Nedjelja, 16. Juni 2019.

U posljednjem kvartalu 2017. godine na tržištu Bosne i Hercegovine su, akreditiranim laboratorijskim metodama, provedena ispitivanja meda kojima je obuhvaćeno određivanje hidroksimetilfurfurola-HMF, aktivnosti dijastaze, reduciranih šećera, saharoze, vode u medu, materija nerastvorljivih u vodi, pepela, kiselosti i električne provodljivosti u medu.

Od 100 analiziranih uzoraka, po 45 uzoraka uzeto je na području Federacije BiH i Republike Srpske, a 10 na području Brčko distrikta BiH. Obuhvaćeno je ukupno 14 vrsta meda, a najčešće nepravilnosti utvrđene su za miješani med, med s komadima saća i med s dodacima.

Promatrano prema porijeklu uzoraka, od 73 uzorka domaćeg meda neodgovarajućih je bilo 43 uzorka, a od 27 uzoraka iz uvoza neodgovarajućih je bilo 10.

Razlozi neusklađenosti su bili povećan sadržaj HMF-a, aktivnosti dijastaze, smanjen sadržaj redukovanih šećera, električna provodljivost, sadržaj saharoze, sadržaj mineralnih materija i sadržaj materija nerastvorivih u vodi.

Nadležni inspekcijski organi raspolažu svim rezultatima fizičko-hemijskih analiza meda dobijenim kroz Monitoring kvaliteta meda na tržištu BiH za 2017. godinu, što omogućuje preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju zaštite interesa potrošača u Bosni i Hercegovini.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na osnovu detaljne analize rezultata utvrđenih Monitoringom kvaliteta meda na tržištu BiH za 2017. godinu provodi dodatne konzultacije s nadležnim organima i ekspertima iz ove oblasti kako bi se utvrdilo da li su rezultati ovog monitoringa posljedica patvorenja i/ili nepravilnog postupanja subjekata u poslovanju s hranom te kako bi se ove nepravilnosti u predstojećem periodu značajno smanjile.

Objavljeno u Novosti

Oko 98% uzoraka hrane analiziranih u okviru Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu ne sadrži ostatke pesticida ili ih sadrži u tragovima koji su u dozvoljenim granicama.

Procjenom rizika utvrđeno je da je malo vjerovatno da dugotrajna i kratkotrajna izloženost utvrđenim koncentracijama pesticida predstavlja rizik za javno zdravlje te se rizik od izloženosti potrošača ostacima pesticida putem ispitivanih proizvoda može smatrati niskim.

U okviru Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini koji je proveden u tri faze tokom 2017. godine uzeto je 105 uzoraka voća, 70 uzoraka povrća i 20 uzoraka ostalih kategorija hrane (voćne kaše za djecu na bazi povrća, pšenica u zrnu/brašno pšenično i kultivirane gljive). Obuhvaćeno je ukupno 20 vrsta proizvoda među kojima su i pet ključnih izvoznih proizvoda biljnog porijekla iz Bosne i Hercegovine (kruška, jabuka, šljiva, kornišon, malina).

Od ukupno 195 analiziranih uzoraka, četiri su sadržavala ostatke pesticida u koncentraciji iznad propisane maksimalno dozvoljene količine (Maximum Residue level, MRL), što ukupno čini 2,05%, a radi se o dva uzorka uvoznog stonog grožđa, te po jednom uzorku domaćih kultivisanih gljiva i domaće šljive.

Kada je u pitanju porijeklo uzoraka, 109 ili 56% analiziranih uzoraka je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, dok je 86 ili 44% analiziranih uzoraka iz uvoza.

Ne računajući uzorke koji su sadržavali ostatke pesticida u koncentraciji iznad propisane MRL vrijednosti, kod 60 uzoraka su pronađeni ostaci ispod MRL vrijednosti (u dozvoljenim granicama), a kod 131 uzorka nisu utvrđeni ostaci pesticida.

MRL ne predstavlja sigurnosnu granicu iznad koje je hrana opasna po zdravlje potrošača, jer su MRL vrijednosti postavljene višestruko niže od stvarnih koncentracija pesticida opasnih po zdravlje potrošača (sigurnosni faktori iznose najčešće 1:100). Ipak, svako prekoračenje MRL vrijednosti ukazuje na potrebu:

  • procjene rizika za potrošače tog proizvoda,
  • upozorenja proizvođaču da primjenjuje pesticid u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom, odnosno uputstvima za primjenu pesticida,
  • preporuke inspekcijskim službama da pojačaju kontrolu uzoraka proizvoda kod kojih je analizom utvrđeno prekoračenje MRL kao i proizvođača koji tim proizvodima snabdijevaju tržište.

Sve ove mjere su blagovremeno preduzete, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 129. sjednici održanoj 11. januara 2018. godine usvojilo Izvještaj o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu.

Objavljeno u Novosti

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 129. sjednici održanoj 11. januara 2018. godine usvojilo Program rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Program rada Agencije za 2018. godinu koncipiran je kao nastavak aktivnosti iz prethodnog perioda sa ciljem osiguranja visokog nivoa zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, te omogućavanja nesmetanog funkcionisanja trgovine hranom.

Kako bi se unaprijedio sistem sigurnosti hrane, što je Programom rada definirano kao specifični cilj Agencije, u ovoj godini će, između ostalog, biti nastavljene aktivnosti Agencije na procjeni rizika u oblasti sigurnosti hrane, koordiniranju izrade propisa usaglašenih sa legislativom EU kako bi se zaštitilo zdravlje i interesi potrošača i osigurao izvoz hrane i hrane za životinje te aktivnosti na implementaciji propisa iz oblasti sigurnosti hrane.

Objavljeno u Novosti

Kalendar saopćenja

« Januar 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba