Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine +++ tel: 00 387 36 336 950 +++fax 00 387 36 336 990

U „Službenom glasniku BiH“ objavljeni Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i Pravilnik o stolnim vodama

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i Pravilnik o stolnim vodama, koji su, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, doneseni na 113. sjednici Vijeća ministara BiH objavljeni su dana 17.05.2010. godine u „Službenom glasniku BiH,“ broj 40/10. Pravilnici su izrađeni u skladu sa članom 54. Zakona o hrani BiH („Službeni glasnik BiH,“ broj 50/04), prema kojem Agencija, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH,  inicira, priprema i organizuje izradu provedbenih propisa o hrani i usklađeni su legislativom Evropske unije.
(Saznaj više…)

Sastanak u Udruženju za celijakiju „Prvi osmijeh“

Dana 07.05.2010. godine održan je sastanak u prostorijama Udruženja za celijakiju „Prvi osmijeh“ Banja Luka, kojem su prisustvovali doc.dr.sc. Nihada Ahmetović, šef odsjeka za patogene mikroorganizme, predsjednica Udruženja za celijakiju Nada Stojanac, te članice pomenutog Udruženja Lidija Rondoš i Tatjana Popović. Sastanak je bio posvećen legislativi u BiH i EU koja uređuje oblast posebnih prehrambenih potreba, sa posebnim osvrtom na hranu koja je namijenjena osobama koje su netolerantne na gluten.
(Saznaj više…)

Pojačan nadzor nad hranom u ljetnom periodu

Bolesti koje se prenose putem hrane predstavljaju značajan javnozdravstveni i ekonomski problem, te se širom svijeta intenziviraju napori na poboljšanju sigurnosti hrane. Nadzor nad ovim vrstama zaraznih bolesti je specifičan i obuhvata niz aktivnosti, koje podrazumijevaju stalno i aktivno prikupljanje podataka,  analizu, interpretaciju i razmjenu informacija o pojavi i kretanju ovih zaraznih bolesti. Ove aktivnosti preduzimaju se zbog evaluacije i predlaganja preventivnih mjera, koje imaju za cilj smanjenje rizika nastanka i širenja bolesti.
(Saznaj više…)

26. sjednica Kodeks odbor o općim principima

Kodeks odbor o općim  principima održao je svoju dvadeset šestu sjednicu u Parizu, u periodu  od 12. do 16. aprila 2010. godine, na poziv Generalnog direktora Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda  i Generalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije. Profesor Michel Thibier predsjedavao je sjednicom na kojoj je prisustvovalo 209 delegata predstavljajući 81 zemlju članicu, jednu Organizaciju članicu (Evropsku uniju) i 14 međunarodnih organizacija.
(Saznaj više…)

Rezultati polaganja pismenog dijela ispita u sklopu konkursne procedure za prijem volontera u Agenciji za sigurnost hrane

Kandidati koji su položili pismeni dio testa
(Saznaj više…)

Prijem volontera u Agenciji za sigurnost hrane BiH – Rezultati ispita

Rezultati ispita za prijem u Agenciju za sigurnost hrane BiH
(Saznaj više…)