić, direktor.

Memorandum o razumijevanju Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Češke razvojne agencije potpisan je 31. januara 2018. godine u Mostaru.

Sastanak na kojem je razmatran napredak u realizaciji projekta istraživanja prehrambenih navika stanovništva shodno EU MENU metodologiji održan je 23. januara 2018. godine u sjedištu Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) u Parmi. U ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, jednog od korisnika projekta „Podrška nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika shodno EU MENU metodologiji“, o napretku u realizaciji projekta i ključnim aktivnostima predstavnike EFSA-e informisali su mr.sci Dragan Brenjo, zamjenik direktora i prof.dr. Katica Arar, koordinator projekta.

Predstavnici Ekonomskog odjela i Odjela za poljoprivredu Ambasade Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini dr. Marissa Smith, Paul Frick i Sanela Stanojčić Eminagić posjetili su 17. januara 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i održali radni sastanak sa mr.sci Džemilom Hajrićem, direktorom i mr.sci Draganom Brenjom, zamjenikom direktora Agencije za sigurnost hrane BiH.

Na sastanku je razgovarano o podršci koju Vlada SAD-a putem projekata Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) pruža institucijama u sistemu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH zahvalili su službenicima Ambasade SAD na dosadašnjoj podršci te prezentirali nove mogućnosti projektne saradnje koje bi doprinijele jačanju kapaciteta Agencije i subjekata u poslovanju sa hranom u Bosni i Hercegovini.

SAD vel

Povlačenje i/ili opoziv formula za dojenčad jednog francuskog proizvođača značajno će smanjiti rizik od dodatnog obolijevanja djece koji uzrokuje infekcija bakterijom Salmonella Agona. To je zaključak Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA ) i Evropskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) naveden u Zajedničkoj brzoj procjeni pojave bolesti na području više država, uzrokovane bakterijom Salmonella Agona u formulama za dojenčad.

Pojava Salmonella Agona povezana sa konzumacijom formula za dojenčad u Francuskoj u toku je od augusta 2017. godine. Dosad je u Francuskoj oboljelo 37 djece do jedne godine starosti. Metodom sekvenciranja ukupnog genoma (Whole genome sequencing, WGS) potvrđeno je da je jedan slučaj oboljenja u Španiji blisko povezan sa slučajevima u Francuskoj, a jedan mogući slučaj prijavljen je u Grčkoj. Posljednji slučaj oboljenja prijavljen je 2. decembra 2017. godine.

Na osnovu dostupnih podataka dobivenih nakon provedenih epidemioloških istraživanja te utvrđivanjem sljedivosti hrane, sedam različitih robnih marki formula za dojenčad iz jednog proizvodnog pogona u Francuskoj identificirano je kao prijenosnik (vehikulum) infekcije. Rezultati provedenih istraživanja od 15. januara 2018. godine, pokazali su da su povučeni proizvodi distribuirani u 13 zemalja Evropske unije (Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Francuska, Grčka, Irska, Holandija, Rumunija, Slovenija, Slovačka, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo) i 54 treće zemlje.

Nakon prve obavijesti o pojavi neuobičajenog broja slučajeva infekcije sa Salmonella Agona u Francuskoj od 2. decembra 2017. godine, nadležni organi ove zemlje proveli su istragu u proizvodnom pogonu implicirane kompanije.

Nakon što je potvrđeno da su neki od spornih proizvoda distribuirani drugim zemljama, 4. decembra 2017. godine obaviješten je Sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF). Nakon istrage u proizvodnom pogonu, svi proizvodi koji su proizvedeni do 15. februara 2017. godine, uključujući formule za dojenčad te druge proizvode, u okviru mjera predostrožnosti povučeni su i/ili opozvani s tržišta. Nadležni organi u Francuskoj provjeravaju jesu li mjere koje je proizvođač preduzeo dovoljne i prikladne.

Kako bi se spriječila moguća infekcija, kako kod same dojenčadi tako i kod osoba koje rukuju formulama za dojenčad, EFSA i ECDC preporučuju nadležnim organima u zemljama članicama davanje sljedećih savjeta javnosti:

• ne koristiti bilo koju od formula za dojenčad uključenih u ove slučajeve pojave oboljenja;
• prati ruke prije i nakon pripreme obroka;
• koristiti kipuću vodu koja nije ohlađena ispod 70 °C prije dodavanja formuli za dojenčad;
• sadržaj bočice koji nije konzumiran unutar dva sata od pripreme treba baciti.

Tehnički izvještaj EFSA-e i ECDC-a o pojavi infekcije sa Salmonella Agona u više država povezane sa formulama za dojenčad dostupan je na sljedećem linku:

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/1365e.pdf

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da su u Bosnu i Hercegovinu isporučeni sljedeći lotovi proizvoda Lactalisa proizvedeni u tvornici u Creonu, Francuska, o čijem je povlačenju Agencija već izvijestila javnost 15. januara 2018. godine (link: http://www.fsa.gov.ba/fsa/bs/novosti/item/412-dopunska-obavijest-o-proizvodima-lactalis-creon-francuska):

-      Celia Digex 0-12 400g, Lot: 16C0010821;

-      Celia Expert 1 400g, Lot: 16C0010425;

-      Celia Prema 400g, Lot: 16C0010750.

Prema informaciji EU RASFF-a, odluka Lactalis International od 12.januara 2018. godine je proširenje povlačenja i opoziva za sve proizvode proizvedene u pogonu Creonu. Svi lotovi mlijeka u prahu za dojenčad, žitarica i specijaliziranih prehrambenih proizvoda koji su proizvedeni u pogonu Creon su pod sumnjom, što obuhvaća i brendove Milumel, Picot, Taranis i Delical.

Istraga sljedivosti još uvijek traje. Agencija redovno obavještava nadležne inspekcijske organe o svim raspoloživim informacijama kako bi se poduzele mjere zaštite zdravlja potrošača u Bosni i Hercegovini. 

O svim novim saznanjima ćemo i dalje obavještavati javnost.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zaprimila je 15. januara 2018. godine u poslijepodnevnim satima dopunsku informaciju kompanije Amicus farma d.o.o. Sarajevo u kojoj navodi kako sa tržišta Bosne i Hercegovine povlači tri proizvoda „Celia“, proizvođača Lactalis, Creon, Francuska. Ovi proizvode ne nalaze se na dostupnim distribucijskim listama koje sadrže sporne lotove u kojima je utvrđeno prisustvo bakterije Salmonella. Radi se o sljedećim proizvodima:

 • Celia Digest 0-12 mj., 400g
 • Serija: 16C0010821
 • Rok trajanja: 4/2018
 • Celia Expert 1, 400g
 • Serija: 16C0010425
 • Rok trajanja: 1/2018
 • Celia Prema, 400g
 • Serija: 16C0010750
 • Rok trajanja: 4/2018

Obrazloženo je kako se ove mjere preduzimaju na osnovu odluke proizvođača Lactalis, Francuska da sa tržišta povuče sve proizvode "Celia" proizvedene u tvornici u Creonu, Francuska.

Podsjećamo da je Amicus Farma d.o.o 12. decembra 2017. godine obavijestila Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da „nijedna sporna serija dječje hrane Celia nije uvezena u Bosnu i Hercegovinu".

Agencija je sve raspoložive informacije dostavila na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine putem Sistema za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) dosad nije obaviještena da su na tržište Bosne i Hercegovine isporučeni proizvodi (mliječne bebi formule i proizvodi za ishranu beba) koje je Lactalis Nutrition Santé, Creon, Francuska, u posljednjih mjesec dana povukao s tržišta više zemalja zbog utvrđenog prisustva bakterije Salmonella.

Takođe, Bosna i Hercegovina se ne nalazi na dostupnim distribucijskim listama Francuske državne agencije za zaštitu potrošača (DGC CRF) na kojima su zemlje za koje je utvrđen izvoz spornih proizvoda.

Obzirom da je sporna hrana namijenjena najosjetljivijoj populaciji, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, odmah po saznanju o povlačenju spornih lotova proizvoda Lactalisa, 11. decembra 2017. godine dostavila nadležnim inspekcijskim organima entiteta i Brčko distrikta BiH raspoložive informacije o spornim lotovima proizvoda te zatražila provjeru eventualnog prisustva istih na tržištu Bosne i Hercegovine.

Istovremeno je od poduzeća Lactalis BH d.o.o. Gradačac, člana Lactalis grupe, Agencija zatražila informaciju o eventualnoj distribuciji spornih lotova proizvoda na bosanskohercegovačko tržište. Lactalis BH d.o.o. Gradačac je 11. decembra 2017. godine Agenciju obavijestio kako „ne uvozi niti distribuira ove proizvode na tržište Bosne i Hercegovine.“

Agencija je od strane poduzeća Amicus Farma d.o.o. Sarajevo, kao nosioca odobrenja za paletu dječje hrane pod nazivom Celia, a koju proizvodi Laiterie de Craon, član grupacije Lactalis, 12. decembra 2017. godine, obaviještena da nijedna sporna serija nije uvezena u Bosnu i Hercegovinu.

Agencija je 19. decembra 2017. godine zaprimila INFOSAN alert obavijest po predmetu izbijanja epidemije salmoneloze (infekcija sa Salmonella Agona), povezane sa međunarodnom distribucijom formula za bebe francuskog proizvođača grupacije ''Lactalis Nutrition Sante'' (LNS), a Bosna i Hercegovina  se, prema informaciji dostavljenoj putem INFOSAN-a, nije nalazila na spisku zemalja u koje je došlo do distribucije spornih lotova proizvoda.

Kalendar saopćenja

« Februar 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba