Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine +++ tel: 00 387 36 336 950 +++fax 00 387 36 336 990

Rezidue veterinarskih lijekova kod životinja i u hrani

Liječenje životinja sa lijekovima za preventivu ili liječenje bolesti može dovesti do  pojave rezidua medicinskih lijekova u hrani dobijenoj od ovih životinja. EFSA Jedinica za Monitoring ishrane i hemikalije je objavila Izvještaj o pojavi rezidua veterinarskih lijekova kod životinja i proizvoda životinjskog porekla u Evropi. Izvještaj je baziran na podacima iz 2009. godine koje su države članice EU pružile Evropskoj komisiji.

Više informacija na linku ispod: http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/158e.htm

EFSA objavila ažurirane smjernice za procjenu rizika od hrane i hrane za životinje koja potiče od GM biljaka

EFSA je objavila ažurirane smjernice za procjenu rizika od hrane i hrane za životinje koja potiče od genetski modifikovanih biljaka. Dokument je razvijen na prethodnim EFSA smjernicama i uspostavlja nove statističke metodologije za dalje jačanje procjene rizika od GM biljaka.

Više informacija na linku ispod: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/110524.htm

Izjava EFSA-e u vezi zahtjeva za evaluaciju nove studije koja se odnosi na bioraspoloživost aluminijuma u hrani

Od strane Evropske komisije zatraženo je da Evropski autoritet za sigurnost hrane (EFSA, European Food Safety Authority) izvrši evaluaciju nove studije objavljene od strane industrije u kojoj se navodi izvještaj o bioraspoloživosti aluminijuma iz nekoliko aluminijumskih jedinjenja kod štakora.
(Saznaj više…)

EFSA publicirala prve praktične smjernice za procjenu nano aplikacija u hrani i hrani za životinje

Evropski autoritet za sigurnost hrane (EFSA, European Food Safety Authority) publicirala je smjernice za procjenu rizika za nanomaterijale (ENM, engineered nanomaterial) primjenjive u hrani i hrani za životinje. Smjernice su rezultat rada Naučnih odbora i prve su te vrste koji daju praktične smjernice za rješavanje potencijalnih rizika koji proizilaze iz primjene nanonauke i nanotehnologije u lancu hrane i hrane za životinje.
(Saznaj više…)

Obilježavanje pet godina rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

U povodu obilježavanja pet godina rada, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizuje I. Konferenciju o sigurnosti hrane na temu „Analiza rizika u procesu osiguranja visokog stepena sigurnosti hrane“, koja će biti održana 07. juna u Sarajevu. Osnovni cilj Konferencije je prezentacija rezultata naučnog i stručnog rada eksperata iz Bosne i Hercegovine, kao i međunarodnih eksperata, kako bi se na najbolji način predstavila najnovija naučna saznanja i uspostavila još bolja saradnja svih zainteresiranih strana u sistemu sigurnosti hrane.
(Saznaj više…)

Održana IV sjednica Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini

Dana 04.05.2011. godine u Sarajevu je održana IV sjednica Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda. Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 136. sjednici, održanoj dana 02.11.2010.godine, donijelo Odluku o formiranju Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini.
(Saznaj više…)